Gi� r??u Macallan Oscuro h?p g? v� c�c lo?i r??u Macallan
Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
Macallan Oscuro H?p G?

Macallan Oscuro H?p G?

Giá: VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
Phi�n b?n ??c bi?t ???c l�m ?i k�m v?i H?p G? cao c?p v� ch? gi?i h?n 1200 chai xu?t ra tr�n to�n th? gi?i.��� 

 

Macllan Oscuro H?p G? 

 

Macallan Oscuro h?p da ?� ???c ch�ng t�i gi?i thi?u h?n 3 n?m nay v� c?ng ?� c� nh?ng v? kh�ch th�n quen th�ch d�ng s?n ph?m cao c?p trong collection 1824 n�y nh?ng ?�y l?i l� r??u Macallan Oscuro nh?ng mang m?t d�ng v? ho�n to�n kh�c.

Khi c�c d�ng r??u Macallan th�ng th??ng m� c? b?n l� nh?ng d�ng Macallan c� s? nh? Macallan 12 n?m, 15 n?m hay Macallan 25 n?m v� 30 n?m th� ?� qu� quen v?i ng??i ti�u d�ng s�nh nh?ng ?�y l� m?t phi�n b?n ho�n to�n kh�c. Thu?c trong d�ng Collection 1824 Macallan Oscuro tuy kh�ng m?i v? t�n g?i nh?ng l?i ho�n to�n m?i v? ngo?i h�nh.

N?m 2010, d�ng chai c? ?i?n v� to�n th�n chai mang m?t m�u n??c ??m trong ?� ch?a ??ng m?t ch?t r??u nh� macallan l�u n?m. Nh?ng g� ch�ng ta th?y ? Macallan oscuro h?p g? ??c bi?t khi?n ng??i d�ng b? thu h�t ngay t? l�c ??u ?� l� h?p g? ?i k�m v?i n�. M?t lo?i h?p g? m? n?p sang hai b�n sang tr?ng v� chai r??u macallan Oscuro ??i m?i n?m ? gi?a, ch? c?n nh�n qua c?ng c� th? nh?n bi?t ???c ngay r?ng ?�y l� m?t s?n ph?m ??ng c?p.

TheMacallan-Reflexion-decanter

 

Macallan Oscuro ???c ra m?t l?n ??u v�o n?m 2010 n�ng b? s?u t?p 1824 c?a Macallan l�n m?t t?m cao m?i. T?i th?i ?i?m ?� ch?a c� ???c Macallan 1824 Limted Release n�n macallan oscuro t?i th?i ?i?m ?� l� s?n ph?m cao c?p nh?t trong b? collection n�y .

N?u b?n ???c th??ng th?c h??ng v? c?a Macallan Oscuro th� t�i kh?ng ??nh b?n l� ng??i r?t may m?n. Kh�ng ph?i l�c n�o c?ng c� s?n Macallan Oscuro cho b?n khi m� th? tr??ng ?�i Loan r?t ?a chu?ng lo?i s?n ph?m n�y. S? l??ng Macallan Oscuro kh�ng ?? ?? ?�p ?ng cho th? tr??ng Singapor v� ?�i loan, kh�ng ph?i h�ng Macallan kh�ng s?n xu?t th�m m� b?i s? l??ng ?? ? macallan oscuro c� h?n n�n h�ng ph?i ph�n ph?i ??u h�ng n?m v� c�ng ty Macallan ra bao nhi�u Oscuro th� th? tr??ng ?�i Loan h�t h?t b?y nhi�u, ?�ng l� ?�ng nh? ng??i Trung Qu?c, ch�ng t�i v?n nh? v?i nhau nh? v?y. Nh?ng d� v?y, c?ng c� nh?ng chai Macallan Oscuro ??u ti�n c?ng v? ???c ??n Vi?t Nam ?? ??n tay ng??i ti�u d�ng.

