Gi� r??u MacaLLan 10, mua r??u MacaLLan 10 years old ? H� N?i
Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
MacaLLan 10 year old

MacaLLan 10 year old

Giá: VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
  10 Macallan c?a tu?i duy nh?t c?a malt, tr??ng th�nh trong th�ng sherry m� n� n?i ti?ng.

Ghi ch� v? r??u macallan 10 years old

M�u s?c: v�ng nh?t.
M?i: M?t g?i � ng?t ng�o c?a k?o b? c?ng c�n b?ng v?i c�c lo?i tr�i c�y kh� v� sherry.
Smooth v?i v�m mi?ng: tr�i c�y s?y kh�, v? ng?t sherry v� kh�i g?.
K?t th�c: kh� tr�i c�y, k?o b? c?ng ng?t ng�o v� g?i � gia v? g?

Ghi ch� N?m, T?p ch� Whisky

M?i: m� m?n c�n b?ng gia v? x�ng l�n, sherry v� g?. Rhubarby tinh t? v� g?i � kh�i.
Palate: Big, kem h?p d?n v� nhi?u gia v?. M?t nh�n v?t r� r�ng sherry gi�u chi?m ?u th?.
K?t th�c: k�o d�i v� nh? nh�ng v?i c�c lo?i gia v? g? v� than b�n m?m.
B�nh lu?n: M?t m?ch nha vua-pin m� kh�ng bao gi? th?t v?ng.

N?m By Doug McIvor

H�ng ??u c?a Macallan t?i th? tr??ng V??ng qu?c Anh, The 10 Years Old Macallan ?� tr? th�nh m?t ?i?m chu?n cho m?ch nha duy nh?t c?a ch?t l??ng cao nh?t. 10 Tu?i tr??ng th�nh ??c quy?n T�y Ban Nha sherry th�ng g? s?i, ?? cung c?p, v�ng s�u, phong ph�, h??ng v? th?m ngon tr?n tru v� ho�n h?o, v?i m?t v? ng?t nh? v� li�n l?c c?a sherry v� g?. M�u s?c s�u c?a n�, gi?ng nh? c?a t?t c? c�c anh, ch?, em ru?t c?a n�, ??t ???c ho�n to�n t? nhi�n m� kh�ng c?n th�m b?t k? m�u.

Nh� phong c�ch: Big, sherried, hoa v� tr�i c�y. Flavourful ? ?t, v� c?ng ph� h?p v?i sau b?a ?n t?i u?ng.

M?t th? th?c s? n?ng c?a m?t m?ch nha - trong t?t c? c�c h�nh th?c c?a n�. Macallan ???c coi l� ?i?m chu?n cho l?n, ?p tr?ng sherry th�ng tr??ng th�nh Speyside malt.
Ch?ng c?t l?n ??u ti�n ???c c?p m?t gi?y ph�p ?? s?n xu?t v�o n?m 1824. Nguy�n g?i l� Elchies Distillery v� sau ?� ??i t�n th�nh Macallan sau khi nh� th? ch?ng c?t ???c x�y d?ng l?i v�o n?m 1892. C�c ?nh t?nh ???c s? d?ng l� c?ng n?m trong s? nh? nh?t ? Scotland sau khi Edradour, v� h? s? m??i b?n, t?t c? ch�ng h?i kh�c nhau. Macallan c? g?ng s? d?ng c�ng nhi?u l�a m?ch Promise v�ng khi h? c� th?. Trong ?i?u kho?n c?a h??ng v? n�y ???c coi nh? l�a m?ch ch?t l??ng t?t nh?t xung quanh ?? s?n xu?t tinh th?n, tuy nhi�n n� ch? s?n xu?t s?n l??ng nh? v� t??ng ??i ??t ti?n. Macallan l� n?i ti?ng ?? tr??ng th�nh Oloroso sherry th�ng, nh?ng g?n ?�y ?� ph�t h�nh m?t lo?t Oak M?, trong ?� bao g?m Macallan tr??ng th�nh trong th�ng g? s?i M?.
N?i ti?ng thu, bottlings Macallan d�nh nhi?u th?i gian c?a 10 n?m qua, ph� v? k? l?c cho chai ??t nh?t th? gi?i, ch? c� n� gi?t l?y t? h? trong th?i gian g?n ?�y b?i Dalmore


