R??u Macallan b�n bu�n b�n l? , chuy�n Macallan Amber ch�nh h�ng.
Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
Macallan Amber

Macallan Amber

Giá: VNĐ
Dung Tích: 700 ml
Xuất Sứ: Scotland
H??ng v? n?ng ?m c?a 1 Single Malt m?ch nha cao c?p t?o n�n s? kh�c bi?t l?n so v?i nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng, tuy v?y The Macallan Amber l?i c� m?t gi� h?p l� so v?i 1 s?n ph?m ch?t l??ng. H�y c�ng kh�m ph� v� th??ng th?c h??ng v? c?a Seri 1824 c?a Macallan nh� 

 

Macallan Amber 1824 Series

 

L?n ??u ti�n khi m? Macallan Amber ch�ng t�i nh?n th?y m?t 1 m�i th?m n?ng n�n c?a whisky m?ch nha ??n lo?i cao c?p., ti?p ??n ch�ng t�i th? ng?m ??u ti�n � n� cho tr�n ??u l??i m?t ch�t h??ng v? c?a  vani r?i nho v�ng v� ch�t ng?m ng?m c?a v? t�o, ?? m??t th� kh�ng ph?i b�n n� gi?ng nh? m?t whisky ??n ch?t ???c ? l�u n?m v?y. Kh� c� th? ?�nh gi� Macallan Amber l� 1 whisky t?m trung v?i m?c gi� h?n 150 USD, b?n nh? ?ang ???c th??ng th?c lo?i cao c?p Glenddronach 21 hay Balvenia 21 n?m v?y. Kh�ng c�n g� ?? n�i v?i Macallan Amber ch? ngo�i 5 t? � S? tr?i nghi?m tuy?t v?i �.

C?ng Gi?ng nh? ng??i em �t �The Macallan Gold� th� �Macallan Amber� ???c tr??ng th�nh t? nh?ng th�ng g? s?i Sherry tuy?t h?o, nh?ng nh� ph�n ph?i c?a h�ng l?i kh�ng th�ng b�o v? ?? tu?i c?a g? Sherry l� bao nhi�u n?m. ?i?u ?� g�y n�n m?t s? t� m� cho ng??i c� nhu c?u s? d?ng. Nhi?u g�p � v? chi ti?t th�ng tin s?n ph?m v� lu�n nh?n ???c c�u tr? l?i t? h�ng Macallan l� � B?n h�y t? th??ng th?c v� t? m�nh kh�m ph� xem �.

L� s?n ph?m th? trong Series 1824 � Macallan Amber ???c ?�nh gi� kh� cao v� h?n h?n Macallan 12 hay 15 n?m, n� mang 1 d�ng v? m?i 1 s? s�ng t?o tuy?t v?i nh?ng l?i kh�ng m?t ?i h??ng v? truy?n th?ng. Ch�ng t�i ?� th??ng th?c nhi?u Whisky ??n ch?t nh?ng v?i Macallan Amber th� nh� ph�n ph?i xin ???c ?�nh gi� 4,5 sao.

B�n c?nh nh?ng ?u ?i?m v? h??ng v? v� ch?t l??ng c?a macallan Amber th� n� c�n l� m?t s?n ph?m ?�ng tin c?y, b?i s?n ph?m n�y m?i ra th? tr??ng v� ch? 1 s? �t nh?ng ng??i s�nh r??u bi?t ??n n�n Macallan Amber v� vi?c ch?ng h�ng gi? g?n nh? ho�n to�n tuy?t ??i. Hi?n t?i Macallan Amber ???c ph�n ph?i ch?  t?i 3 ?i?m t?p trung ?� l� Anh � M? - H�n Qu?c ?i k�m v?i n� l� c�c s?n ph?m trong b? Series 1824.

L� nh� ph�n ph?i r??u l�u n?m nh?t t?i H� N?i, ch�ng t�i xin gi?i thi?u ??n qu� kh�ch Series 1824 Macallan Amber. L� ??i l� ph�n ph?i c?a c�c h�ng r??u l?n t�n tu?i nh? Macallan , Chivas regal , Johnnie walker c�ng ty Thi�n Long ch�ng t�i lu�n ???c c?p nh?t v� c� nh?ng s?n ph?m m?i nh?t t? c�c h�ng. Macallan Amber l� 1 s?n ph?m m?i mang nhi?u ni?m tin s? c?ng c? v? tr� s? 1 c?a The Macallan trong d�ng whisky Single Malt t?m trung . N?u b?n l� 1 ng??i th�ch Single Malt h�y th? 1 l?n Macallan Amber, sau ch�ng t�i kh�ng d�m m?i b?i ch�ng t�i bi?t b?n s? th�ch Macallan Amber gi?ng nh? t�i.

Macallan Amber s? s�ng t?o - b??c ??t ph� trong h??ng v? h�y c�ng kh�m ph�.