Phi�n b?n Oscuro h�m nay ch�ng t�i gi?i thi?u r?t ??c bi?t v� ?�y l� s?n ph?m d�ng ?? qu?ng b� th??ng hi?u ch? tr?ng b�y h?n ch? ? c�c s�n bay qu?c t? nh? ? Singapor v� ?�i loan, ?� ch�nh l� Macallan Oscuro phi�n b?n ??c bi?t 2014 H?p G?.

Ch? s?n xu?t c� 1200 chai tr�n to�n th? gi?i, ?�y l� phi�n b?n hi?m c� v?i thi?t k? sang tr?ng ??ng c?p ch? d�ng ?? qu?ng b� th??ng hi?u c?a Macallan. L� ??i t�c l�u n?m v?i Macallan ch�ng t�i c?ng c� ???c vinh d? ?? c� ???c s?n ph?m n�y t?i v?i duy nh?t 2 chai t?i Vi?t Nam

M?i c�c b?n xem s?n ph?m Macallan Oscuro ??i m?i H?p g? thu?c collection1824 :

490902733 1280x720

C�c b?n c� th? chi�m ng??ng v? ??p c?a n� t?i Show Room c?a ch�ng t�i t?i 34 Nguy?n Si�u � Ho�n Ki?m  - H� N?i.

Ho?c b?n c?ng c� th? mua ?? th??ng th?c v� may m?n s? lu�n k? b�n b?n.

