R??u Macallan Gold b�n gi� l? b?ng gi� b�n bu�n, chuy�n r??u Macallan
Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
Macallan Gold

Macallan Gold

Giá: VNĐ
Dung Tích: 700 ml
Xuất Sứ: Scotland
2015 l� 1 n?m ?�ng nh? v?i Macallan, v� ?� l� n?m s?n ph?m con c?ng The Macallan Gold xu?t hi?n t?i Vi?t Nam ! D�ng v? ki?m di?m sang tr?ng c�ng ch?t r??u l� tinh hoa c?a nh?ng ngh? nh�n pha ch? r??u trong nh� Macallan - The Macallan Gold trong b? seri 1824 s? l� m�n qu� , s? g?n k?t gi?a m?i ng??i .

 

The Macallan Gold 1824 Series

 

V�o n?m 2012 , The Macallan l?i cho ra 1 d�ng s?n ph?m mang t�n The macallan Seri v?i 6 s?n ph?m , v� ch�ng t�i mu?n gi?i thi?u v?i qu� kh�ch s?n ph?m kh?i ??u trong d�ng s?n ph?m c?a The Macallan 1824 Seri - Macallan Gold . Macallan Gold tr??ng th�nh l�n men trong c�c th�ng g? Sherry Oak c� tu?i ??i tr�n 10 n?m. ?�y l� m?t s?n ph?m thay th? kh� t?t cho The Macallan 10 n?m ?� d?ng s?n xu?t, tuy nhi�n c� nhi?u ng??i ??t c�u h?i l� v� sao Macallan Gold thay th? cho Macallan 10 n?m nh?ng l?i c� gi� cao h?n g?p ?�i Macallan 10 n?m.

M?t s? th?t ??n gi?n l� gi?n v? vi?c n�y ?� l� ch?t l??ng, t?t c? nh?ng g� ch�ng t�i mu?n l� gi?i ?� l� ch?t l??ng. Khi m� Macallan 10 n?m ???c tr??ng th�nh t? nh?ng th�ng g? Fine Oak 10 n?m th� Macallan Gold ???c d�ng lo?i g? Sherry oak c� tu?i ??i tr�n 10 n?m ( t? 9-15 n?m ), c�ng th�m ?� Macallan Gold c�n ???c c�c b?c th?y v? tri?t xu?t t?o ra m?t Macallan Gold h??ng v? t??i tr? nh? m�a xu�n.

Khi cho ra s?n ph?m Macallan Gold trong d�ng s?n ph?m 1824 seri n�y, ch�ng t�i c?ng r?t lo v? s? kh?i ??u c?a n� n�n H�ng Macallan ?� tham kh?o � ki?n h?n 3000 ng??i s�nh r??u t?i Scotland. ?i?u ?�ng lo ng?i c?a H�ng kh�ng ph?i th�i qu� khi ?�y l� s?n ph?m n?n m�ng cho 1 Series ho�n to�n m?i trong l?ch s? d�y c?a H�ng Macallan, v� k?t qu? thu l?i ???c ?� l� h?n 1000 ??n h�ng tr�n t?ng s? 5200 chai ???c b�n ngay, m?t k?t qu? ngo�i s?c mong ??i nh?ng tr�n h?t ?� l� ch�ng t�i ?� t?o ra 1 s?n ph?m m?i ngon h?n m?i h?n c�c s?n ph?m truy?n th?ng nh?ng l?i kh�ng m?t ?i c�i g?c.