 

The Bottom Line

Macallan ???c bi?t ??n v?i s?n xu?t single malt scotch t?t duy nh?t . ?�y l� m?t s? c?a whisky t?t nh?t m� b?n c� th? s? h??ng v? v� c� nhi?u bi?u th?c c� ?? l?a ch?n trong th??ng hi?u. Oak M? v� Sherry Oak bottlings flagships v� c� s?n trong ph?m vi kho?ng t? 10 ??n 30 n?m. ??u n?m 2010, nh� s?n xu?t scotch t? ch?c m?t s? ki?n n?m ?o c� t�n " Tasting Macallan L?u � D? �n "v� trong th?i gian ?� t�i ?� c� th? n?m th? Oak 12 YO Sherry v� 15 Oak YO scotches M?. C? hai ??u l� c�c whisky ?n t??ng v� nh?ng ng??i c?n l� m?t y?u trong b?t k? kinh nghi?m n?m scotch.

?u ?i?m

  • M?t danh m?c ??u t? scotch v?n ch?a ???c cho ph�p xu?ng.
  • Nh?m nh�p ly scotch m� b?t c? ai c?ng c� th? th??ng th?c.

Nh??c ?i?m

  • Kh�ng c�.

M� t?

  • Scotch speyside m?ch nha duy nh?t ?? tu?i gi?a 10 v� 30 n?m ? T�y Ban Nha sherry g? s?i v� c�c th�ng g? s?i M? (s? d?ng v� m?i).
  • B�n l? kho?ng (750ml chai): th�ng Sherry 55 12 Year Old, $ 80 M? Oak 15 tu?i
  • 43% ALC / l??ng (86 b?ng ch?ng)

H??ng d?n ?�nh gi� - The Macallan 12 YO Sherry Oak v� 15 Scotch Cash YO M? Whisky

T�i kh�m ph� c?a whisky s?n xu?t b?i The Macallan, t�i c�ng mu?n kh�m ph� to�n b? danh m?c ??u t?. M?c d� gi?i thi?u ??u ti�n c?a t�i ?? c�c B? s?u t?p 1824 , hai G?n ?�y t�i ?� n?m th? t? c?t l�i c?a d�ng ch? l� ngo?n m?c. T�i ch?a t�m ???c m?t ?�ng chai Macallan l� b?t c? ?i?u g� �t h?n so v?i c?p tr�n.

Trong th�ng 3 n?m 2010 Macallan ??t c�ng m?t d? �n l?u � n?m tr�n Twitter v?i SXSW ? Austin, Texas 12 tu?i sherry g? s?i v� n?m 15 tu?i t?t g? s?i ? ph�a tr??c c?a nh?ng ng??i u?ng c?a t?t c? c�c calibers. K?t qu? ph?n �nh ?n t??ng c?a t�i v� duy?t tweets, t�i tin r?ng ?�y l� nh?ng scotches m� b?t c? ai c?ng c� th? th??ng th?c, m?c d� c� m?t s? tranh ch?p nh? l� t?t h?n. M?t s? ng??i th�ch cay c?a c�y s?i sherry trong khi nh?ng ng??i kh�c ?a th�ch c�c ??c ?i?m tinh t? c?a g? s?i t?t. T�i c� th? ?i m?t trong hai c�ch v� s? ch?n m?t trong kh�c d?a v�o t�m tr?ng c?a th?i ?i?m n�y b?i v� m?i v? tr� c?a m�nh v� r� r�ng l� kh�c nhau t? kh�c.

T�i lu�n lu�n t�m th?y c�c qu� tr�nh l�o h�a c?a tinh th?n c� nh�n th� v? v� trong tr??ng h?p n�y n� n�i r?t nhi?u v? c�c ??c t�nh c?a hai lo?i whisky. Ph?m vi Sherry Oak tu?i trong th�ng g? s?i T�y Ban Nha c� g? ?� ???c s?y kh� ? ph�a b?c v� ph�a nam c?a T�y Ban Nha tr??c khi sherry tu?i t? b�n trong, sau ?� n� ???c g?i ??n m�y ch?ng c?t s�ng Spey ???c s? d?ng cho r??u whisky. Ph?m vi Oak M? s? d?ng m?t s? trong s? n�y c�ng m?t th�ng, nh?ng c?ng s? d?ng c�c th�ng g? s?i M? m?i t? Kentucky v� s? d?ng th�ng bourbon, v� t? t?t c? c�c cu?c h�n nh�n c?a whisky thu ???c Maker Whisky c?a Macallan, Bob Dalgarno. N?u b?n c� th?, t�i khuy?n kh�ch b?n ??t c�c b�n hai "c�y s?i" bi?u th?c ? b�n c?nh v� n� l� m?t v� d? tuy?t v?i c?a nh?ng th?c h�nh kh�c nhau l�o h�a c� th? l�m ?? nh?ng g� l� c? b?n scotch c�ng.

