B�n r??u macallan 60 n?m t?i H� N?i, r??u macallan h�ng ch�nh h�ng
Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
Macalan 60 n?m

Macalan 60 n?m

Giá: VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
V?i s? l??ng s?n xu?t 400 chai tr�n to�n th? gi?i , � ?� kh�ng bi?t bao nhi�u chai ?� ???c s? d?ng v� nay ch? c�n l?i m?t s? �t trong ?� ???c ??t ch�n ??n Vi�t Nam . � C�ng ty Thi�n Long l� m?t nh� m� r??u ?ang s? h?u s?n ph?m ???c cho l� cao c?p nh?t th? gi?i c?a d�ng Macallan. Xin gi?i thi?u v?i m?i ng??i Macallan 60 n?m - m?t chai duy nh?t c� m?t t?i Vi?t Nam.

 

Macallan 60 n?m 

 

Khi b?n ?i ??n Costco, b?n ngh? v? vi?c mua nh?ng th? nh? ng? c?c v?i s? l??ng l?n, s?a, ho?c nh?ng th�ng l?n b? ??u ph?ng.
Nh?ng trong m?t Arizona Costco, b?n l?i c� th? mua m?t chai $ 30,000 c?a Macallan 60 n?m Old d�ng Single Malt trong khi th? gi?i c�n hi?m.
Theo MyFoxPhoenix.com , ch? c� 400 chai hi?m c� scotch whisky ni�n ?� ???c b�n tr�n to�n th? gi?i , v� ch? c� 72 chai b�n ? M? , v� ? ?�y h? c� m?t c�i nh�n s�u h?n v? c�c chai v� chi ti?t h?n .

 macallan-in-lalique-curiously-small-stills-5

Nh� m�y ch?ng c?t Macallan Scotch whisky b?t ??u ho?t ??ng k? t? n?m 1824, c� l?ch s? s?n xu?t d�ng r??u n?i ti?ng n�y g?n 200 n?m. Trong n?m 2011, c�ng ty ph�t h�nh Macallan 60 n?m Malt ??n Old, phi�n b?n m?i nh?t c?a Lalique S�u s?n ph?m tr? c?t c?a c�ng ty, nh�n k? ni?m c�c d?p kh�c nhau c?a qu� tr�nh l�m cho Macallan.

     hqdefault

Ph�a sau chai pha l� c?a Ph�p ??c ?�o Lalique, ???c thi?t k? c�c n�m ??ng xung quanh chai v� c�c n�t ?inh t�n gi?ng nh? t�nh n?ng tr�n chai.

macallan-02


Chai th??ng ???c b�n v?i gi� kho?ng 30.000 USD nh?ng kh�ng ph?i l�c n�o c?ng c� ???c s?n ph?m n�y tr�n th? tr??ng v� s? l??ng gi?i h?n c?a n�. T�y v�o v�ng mi?n v� s? l??ng c�n s�t l?i tr�n th? gi?i, Macallan 60 Yo c� gi� kh�c nhau. Hi?n t?i v? ??n Vi?t Nam qua tay nh?ng ng??i y�u d�ng r??u Macallan, Macallan 60 n?m ???c b�n v?i gi� 650.000.000 t??ng ???ng 32.500 USD t?i VI?t Nam. V� c�ng ty Thi�n Long l� c�ng ty duy nh?t t?i Vi?t Nam c� v� b�n s?n ph?m cao c?p th? gi?i n�y.

                20120526070209-Unknown resized_650x366_1

T�nh ra m?i m?t ly r??u s? c� gi� kho?ng 1.200 USD, gi� m� kh�ng ph?i ai c?ng d�m th??ng th?c.

 


Macallan 60 yo 'Lalique' (53,2%, OB 2011, Lalique decanter, 400 BTL.)

M?i: M?t ch�t ng?c nhi�n c?a t�i ?� l� th?y tuy?t v?i. Lo?i whisky n�y r?t d? g�y nghi?n v?i m�i h??ng tuy?t v?i ??n v?y.

