Macallan Rare Cask ???c nh?p kh?u ch�nh h�ng, gi� bu�n gi� l?
Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
Macallan Rare Cask

Macallan Rare Cask

Giá: VNĐ
Dung Tích: 700 ml
Xuất Sứ: Scotland
???c ? trong lo?t g? s?i ???c tuy?n ch?n k? l??ng , cho ra ???c ch?t l??ng r??u tuy?t h?o v� �nh v�ng h? ph�ch t? nhi�n. Macallan Rare Cask n?m trong b? s?u t?p Seri 1824 c?a The Macallan ?ang ???c s? y�u m?n c?a t?t c? m?i ng??i y�u r??u tr�n th? gi?i .

Macallan Rare Cask

S? kh�ng ph?i gi?i thi?u nhi?u v? Seri 1824 c?a The Macallan v� ch�ng ta ?� qu� r� n� qua 3 s?n ph?m ?� gi?i thi?u tr??c ?�y ( Gold , Amber , Sienna ) . V� ?�y l�  1 trong nh?ng s?n ph?m ??ng ??u trong Series 1824 ???c tr??ng th�nh trong c�c th�ng g? Sherry th?n th�nh. D� ?� bi?t g? s?i Sherry ? r??u ra h??ng v? r?t �m m??t v� c� m�u h? ph�ch t? nhi�n nh?ng lo?i g? sherry l�m ra Macallan Rare Cask l� lo?i s?i ???c l?a tr?n c?c k? c?n th?n v� ti�u chu?n cao h?n c�c d�ng r??u tr??c ?�.  

L� s?n ph?m th? 4 trong Series 1824 c?a The Macallan � Macallan Rare Cask ???c ra m?t t?i M? cu?i n?m 2014 v� ??u n?m 2015 t?i Anh Qu?c, t?i Vi?t Nam c?ng ?� c� Macallan Rare Cask th�ng qua nh� ph�n ph?i ch�nh h�ng. Khi ng??i ti�u d�ng Vi?t Nam ng�y c�ng y�u th�ch Macallan n�n h�ng g?p r�t nhanh ch�ng ??a Macallan Rare Cask ??n Vi?t Nam t? ??u n?m 2015.

Khi l�m ra lo?i Single Malt n�y th� nh� s?n xu?t c?ng kh�ng ng? s? cho ra ???c lo?i Whisky c� m�u s?c t? nhi�n tuy?t ??p ??n v?y. Ng??i c� c�ng t?o n�n Macallan Rare Cask ?� l� b?c th?y v? pha ch? c?a H�ng Macallan - Bob Dalgarno, �ng ?� tr?n ra Macallan Rare Cask t? h�ng ng�n th�ng Whisky c� ch?t l??ng t?t ?? cho s?n ph?m n�y th�nh s?n ph?m ??ng ??u trong Series 1824.

H??ng v? hoa qu? kh� v?i m?t ong h�a quy?n, k?t th�c trong mi?ng v?i v? qu? h?i cay �m m??t. Nhi?u ng??i c�n n�i n� c� v? c?a d?u l�a m?ch nha ?i?u n�y ho�n to�n ch�nh x�c v� ?? c?m th? ???c d? v? n�y th� b?n ?ang l� ng??i c� v? gi�c th?t tuy?t v?i .

Gi� c?a Macallan Rare Cask c�c n?i tr�n th? gi?i kho?ng t?m 300 USD, v?i khung gi� n�y m?t s? ng??i hay so s�nh n� v?i 1 s? Single Malt 25 n?m tu?i c� m?c gi� r? h?n. Ch�ng t�i xin tr�ch d?n tr? l?i c?a ??i di?n H�ng v? c?n ?? n�y ?� l� � B?n b? ??ng ti?n ra th� ch�ng t�i ??m b?o v? ch?t l??ng � c�u n�y l�m ch�ng t�i nh? ??n c�u c?a Vi?t Nam l� � Ti?n n�o c?a n?y �. Th? n�n Macallan Rare Cask l� s?n ph?m m?i ra v� ?ang d?n kh?ng ??nh v?i ng??i ti�u d�ng v? ch?t l??ng l?n phong th�i sang tr?ng c?a n�.

Thi�n Long l� 1 trong nh?ng nh� cung c?p r??u h�ng ??u t?i H� N?i, v?i uy t�n l�u ??i tr�n 30 n?m ch�ng t�i ??a ??n kh�ch h�ng nh?ng s?n ph?m qu?c t?. Macallan ?ang ???c tin d�ng nh?t trong nh?ng d�ng r??u Single malt v� mang trong m�nh ch?t r??u tinh tu� c?a gia ?�nh nh� Macallan v� ?�y gi? ch�ng t�i gi?i thi?u v?i qu� v? - The Macallan Rare Cask.

