Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Cointreau

Cointreau

Giá: 380.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Php
V?i h??ng v? tri cam ???c s?n xu?t trn ton th? gi?i, t? nh?ng vng tr?ng cam ngon n?i ti?ng nh? Barazil, Ty Ban Nha hay Haiti.....

 

Vi?c theo ?u?i s? hon h?o nh? m?t ?i?u ?? Cointreau c th? t?ng tr??ng m?nh m?

 

N?m th? ba lin ti?p, Rmy Martin ? ??t ???c m?t hi?u su?t v??t tr?i v?i s? gia t?ng m?nh m? trong doanh s? bn hng v l?i nhu?n trong t?t c? cc vng ln c?n s?n xu?t cognac. S? t?ng tr??ng ny ?i cng v?i s? gia t?ng lin t?c c?a Rmy Martin v th??ng hi?u Louis XIII, h?p d?n ng??i tiu dng trn ton th? gi?i, v?i mong mu?n s? hon h?o, sang tr?ng v qu hi?m ti?p t?c pht tri?n. Thng qua cc chi?n l??c th? tr??ng cao c?p v sng t?o c?a mnh, H? Rmy Martin ?ang ? m?t v? tr t?t ?? ti?p t?c t?ng tr??ng v? gi tr? v n?m b?t m?i c? h?i ?? pht tri?n trong nh?ng n?m t?i, t?n d?ng s? tinh t? ??c bi?t c?a s?n ph?m c?a mnh v kh? n?ng c?a h? ?? thu ht th? h? m?i c?a ng??i tiu dng.

Patrick Piana, Gim ??c ?i?u hnh c?a Nh Rmy Martin

Cu chuy?n m? ra

M?t s? y?u t? k?t h?p ?? gi?i thch ? t?ng ny: th? nh?t, m?t chi?n l??c ti?p t?c di chuy?n h?ng sang v duy tr t?ng gi trn kh?p cc chu l?c. Chi?n l??c ny ? gip thc ??y ch?t l??ng ??c bi?t c?a cc eaux-de-vie t? ? Rmy Martin r??u cognac ???c th?c hi?n. Chng ti ? c m?t lo?t cc d? n sng t?o thnh cng, v?i m?c ?ch ?i?u ch?nh ph?m vi c?a h??ng v? ?? thch ?ng nh? l ch?t ch? nh?t c th? ?? thay ??i th? hi?u v thi quen tiu dng, trong khi duy tr m?t cu?c ??i tho?i th??ng xuyn v?i khch hng m?c tiu c?a chng ti. Cu?i cng, kch ho?t th??ng hi?u c?a chng ti, ???c h? tr? b?i th? tr??ng quan tr?ng v ??u t? th??ng m?i, gp ph?n t?ng c??ng tuy?n d?ng v ?? ??m b?o vi?c l?u gi? c?a ng??i tiu dng trn ton th? gi?i. S? n?ng ??ng c?a H? Rmy Martin ? ???c ?ng k? c th? nhn th?y trn ba chu l?c n?i nh?t. Chu v?n l ?i ??u trong cc th? tr??ng chnh gp ph?n vo s? pht tri?n: khng ch? c Trung Qu?c, m cn cc n??c ?ng Nam , n?i m cc h??ng v? cho th? tr??ng h?ng sang r??u cognac ti?p t?c pht tri?n. S? thnh cng c?a n?m 1898 v Rmy Martin Club l b?ng ch?ng r rng v? ?i?u ny. M?t th? tr??ng l?n c kinh nghi?m s?c s?ng m?i trong n?m l th? tr??ng M?. T?t c? cc s?n ph?m cao c?p t? nh c?a Rmy Martin ??t m?c t?ng tr??ng trong th? tr??ng ny. Rmy Martin 1738 Accord Hong gia n?i b?t, ??c bi?t, v?i m?t hi?u su?t tuy?t v?i, ch?ng t? s?c h?p d?n ng??i tiu dng cho r??u cognac c ch?t l??ng cao. Trong m?t phong cch r?t khc nhau, chai r rng c?a Rmy Martin V ? ???c hi?n th? trong m?t s? ngy cng t?ng c?a thanh v?i m?c ?ch c?nh tranh v?i tinh th?n mu tr?ng cao c?p khc trong vi?c ??a ra lo?i cocktail.