N� c� m?t ch?t l??ng tuy?t v?i v� thanh tao b?t ??u ch? y?u t? c�c y?u t? th?o d??c ( b?ch ?�n, c�y h??ng th?o, c�y th�ng c�y m?t ong, rau m�i t�y) v� g? s?i s�p qu�. Qu?. Tr�i c�y kh� c? ?i?n t? sherry, nh?ng n� c� m?t ch�t v? tr�i c�y r?t quy?n r?, ch? y?u l� cam, m? v� ??i ho�ng. Th?m ch� qu�t v� d?a. Kh�i r?t nh? nh?ng kh�ng nhi?u nh? ch�ng t�i d? ki?n ??s? c� s?n ph?m ch?ng c?t t? ??m?t n?m 1950.

                      Macallan-single-malt-whisky-60yrs-2

Mi?ng: ???c g?i l� tr�n v?, B?t ??u l� th?o d??c, sau ?� l� v? tr�i c�y kh� v� k?o b? c?ng. Cam. M?n chua.

Sau ?� l� c� ph� v� nuttiness (b? ??u ph?ng?). Ch?t di?p l?c. M?t v? chua nh? c?a thu?c l�o. Qu? �c ch�. C�c tannin c� m?t m� h? ki?m so�t t?t cho tu?i. M?t peatiness �nh s�ng trong n?n? K?t th�c: kh�ng, tr?n ghi ch� tr�i c�y phai r?t d�i nh?ng kh�ng qu� kh� v?i b?c h� v� nh?a.

                            image 338227-the-macallan-in-lalique-curiously-small-stills-macallan-655x385

?�ng ti?c l� t�i ?� kh�ng c� m?t m?u ?? l?n ?? n?m b?t t?t c? c�c l?p v� l�m s�ng t? s? ph?c t?p c?a n�. M?t kh�c n� ?� ?? l?n ?? bi?t r?ng ?�y l� whisky tuy?t v?i: ?� l� v? nhi?u h?n ch? l� m?t chai r?t ??p v� m?t c�u chuy?n ti?p th?. N� r?t c? nh?ng c?ng ng?c nhi�n b?i s? th?m. Kho?ng � 33.000.