V? ??n Vi?t Nam ? m?t th?i ?i?m mu?n m�ng, n?m 2015 nh?ng chai The Macallan Gold m?i xu?t hi?n ti?p c?n v?i kh�ch h�ng, ?i?u n�y do h�ng kh�ng ?? s?n l??ng c?ng nh? th?i gian ?? ch?t l?c ra nh?ng tinh tu� trong chai r??u The Macallan Gold ?? s?n xu?t ??i tr�. Tuy mu?n nh?ng nh?ng kh�ch h�ng y�u qu� d�ng r??u Single malt n�y kh�ng ch� tr�ch m� l?i nhi?t t�nh ?ng h? v� y�u th�ch The Macallan Gold

Th?t ra c� r?t nhi?u th? ?? n�i v? Macallan Gold, d� m?i nh?ng l?i t?o ?n t??ng t? l�c ban ??u. Nhi?u ng??i ch�ng t�i h?i l� s? b? ra g?n 100 USD ?? mua 1 s?n ph?m r??u t??ng ???ng 10 n?m ch? ? V� c�u tr? l?i �N?u ?� l� Macallan Gold th� ch?c ch?n r?i, t�i s? kh�ng ph?i ngh? � !

R??u Thi�n Long l� m?t c�ng ty ph�n ph?i r??u l�u ??i t?i H� N?i. Chuy�n c�c s?n ph?m ch�nh h�ng nh? Johnnie Walker, Chivas Regal, The Macallan v� c�c lo?i Vodka tr�n th? gi?i. H�y c�ng ch�ng t�i th??ng th?c d�ng Series 1824 c?a Macallan n�y v� ??u ti�n l� Macallan Gold b?n nh� !

Macallan Gold v?i h??ng cam sau ?� ??n t�o v� k?t th�c l� m?t ?? m??t c?a h??ng g? Sherry trong cu?ng h?ng, ?� l� m?t tr?i nghi?m tuy?t v?i khi ch�ng t�i th??ng th?c Macallan Gold. C�n b?n? H�y n�i cho ch�ng t�i c?m gi�c c?a b?n khi th??ng th?c chai Macallan Gold l?n ??u.

Macallan Gold 1824 Series s? kh?i ??u cho K? nguy�n Single malt ??ng c?p nh?t th? gi?i.