mac

Oak Sherry l� nh? trong m�u s?c v� h??ng v? kinh nghi?m t?ng th? h?n Oak M?, m?c d� n� l� spicier ?�ng k? v� trong m?t t?, t�i s? g?i n� l� m?t "sprighty" scotch. Oak M? t?i h?n, ?m h?n v�, n�i chung, m?t scotch tinh t? h?n. L� m?t trong nh?ng tweet t? d? �n l?u � n?m �m ch?, b?n c� th? n?m ???c s? kh�c bi?t trong ba n?m. Tuy nhi�n, ?� kh�ng ph?i l� ho�n to�n c�ng b?ng b?i v�, c� b?n c� th? n?m ???c tu?i nh?ng n� c?ng l� g? s?i M? m� b?n ???c n?m trong Oak M?. N?u ?�y l� ph?m vi gi?a nh?ng d�ng n�y t�i ch? c� th? t??ng t??ng v� hy v?ng ?? c� ???c m?t h??ng v? c?a c�c bi?u th?c c? v� scotch ?�ng ch� � "tr?" l� ?�ng kinh ng?c v?i 15 n?m l? ???c th�m v�o n�.

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
  Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 12 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
???c b�n v?i gi� kh� cao ? c�c c?a h�ng mi?n thu? nh?ng gi� xu?t x??ng c?a Macallan l?i kh� h?p d?n, s? may m?n n?u b?n mua ???c 1 l� Macallan xanh khi ?ang c� ??t ch??ng tr�nh gi?m gi�. S?n ph?m ch?t l??ng trong b? s?u t?p ???c ?a chu?ng, Macallan Xanh chai 1000 ml s? l?a ch?n ch�nh x�c cho b?n trong c�c b?a ti?c ho?c l� m�n qu� khi ?i xa v? .
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 15 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Macallan Sherry Oak - lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 18 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
�  Macallan 1851 l� lo?i r??u n?i ti?ng c?a d�ng Macallan. S?n ph?m n�y ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v� h??ng th?m v� m�i v? ??c tr?ng c?a n�
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 21 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macallan 25 n?m l� s?n ph?m cao c?p trong d�ng r??u macallan, s? l??ng macallan 25 n?m ???c h�ng macallan nh?p v? th? tr??ng Vi?t Nam kh�ng nhi?u, v?i nh?ng ng??i ?� am hi?u v� th�ch d�ng r??u n�y th� ?� th?t l� tin ?�ng bu?n. N�n s?n ph?m macallan 25 kh�ng ph?i c? mu?n l� b?n c� th? mua ???c ngo�i Shop.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macalan 30 years Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 30 n?m. Sherry Oak ho?c Fine Oak.....
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i s?n ph?m sinh sau c?a d�ng 1824, Macallan oscuro mang d�ng v? l?ch thi?p h?n bao c�c s?n ph?m c�ng trang l?a. Mang s? sang tr?ng c�ng h??ng v? n?ng n�n th?m m�t Macallan oscuro s?n ph?m kh�ng ph?i ai c?ng c� th? th??ng th?c m?i l�c m?i n?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
� V?i s? l??ng 400 chai tr�n Th? Gi?i. S?n Xu?t n?m 2009 Macallan 57 tu?i ?�ng gi� kh�ng b?i s? l??ng �t c� m� l� th�nh ph?n t?o n�n lo?i r??u n�y. S? l??ng r??u ???c ch?ng c?t t? lo?i g? qu� nh?ng n?m 1950 ch? c� dung l??ng cho 400 chai tr�n to�n th? gi?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Phi�n b?n ??c bi?t ???c l�m ?i k�m v?i H?p G? cao c?p v� ch? gi?i h?n 1200 chai xu?t ra tr�n to�n th? gi?i.��� 