                       de4d88c451092be6a3456486099af4ee

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
  Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 12 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
???c b�n v?i gi� kh� cao ? c�c c?a h�ng mi?n thu? nh?ng gi� xu?t x??ng c?a Macallan l?i kh� h?p d?n, s? may m?n n?u b?n mua ???c 1 l� Macallan xanh khi ?ang c� ??t ch??ng tr�nh gi?m gi�. S?n ph?m ch?t l??ng trong b? s?u t?p ???c ?a chu?ng, Macallan Xanh chai 1000 ml s? l?a ch?n ch�nh x�c cho b?n trong c�c b?a ti?c ho?c l� m�n qu� khi ?i xa v? .
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 15 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  10 Macallan c?a tu?i duy nh?t c?a malt, tr??ng th�nh trong th�ng sherry m� n� n?i ti?ng.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Macallan Sherry Oak - lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 18 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
�  Macallan 1851 l� lo?i r??u n?i ti?ng c?a d�ng Macallan. S?n ph?m n�y ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v� h??ng th?m v� m�i v? ??c tr?ng c?a n�
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 21 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macallan 25 n?m l� s?n ph?m cao c?p trong d�ng r??u macallan, s? l??ng macallan 25 n?m ???c h�ng macallan nh?p v? th? tr??ng Vi?t Nam kh�ng nhi?u, v?i nh?ng ng??i ?� am hi?u v� th�ch d�ng r??u n�y th� ?� th?t l� tin ?�ng bu?n. N�n s?n ph?m macallan 25 kh�ng ph?i c? mu?n l� b?n c� th? mua ???c ngo�i Shop.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macalan 30 years Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 30 n?m. Sherry Oak ho?c Fine Oak.....
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i s?n ph?m sinh sau c?a d�ng 1824, Macallan oscuro mang d�ng v? l?ch thi?p h?n bao c�c s?n ph?m c�ng trang l?a. Mang s? sang tr?ng c�ng h??ng v? n?ng n�n th?m m�t Macallan oscuro s?n ph?m kh�ng ph?i ai c?ng c� th? th??ng th?c m?i l�c m?i n?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
� V?i s? l??ng 400 chai tr�n Th? Gi?i. S?n Xu?t n?m 2009 Macallan 57 tu?i ?�ng gi� kh�ng b?i s? l??ng �t c� m� l� th�nh ph?n t?o n�n lo?i r??u n�y. S? l??ng r??u ???c ch?ng c?t t? lo?i g? qu� nh?ng n?m 1950 ch? c� dung l??ng cho 400 chai tr�n to�n th? gi?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Phi�n b?n ??c bi?t ???c l�m ?i k�m v?i H?p G? cao c?p v� ch? gi?i h?n 1200 chai xu?t ra tr�n to�n th? gi?i.��� 
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:48 ??
V?i s?n ph?m ban ??u ch? ??nh xu?t b�n t?i c�c s�n bay tr�n th? gi?i nh?ng l?i ???c s? ?ng h? nhi?t t�nh v� s? ?am m� c?a nh?ng ng??i s�nh r??u. Macalan 1824� Collection Release v?i gi� th�nh h?p l� trong m?t s?n ph?m cao c?p c?a d�ng Macallan
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
L� 1 ng??i may m?n khi b?n c� ???c 1 chai Macallan 17 n?m, tuy kh�ng ph?i 1 s?n ph?m qu� cao c?p v� qu� hi?m nh?ng s? l??ng h?n ch? c�ng h??ng v? kh�c bi?t trong h? nh� Macallan khi?n cho Macallan 17 n?m tr? th�nh 1 s?n ph?m ??c bi?t.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
2015 l� 1 n?m ?�ng nh? v?i Macallan, v� ?� l� n?m s?n ph?m con c?ng The Macallan Gold xu?t hi?n t?i Vi?t Nam ! D�ng v? ki?m di?m sang tr?ng c�ng ch?t r??u l� tinh hoa c?a nh?ng ngh? nh�n pha ch? r??u trong nh� Macallan - The Macallan Gold trong b? seri 1824 s? l� m�n qu� , s? g?n k?t gi?a m?i ng??i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
H??ng v? n?ng ?m c?a 1 Single Malt m?ch nha cao c?p t?o n�n s? kh�c bi?t l?n so v?i nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng, tuy v?y The Macallan Amber l?i c� m?t gi� h?p l� so v?i 1 s?n ph?m ch?t l??ng. H�y c�ng kh�m ph� v� th??ng th?c h??ng v? c?a Seri 1824 c?a Macallan nh� 
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L� s?n ph?m th? 3 trong Seri 1824 c?a The Macallan , tr??ng th�nh trong th�ng g? s?i sherry c?a T�y Ban Nha, v?i s?c m�u t? nhi�n v� h??ng v? nguy�n ch?t kh�ng pha tr?n Macallan Sienna ??a ??n m?t ngu?n s?ng m?nh m? trong t?ng gi?t r??u. N?u b?n l� m?t ng??i m?nh m? th� Macallan Sienna s? kh�ng ?? b?n th?t v?ng v? h??ng v? c?a n�.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
???c ? trong lo?t g? s?i ???c tuy?n ch?n k? l??ng , cho ra ???c ch?t l??ng r??u tuy?t h?o v� �nh v�ng h? ph�ch t? nhi�n. Macallan Rare Cask n?m trong b? s?u t?p Seri 1824 c?a The Macallan ?ang ???c s? y�u m?n c?a t?t c? m?i ng??i y�u r??u tr�n th? gi?i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 d?
� Dung t�ch : 700 ml Xu?t x? scotland �uk H??ng v? tr�i c�y ,vani, qu? h?i g? s?i, carmen
Giá VNĐ
Dung Tích:1 L�t
Nồng Độ:40%
T�n s?n ph?m: The Macallan Quest dung t�ch : 1 l�t M�u s?c: V�ng h? ph�ch Quy c�ch : 12 chai / th�ng H?p : m�u xanh l� . M�i : h??ng g? s?i , tr�i c�y chua V? : tr�i c�y kh� , t�o , g?ng, qu? , c�c lo?i tr�i c�y kh� t?o ra d? v? k�o d�i .
Giá VNĐ
DMCA.com Protection Status