1a065bc0-7b70-4b5a-b4be-24bc78a9c23f

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
  Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 12 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
???c b�n v?i gi� kh� cao ? c�c c?a h�ng mi?n thu? nh?ng gi� xu?t x??ng c?a Macallan l?i kh� h?p d?n, s? may m?n n?u b?n mua ???c 1 l� Macallan xanh khi ?ang c� ??t ch??ng tr�nh gi?m gi�. S?n ph?m ch?t l??ng trong b? s?u t?p ???c ?a chu?ng, Macallan Xanh chai 1000 ml s? l?a ch?n ch�nh x�c cho b?n trong c�c b?a ti?c ho?c l� m�n qu� khi ?i xa v? .
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 15 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  10 Macallan c?a tu?i duy nh?t c?a malt, tr??ng th�nh trong th�ng sherry m� n� n?i ti?ng.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Macallan Sherry Oak - lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 18 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
�  Macallan 1851 l� lo?i r??u n?i ti?ng c?a d�ng Macallan. S?n ph?m n�y ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v� h??ng th?m v� m�i v? ??c tr?ng c?a n�
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 21 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macallan 25 n?m l� s?n ph?m cao c?p trong d�ng r??u macallan, s? l??ng macallan 25 n?m ???c h�ng macallan nh?p v? th? tr??ng Vi?t Nam kh�ng nhi?u, v?i nh?ng ng??i ?� am hi?u v� th�ch d�ng r??u n�y th� ?� th?t l� tin ?�ng bu?n. N�n s?n ph?m macallan 25 kh�ng ph?i c? mu?n l� b?n c� th? mua ???c ngo�i Shop.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macalan 30 years Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 30 n?m. Sherry Oak ho?c Fine Oak.....
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i s?n ph?m sinh sau c?a d�ng 1824, Macallan oscuro mang d�ng v? l?ch thi?p h?n bao c�c s?n ph?m c�ng trang l?a. Mang s? sang tr?ng c�ng h??ng v? n?ng n�n th?m m�t Macallan oscuro s?n ph?m kh�ng ph?i ai c?ng c� th? th??ng th?c m?i l�c m?i n?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
� V?i s? l??ng 400 chai tr�n Th? Gi?i. S?n Xu?t n?m 2009 Macallan 57 tu?i ?�ng gi� kh�ng b?i s? l??ng �t c� m� l� th�nh ph?n t?o n�n lo?i r??u n�y. S? l??ng r??u ???c ch?ng c?t t? lo?i g? qu� nh?ng n?m 1950 ch? c� dung l??ng cho 400 chai tr�n to�n th? gi?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Phi�n b?n ??c bi?t ???c l�m ?i k�m v?i H?p G? cao c?p v� ch? gi?i h?n 1200 chai xu?t ra tr�n to�n th? gi?i.��� 
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:53,2 ??
V?i s? l??ng s?n xu?t 400 chai tr�n to�n th? gi?i , � ?� kh�ng bi?t bao nhi�u chai ?� ???c s? d?ng v� nay ch? c�n l?i m?t s? �t trong ?� ???c ??t ch�n ??n Vi�t Nam . � C�ng ty Thi�n Long l� m?t nh� m� r??u ?ang s? h?u s?n ph?m ???c cho l� cao c?p nh?t th? gi?i c?a d�ng Macallan. Xin gi?i thi?u v?i m?i ng??i Macallan 60 n?m - m?t chai duy nh?t c� m?t t?i Vi?t Nam.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:48 ??
V?i s?n ph?m ban ??u ch? ??nh xu?t b�n t?i c�c s�n bay tr�n th? gi?i nh?ng l?i ???c s? ?ng h? nhi?t t�nh v� s? ?am m� c?a nh?ng ng??i s�nh r??u. Macalan 1824� Collection Release v?i gi� th�nh h?p l� trong m?t s?n ph?m cao c?p c?a d�ng Macallan
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
L� 1 ng??i may m?n khi b?n c� ???c 1 chai Macallan 17 n?m, tuy kh�ng ph?i 1 s?n ph?m qu� cao c?p v� qu� hi?m nh?ng s? l??ng h?n ch? c�ng h??ng v? kh�c bi?t trong h? nh� Macallan khi?n cho Macallan 17 n?m tr? th�nh 1 s?n ph?m ??c bi?t.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
2015 l� 1 n?m ?�ng nh? v?i Macallan, v� ?� l� n?m s?n ph?m con c?ng The Macallan Gold xu?t hi?n t?i Vi?t Nam ! D�ng v? ki?m di?m sang tr?ng c�ng ch?t r??u l� tinh hoa c?a nh?ng ngh? nh�n pha ch? r??u trong nh� Macallan - The Macallan Gold trong b? seri 1824 s? l� m�n qu� , s? g?n k?t gi?a m?i ng??i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L� s?n ph?m th? 3 trong Seri 1824 c?a The Macallan , tr??ng th�nh trong th�ng g? s?i sherry c?a T�y Ban Nha, v?i s?c m�u t? nhi�n v� h??ng v? nguy�n ch?t kh�ng pha tr?n Macallan Sienna ??a ??n m?t ngu?n s?ng m?nh m? trong t?ng gi?t r??u. N?u b?n l� m?t ng??i m?nh m? th� Macallan Sienna s? kh�ng ?? b?n th?t v?ng v? h??ng v? c?a n�.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
???c ? trong lo?t g? s?i ???c tuy?n ch?n k? l??ng , cho ra ???c ch?t l??ng r??u tuy?t h?o v� �nh v�ng h? ph�ch t? nhi�n. Macallan Rare Cask n?m trong b? s?u t?p Seri 1824 c?a The Macallan ?ang ???c s? y�u m?n c?a t?t c? m?i ng??i y�u r??u tr�n th? gi?i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 d?
� Dung t�ch : 700 ml Xu?t x? scotland �uk H??ng v? tr�i c�y ,vani, qu? h?i g? s?i, carmen
Giá VNĐ
Dung Tích:1 L�t
Nồng Độ:40%
T�n s?n ph?m: The Macallan Quest dung t�ch : 1 l�t M�u s?c: V�ng h? ph�ch Quy c�ch : 12 chai / th�ng H?p : m�u xanh l� . M�i : h??ng g? s?i , tr�i c�y chua V? : tr�i c�y kh� , t�o , g?ng, qu? , c�c lo?i tr�i c�y kh� t?o ra d? v? k�o d�i .
Giá VNĐ
DMCA.com Protection Status