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:53,2 ??
V?i s? l??ng s?n xu?t 400 chai tr�n to�n th? gi?i , � ?� kh�ng bi?t bao nhi�u chai ?� ???c s? d?ng v� nay ch? c�n l?i m?t s? �t trong ?� ???c ??t ch�n ??n Vi�t Nam . � C�ng ty Thi�n Long l� m?t nh� m� r??u ?ang s? h?u s?n ph?m ???c cho l� cao c?p nh?t th? gi?i c?a d�ng Macallan. Xin gi?i thi?u v?i m?i ng??i Macallan 60 n?m - m?t chai duy nh?t c� m?t t?i Vi?t Nam.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:48 ??
V?i s?n ph?m ban ??u ch? ??nh xu?t b�n t?i c�c s�n bay tr�n th? gi?i nh?ng l?i ???c s? ?ng h? nhi?t t�nh v� s? ?am m� c?a nh?ng ng??i s�nh r??u. Macalan 1824� Collection Release v?i gi� th�nh h?p l� trong m?t s?n ph?m cao c?p c?a d�ng Macallan
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
L� 1 ng??i may m?n khi b?n c� ???c 1 chai Macallan 17 n?m, tuy kh�ng ph?i 1 s?n ph?m qu� cao c?p v� qu� hi?m nh?ng s? l??ng h?n ch? c�ng h??ng v? kh�c bi?t trong h? nh� Macallan khi?n cho Macallan 17 n?m tr? th�nh 1 s?n ph?m ??c bi?t.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
2015 l� 1 n?m ?�ng nh? v?i Macallan, v� ?� l� n?m s?n ph?m con c?ng The Macallan Gold xu?t hi?n t?i Vi?t Nam ! D�ng v? ki?m di?m sang tr?ng c�ng ch?t r??u l� tinh hoa c?a nh?ng ngh? nh�n pha ch? r??u trong nh� Macallan - The Macallan Gold trong b? seri 1824 s? l� m�n qu� , s? g?n k?t gi?a m?i ng??i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
H??ng v? n?ng ?m c?a 1 Single Malt m?ch nha cao c?p t?o n�n s? kh�c bi?t l?n so v?i nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng, tuy v?y The Macallan Amber l?i c� m?t gi� h?p l� so v?i 1 s?n ph?m ch?t l??ng. H�y c�ng kh�m ph� v� th??ng th?c h??ng v? c?a Seri 1824 c?a Macallan nh� 
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L� s?n ph?m th? 3 trong Seri 1824 c?a The Macallan , tr??ng th�nh trong th�ng g? s?i sherry c?a T�y Ban Nha, v?i s?c m�u t? nhi�n v� h??ng v? nguy�n ch?t kh�ng pha tr?n Macallan Sienna ??a ??n m?t ngu?n s?ng m?nh m? trong t?ng gi?t r??u. N?u b?n l� m?t ng??i m?nh m? th� Macallan Sienna s? kh�ng ?? b?n th?t v?ng v? h??ng v? c?a n�.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
???c ? trong lo?t g? s?i ???c tuy?n ch?n k? l??ng , cho ra ???c ch?t l??ng r??u tuy?t h?o v� �nh v�ng h? ph�ch t? nhi�n. Macallan Rare Cask n?m trong b? s?u t?p Seri 1824 c?a The Macallan ?ang ???c s? y�u m?n c?a t?t c? m?i ng??i y�u r??u tr�n th? gi?i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 d?
� Dung t�ch : 700 ml Xu?t x? scotland �uk H??ng v? tr�i c�y ,vani, qu? h?i g? s?i, carmen
Giá VNĐ
Dung Tích:1 L�t
Nồng Độ:40%
T�n s?n ph?m: The Macallan Quest dung t�ch : 1 l�t M�u s?c: V�ng h? ph�ch Quy c�ch : 12 chai / th�ng H?p : m�u xanh l� . M�i : h??ng g? s?i , tr�i c�y chua V? : tr�i c�y kh� , t�o , g?ng, qu? , c�c lo?i tr�i c�y kh� t?o ra d? v? k�o d�i .
Giá VNĐ
DMCA.com Protection Status