T?i chu u, b?t ch?p cc bi?n php th?t l?ng bu?c b?ng gi?i thi?u ? cc n??c pha Nam, cc bu?i bi?u di?n ? r?t th?a ?ng. Coeur de Cognac ti?p t?c c xu h??ng t?ng tr??ng hai con s?, ??c bi?t l ? ??c v Anh, n?i nh?ng ng??i yu thch r??u cognac ton thn v tri cy, ph?c v? trn b?ng, ?ang gia t?ng. Nga v?n l m?t th? tr??ng c s?c s?ng hon ton h?p l ??u t? trong cc chi?n d?ch trn truy?n hnh ??u tin. Bn ngoi bin gi?i qu?c gia, th? tr??ng bn l? du l?ch kh?ng ??nh t?m quan tr?ng c?a n v chi?n l??c c?a chuy?n ??ng th? tr??ng cao c?p v?n ti?p t?c ???c th?c hi?n. Rmy Martin ?ang lm vi?c ?? t?o ra chuyn d?ng, khu v?c qu?ng co cung c?p cho du khch mn hnh tuy?t v?i v m?t kinh nghi?m ??c ?o.

dita

S? h?p d?n c?a xu?t s?c

Cch hi?n ??i ng?p trn trong truy?n th?ng

Trong th? tr??ng Trung Qu?c, ?i?m n?i b?t l s? ra m?t c?a Rmy Martin Centaure, m?t cognac thm c? t?o ra ?? thu ht m?t th? h? m?i c?a cc doanh nhn tr?, nh?ng ng??i quan tm nhi?u h?n v? tnh xc th?c v t c xu h??ng hnh th?c h?n th? h? tr??c. Pierrette Trichet, Cellar Master, ch?n tri cy v m?t ong h??ng v? ?? ?i cng v?i kho?nh kh?c ??c bi?t.

Cc chai, ch? ??n gi?n l trang tr b?i cc d?u n?i c?a nhn m, phng ??i nh?c d?c c?a cognac ny, ???c trnh by ? trung tm c?a ma h trn hn ??o ni l?a c?a H?i Nam. S?n ph?m yu c?u m?t ??i s? ng??i c th? ph h?p v?i tham v?ng c?a mnh: Anthony Wong, nam di?n vin n?i ti?ng H?ng Kng v?i s? duyn dng beguiling v tnh cch tr?c ti?p v th?ng th?n, ch?p nh?n vai tr ny. ?y l s? k?t h?p hon h?o c?a ti n?ng. Nh? tr??c v?i Rmy Martin Club ? chu n?m 1738 ? M?, v Coeur de Cognac ? chu u, s? k?t h?p m?i ny s? thi?t l?p ?? th?c hi?n nh?ng tham v?ng l?n. Phn ph?i trn ton th? gi?i, XO xu?t s?c, v?i m?t k?t c?u m?nh m? nh? nhung, c kinh nghi?m t?ng tr??ng b?n v?ng, c? v? kh?i l??ng v gi tr?.
Cao h?n trong ph?m vi c?a r??u cognac ??c bi?t, Centaure de Diamant, ??c quy?n ??a ra trong mi?n thu? n?m ngoi, by gi? ?ang b?t ??u ???c tiu th? t?i th? tr??ng trong n??c, ??c bi?t l ? Trung Qu?c. Centaure de Diamant bao g?m hng tr?m l?a ch?n v pha tr?n eaux-de-vie c?n th?n v ??i di?n cho hnh ?nh thu nh? c?a cc nh chuyn mn RmyMartin c?a.