489621434 1280x720

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
  Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 12 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
???c b�n v?i gi� kh� cao ? c�c c?a h�ng mi?n thu? nh?ng gi� xu?t x??ng c?a Macallan l?i kh� h?p d?n, s? may m?n n?u b?n mua ???c 1 l� Macallan xanh khi ?ang c� ??t ch??ng tr�nh gi?m gi�. S?n ph?m ch?t l??ng trong b? s?u t?p ???c ?a chu?ng, Macallan Xanh chai 1000 ml s? l?a ch?n ch�nh x�c cho b?n trong c�c b?a ti?c ho?c l� m�n qu� khi ?i xa v? .
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 15 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  10 Macallan c?a tu?i duy nh?t c?a malt, tr??ng th�nh trong th�ng sherry m� n� n?i ti?ng.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Macallan Sherry Oak - lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 18 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
�  Macallan 1851 l� lo?i r??u n?i ti?ng c?a d�ng Macallan. S?n ph?m n�y ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v� h??ng th?m v� m�i v? ??c tr?ng c?a n�
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 21 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macallan 25 n?m l� s?n ph?m cao c?p trong d�ng r??u macallan, s? l??ng macallan 25 n?m ???c h�ng macallan nh?p v? th? tr??ng Vi?t Nam kh�ng nhi?u, v?i nh?ng ng??i ?� am hi?u v� th�ch d�ng r??u n�y th� ?� th?t l� tin ?�ng bu?n. N�n s?n ph?m macallan 25 kh�ng ph?i c? mu?n l� b?n c� th? mua ???c ngo�i Shop.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macalan 30 years Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 30 n?m. Sherry Oak ho?c Fine Oak.....
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i s?n ph?m sinh sau c?a d�ng 1824, Macallan oscuro mang d�ng v? l?ch thi?p h?n bao c�c s?n ph?m c�ng trang l?a. Mang s? sang tr?ng c�ng h??ng v? n?ng n�n th?m m�t Macallan oscuro s?n ph?m kh�ng ph?i ai c?ng c� th? th??ng th?c m?i l�c m?i n?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
� V?i s? l??ng 400 chai tr�n Th? Gi?i. S?n Xu?t n?m 2009 Macallan 57 tu?i ?�ng gi� kh�ng b?i s? l??ng �t c� m� l� th�nh ph?n t?o n�n lo?i r??u n�y. S? l??ng r??u ???c ch?ng c?t t? lo?i g? qu� nh?ng n?m 1950 ch? c� dung l??ng cho 400 chai tr�n to�n th? gi?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:53,2 ??
V?i s? l??ng s?n xu?t 400 chai tr�n to�n th? gi?i , � ?� kh�ng bi?t bao nhi�u chai ?� ???c s? d?ng v� nay ch? c�n l?i m?t s? �t trong ?� ???c ??t ch�n ??n Vi�t Nam . � C�ng ty Thi�n Long l� m?t nh� m� r??u ?ang s? h?u s?n ph?m ???c cho l� cao c?p nh?t th? gi?i c?a d�ng Macallan. Xin gi?i thi?u v?i m?i ng??i Macallan 60 n?m - m?t chai duy nh?t c� m?t t?i Vi?t Nam.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:48 ??
V?i s?n ph?m ban ??u ch? ??nh xu?t b�n t?i c�c s�n bay tr�n th? gi?i nh?ng l?i ???c s? ?ng h? nhi?t t�nh v� s? ?am m� c?a nh?ng ng??i s�nh r??u. Macalan 1824� Collection Release v?i gi� th�nh h?p l� trong m?t s?n ph?m cao c?p c?a d�ng Macallan
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
L� 1 ng??i may m?n khi b?n c� ???c 1 chai Macallan 17 n?m, tuy kh�ng ph?i 1 s?n ph?m qu� cao c?p v� qu� hi?m nh?ng s? l??ng h?n ch? c�ng h??ng v? kh�c bi?t trong h? nh� Macallan khi?n cho Macallan 17 n?m tr? th�nh 1 s?n ph?m ??c bi?t.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
2015 l� 1 n?m ?�ng nh? v?i Macallan, v� ?� l� n?m s?n ph?m con c?ng The Macallan Gold xu?t hi?n t?i Vi?t Nam ! D�ng v? ki?m di?m sang tr?ng c�ng ch?t r??u l� tinh hoa c?a nh?ng ngh? nh�n pha ch? r??u trong nh� Macallan - The Macallan Gold trong b? seri 1824 s? l� m�n qu� , s? g?n k?t gi?a m?i ng??i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
H??ng v? n?ng ?m c?a 1 Single Malt m?ch nha cao c?p t?o n�n s? kh�c bi?t l?n so v?i nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng, tuy v?y The Macallan Amber l?i c� m?t gi� h?p l� so v?i 1 s?n ph?m ch?t l??ng. H�y c�ng kh�m ph� v� th??ng th?c h??ng v? c?a Seri 1824 c?a Macallan nh� 
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L� s?n ph?m th? 3 trong Seri 1824 c?a The Macallan , tr??ng th�nh trong th�ng g? s?i sherry c?a T�y Ban Nha, v?i s?c m�u t? nhi�n v� h??ng v? nguy�n ch?t kh�ng pha tr?n Macallan Sienna ??a ??n m?t ngu?n s?ng m?nh m? trong t?ng gi?t r??u. N?u b?n l� m?t ng??i m?nh m? th� Macallan Sienna s? kh�ng ?? b?n th?t v?ng v? h??ng v? c?a n�.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
???c ? trong lo?t g? s?i ???c tuy?n ch?n k? l??ng , cho ra ???c ch?t l??ng r??u tuy?t h?o v� �nh v�ng h? ph�ch t? nhi�n. Macallan Rare Cask n?m trong b? s?u t?p Seri 1824 c?a The Macallan ?ang ???c s? y�u m?n c?a t?t c? m?i ng??i y�u r??u tr�n th? gi?i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 d?
� Dung t�ch : 700 ml Xu?t x? scotland �uk H??ng v? tr�i c�y ,vani, qu? h?i g? s?i, carmen
Giá VNĐ
Dung Tích:1 L�t
Nồng Độ:40%
T�n s?n ph?m: The Macallan Quest dung t�ch : 1 l�t M�u s?c: V�ng h? ph�ch Quy c�ch : 12 chai / th�ng H?p : m�u xanh l� . M�i : h??ng g? s?i , tr�i c�y chua V? : tr�i c�y kh� , t�o , g?ng, qu? , c�c lo?i tr�i c�y kh� t?o ra d? v? k�o d�i .
Giá VNĐ
DMCA.com Protection Status