orig 

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
  Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 12 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
???c b�n v?i gi� kh� cao ? c�c c?a h�ng mi?n thu? nh?ng gi� xu?t x??ng c?a Macallan l?i kh� h?p d?n, s? may m?n n?u b?n mua ???c 1 l� Macallan xanh khi ?ang c� ??t ch??ng tr�nh gi?m gi�. S?n ph?m ch?t l??ng trong b? s?u t?p ???c ?a chu?ng, Macallan Xanh chai 1000 ml s? l?a ch?n ch�nh x�c cho b?n trong c�c b?a ti?c ho?c l� m�n qu� khi ?i xa v? .
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 15 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  10 Macallan c?a tu?i duy nh?t c?a malt, tr??ng th�nh trong th�ng sherry m� n� n?i ti?ng.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Macallan Sherry Oak - lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 18 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
�  Macallan 1851 l� lo?i r??u n?i ti?ng c?a d�ng Macallan. S?n ph?m n�y ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v� h??ng th?m v� m�i v? ??c tr?ng c?a n�
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 21 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macallan 25 n?m l� s?n ph?m cao c?p trong d�ng r??u macallan, s? l??ng macallan 25 n?m ???c h�ng macallan nh?p v? th? tr??ng Vi?t Nam kh�ng nhi?u, v?i nh?ng ng??i ?� am hi?u v� th�ch d�ng r??u n�y th� ?� th?t l� tin ?�ng bu?n. N�n s?n ph?m macallan 25 kh�ng ph?i c? mu?n l� b?n c� th? mua ???c ngo�i Shop.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macalan 30 years Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 30 n?m. Sherry Oak ho?c Fine Oak.....
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i s?n ph?m sinh sau c?a d�ng 1824, Macallan oscuro mang d�ng v? l?ch thi?p h?n bao c�c s?n ph?m c�ng trang l?a. Mang s? sang tr?ng c�ng h??ng v? n?ng n�n th?m m�t Macallan oscuro s?n ph?m kh�ng ph?i ai c?ng c� th? th??ng th?c m?i l�c m?i n?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
� V?i s? l??ng 400 chai tr�n Th? Gi?i. S?n Xu?t n?m 2009 Macallan 57 tu?i ?�ng gi� kh�ng b?i s? l??ng �t c� m� l� th�nh ph?n t?o n�n lo?i r??u n�y. S? l??ng r??u ???c ch?ng c?t t? lo?i g? qu� nh?ng n?m 1950 ch? c� dung l??ng cho 400 chai tr�n to�n th? gi?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Phi�n b?n ??c bi?t ???c l�m ?i k�m v?i H?p G? cao c?p v� ch? gi?i h?n 1200 chai xu?t ra tr�n to�n th? gi?i.��� 
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:53,2 ??
V?i s? l??ng s?n xu?t 400 chai tr�n to�n th? gi?i , � ?� kh�ng bi?t bao nhi�u chai ?� ???c s? d?ng v� nay ch? c�n l?i m?t s? �t trong ?� ???c ??t ch�n ??n Vi�t Nam . � C�ng ty Thi�n Long l� m?t nh� m� r??u ?ang s? h?u s?n ph?m ???c cho l� cao c?p nh?t th? gi?i c?a d�ng Macallan. Xin gi?i thi?u v?i m?i ng??i Macallan 60 n?m - m?t chai duy nh?t c� m?t t?i Vi?t Nam.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:48 ??
V?i s?n ph?m ban ??u ch? ??nh xu?t b�n t?i c�c s�n bay tr�n th? gi?i nh?ng l?i ???c s? ?ng h? nhi?t t�nh v� s? ?am m� c?a nh?ng ng??i s�nh r??u. Macalan 1824� Collection Release v?i gi� th�nh h?p l� trong m?t s?n ph?m cao c?p c?a d�ng Macallan
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
L� 1 ng??i may m?n khi b?n c� ???c 1 chai Macallan 17 n?m, tuy kh�ng ph?i 1 s?n ph?m qu� cao c?p v� qu� hi?m nh?ng s? l??ng h?n ch? c�ng h??ng v? kh�c bi?t trong h? nh� Macallan khi?n cho Macallan 17 n?m tr? th�nh 1 s?n ph?m ??c bi?t.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
2015 l� 1 n?m ?�ng nh? v?i Macallan, v� ?� l� n?m s?n ph?m con c?ng The Macallan Gold xu?t hi?n t?i Vi?t Nam ! D�ng v? ki?m di?m sang tr?ng c�ng ch?t r??u l� tinh hoa c?a nh?ng ngh? nh�n pha ch? r??u trong nh� Macallan - The Macallan Gold trong b? seri 1824 s? l� m�n qu� , s? g?n k?t gi?a m?i ng??i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
H??ng v? n?ng ?m c?a 1 Single Malt m?ch nha cao c?p t?o n�n s? kh�c bi?t l?n so v?i nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng, tuy v?y The Macallan Amber l?i c� m?t gi� h?p l� so v?i 1 s?n ph?m ch?t l??ng. H�y c�ng kh�m ph� v� th??ng th?c h??ng v? c?a Seri 1824 c?a Macallan nh� 
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L� s?n ph?m th? 3 trong Seri 1824 c?a The Macallan , tr??ng th�nh trong th�ng g? s?i sherry c?a T�y Ban Nha, v?i s?c m�u t? nhi�n v� h??ng v? nguy�n ch?t kh�ng pha tr?n Macallan Sienna ??a ??n m?t ngu?n s?ng m?nh m? trong t?ng gi?t r??u. N?u b?n l� m?t ng??i m?nh m? th� Macallan Sienna s? kh�ng ?? b?n th?t v?ng v? h??ng v? c?a n�.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 d?
� Dung t�ch : 700 ml Xu?t x? scotland �uk H??ng v? tr�i c�y ,vani, qu? h?i g? s?i, carmen
Giá VNĐ
Dung Tích:1 L�t
Nồng Độ:40%
T�n s?n ph?m: The Macallan Quest dung t�ch : 1 l�t M�u s?c: V�ng h? ph�ch Quy c�ch : 12 chai / th�ng H?p : m�u xanh l� . M�i : h??ng g? s?i , tr�i c�y chua V? : tr�i c�y kh� , t�o , g?ng, qu? , c�c lo?i tr�i c�y kh� t?o ra d? v? k�o d�i .
Giá VNĐ
DMCA.com Protection Status