download

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
  Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 12 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
???c b�n v?i gi� kh� cao ? c�c c?a h�ng mi?n thu? nh?ng gi� xu?t x??ng c?a Macallan l?i kh� h?p d?n, s? may m?n n?u b?n mua ???c 1 l� Macallan xanh khi ?ang c� ??t ch??ng tr�nh gi?m gi�. S?n ph?m ch?t l??ng trong b? s?u t?p ???c ?a chu?ng, Macallan Xanh chai 1000 ml s? l?a ch?n ch�nh x�c cho b?n trong c�c b?a ti?c ho?c l� m�n qu� khi ?i xa v? .
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 15 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  10 Macallan c?a tu?i duy nh?t c?a malt, tr??ng th�nh trong th�ng sherry m� n� n?i ti?ng.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Macallan Sherry Oak - lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 18 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
�  Macallan 1851 l� lo?i r??u n?i ti?ng c?a d�ng Macallan. S?n ph?m n�y ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v� h??ng th?m v� m�i v? ??c tr?ng c?a n�
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 21 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macallan 25 n?m l� s?n ph?m cao c?p trong d�ng r??u macallan, s? l??ng macallan 25 n?m ???c h�ng macallan nh?p v? th? tr??ng Vi?t Nam kh�ng nhi?u, v?i nh?ng ng??i ?� am hi?u v� th�ch d�ng r??u n�y th� ?� th?t l� tin ?�ng bu?n. N�n s?n ph?m macallan 25 kh�ng ph?i c? mu?n l� b?n c� th? mua ???c ngo�i Shop.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macalan 30 years Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 30 n?m. Sherry Oak ho?c Fine Oak.....
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i s?n ph?m sinh sau c?a d�ng 1824, Macallan oscuro mang d�ng v? l?ch thi?p h?n bao c�c s?n ph?m c�ng trang l?a. Mang s? sang tr?ng c�ng h??ng v? n?ng n�n th?m m�t Macallan oscuro s?n ph?m kh�ng ph?i ai c?ng c� th? th??ng th?c m?i l�c m?i n?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
� V?i s? l??ng 400 chai tr�n Th? Gi?i. S?n Xu?t n?m 2009 Macallan 57 tu?i ?�ng gi� kh�ng b?i s? l??ng �t c� m� l� th�nh ph?n t?o n�n lo?i r??u n�y. S? l??ng r??u ???c ch?ng c?t t? lo?i g? qu� nh?ng n?m 1950 ch? c� dung l??ng cho 400 chai tr�n to�n th? gi?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Phi�n b?n ??c bi?t ???c l�m ?i k�m v?i H?p G? cao c?p v� ch? gi?i h?n 1200 chai xu?t ra tr�n to�n th? gi?i.��� 
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:53,2 ??
V?i s? l??ng s?n xu?t 400 chai tr�n to�n th? gi?i , � ?� kh�ng bi?t bao nhi�u chai ?� ???c s? d?ng v� nay ch? c�n l?i m?t s? �t trong ?� ???c ??t ch�n ??n Vi�t Nam . � C�ng ty Thi�n Long l� m?t nh� m� r??u ?ang s? h?u s?n ph?m ???c cho l� cao c?p nh?t th? gi?i c?a d�ng Macallan. Xin gi?i thi?u v?i m?i ng??i Macallan 60 n?m - m?t chai duy nh?t c� m?t t?i Vi?t Nam.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:48 ??
V?i s?n ph?m ban ??u ch? ??nh xu?t b�n t?i c�c s�n bay tr�n th? gi?i nh?ng l?i ???c s? ?ng h? nhi?t t�nh v� s? ?am m� c?a nh?ng ng??i s�nh r??u. Macalan 1824� Collection Release v?i gi� th�nh h?p l� trong m?t s?n ph?m cao c?p c?a d�ng Macallan
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
L� 1 ng??i may m?n khi b?n c� ???c 1 chai Macallan 17 n?m, tuy kh�ng ph?i 1 s?n ph?m qu� cao c?p v� qu� hi?m nh?ng s? l??ng h?n ch? c�ng h??ng v? kh�c bi?t trong h? nh� Macallan khi?n cho Macallan 17 n?m tr? th�nh 1 s?n ph?m ??c bi?t.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
H??ng v? n?ng ?m c?a 1 Single Malt m?ch nha cao c?p t?o n�n s? kh�c bi?t l?n so v?i nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng, tuy v?y The Macallan Amber l?i c� m?t gi� h?p l� so v?i 1 s?n ph?m ch?t l??ng. H�y c�ng kh�m ph� v� th??ng th?c h??ng v? c?a Seri 1824 c?a Macallan nh� 
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L� s?n ph?m th? 3 trong Seri 1824 c?a The Macallan , tr??ng th�nh trong th�ng g? s?i sherry c?a T�y Ban Nha, v?i s?c m�u t? nhi�n v� h??ng v? nguy�n ch?t kh�ng pha tr?n Macallan Sienna ??a ??n m?t ngu?n s?ng m?nh m? trong t?ng gi?t r??u. N?u b?n l� m?t ng??i m?nh m? th� Macallan Sienna s? kh�ng ?? b?n th?t v?ng v? h??ng v? c?a n�.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
???c ? trong lo?t g? s?i ???c tuy?n ch?n k? l??ng , cho ra ???c ch?t l??ng r??u tuy?t h?o v� �nh v�ng h? ph�ch t? nhi�n. Macallan Rare Cask n?m trong b? s?u t?p Seri 1824 c?a The Macallan ?ang ???c s? y�u m?n c?a t?t c? m?i ng??i y�u r??u tr�n th? gi?i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 d?
� Dung t�ch : 700 ml Xu?t x? scotland �uk H??ng v? tr�i c�y ,vani, qu? h?i g? s?i, carmen
Giá VNĐ
Dung Tích:1 L�t
Nồng Độ:40%
T�n s?n ph?m: The Macallan Quest dung t�ch : 1 l�t M�u s?c: V�ng h? ph�ch Quy c�ch : 12 chai / th�ng H?p : m�u xanh l� . M�i : h??ng g? s?i , tr�i c�y chua V? : tr�i c�y kh� , t�o , g?ng, qu? , c�c lo?i tr�i c�y kh� t?o ra d? v? k�o d�i .
Giá VNĐ
DMCA.com Protection Status