Dubonnet-Rouge-Cointreau-Kahlua-Especial-006-photo-copyright-Cheri-Loughlin

Quy?n l?c t?i cao c?a s? sang tr?ng tuy?t ??i

M?t bi?u t??ng c?a hi?m, Louis XIII c m?t tnh tr?ng ton c?u v??t qua c?a t?t c? r??u cognac khc. C?a n khng th? so snh eaux-de-vie, l?ch s? huy?n tho?i v hnh bng c?a chai ? lm cho n m?t bi?u t??ng. Nh c?a Rmy Martin l r?t c?n th?n trong vi?c qu?n l vin ng?c qu c?a di s?n c?a n v lm h?t s?c mnh ?? bi?n ?i?u ny cognac v cng sang tr?ng, s?n ph?m c?a s? k?t h?p c?a 1.200 Grande Champagne eaux-de-vie ?? tu?i t? 40 ??n h?n 100 n?m, vo m?t kinh nghi?m ??c ?o: ? Nh?t B?n, m?t phng LouisXIII ? ???c t?o ra trong m?t khch s?n ??c quy?n ? Tokyo, cc thi?t l?p cho m?t phin n?m v m?t vi?n b?o tng t?t c? trong m?t, c th? ???c dnh cho nh?ng d?p ??c bi?t. Vi?c phn lo?i cc s?n ph?m nh? hi?m ? truy?n c?m h?ng m?t cch ti?p c?n m?i ? M?: quan h? ??i tc ch?t ch? v?i "Cc nh bn l? ???c ch?ng nh?n" v tri?n khai cc "pho ?i", ? l tr?ng by th?c s? gi?a cc c? s? c uy tn nh?t trn th? gi?i, v cc lin k?t ??c bi?t v?i nh?ng ng??i snh cu l?c b? hng ho ??c bi?t ?ng h?. T?i Th??ng H?i, Singapore v London, b?a ?n t?i ngon th??ng xuyn cho nh?ng ng??i n?i ti?ng ??a ph??ng duy tr cc truy?n thuy?t. Nh? l m?t c?ng ??i tri?u thin tuy?t v?i ?? truy?n thuy?t c?a n, Louis XIII ? ???c ?a d?ng v? ni v? bu?i ra m?t c?a m?t chai-n, bao g?m ba lt c?a r??u thu?c qu trong n?m kg tinh th?. 100 ??n v? ??u tin ???c dnh ngay l?p t?c v danh sch ch? ??i cho cc ??t ti?p theo ti?p t?c m? r?ng.

how-to-make-a-cointreau-infusion.WidePlayer

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:37.5 ??
Bacardi th??ng hi?u hng ??u th? gi?i, dng r??u m?nh danh tri tim c?a Cooctaik v c?ng lm tri tim nh?ng ng??i yu cooctailk ? Vi?t Nam say ??m. Th??ng th?c h??ng v? h mt l?nh v?i cootailk t? Bacardi Rum.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:26.5 ??
  Kahlua l m?t lo?i r??u Mexico mi c ph c h??ng v? c?a r??u rum. N ??m ??c v ng?t ngo, v?i nh?ng h??ng v? khc bi?t c?a c ph. Kahlua c?ng ch?a ???ng, xi-r ng v vanilla ??u.
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:23 ??
M?t th?c u?ng ?ng chai ch? y?u s? d?ng trong pha ch? Cocktail, thnh ph?n ch? y?u trong Ly Matini n?i ti?ng ton c?u. 
Giá 330.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bombay Sapphire ? t?o nn tr?i nghi?m cho ng??i tiu dng, trong ? bao g?m s? ??i m?i th??ng hi?u khng ng?ng, cc ch??ng trnh gi?i thi?u v ch??ng trnh th? n?m quy m l?n ???c di?n ra kh?p n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Havana Club dng r??u Rum nh? huy?t m?ch trong mu ng??i Cuba.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:30 ??
V?i h??ng cam ng?t ngo, Triple Sec l 1 trong 3 lo?i r??u mi h??ng cam chuyn d?ng ph? thng nh?t trn th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u Rum c? ?i?n c?a Cuba tr??c ch? ???c l?u d?ng trong ??t n??c Cuba yu m?n xinh ??p nh?ng nay d??i bn tay pha ch? c?a nh?ng b?c th?y pha ch?, dng r??u truy?n th?ng ny ? n?i ti?ng th? gi?i. Bacadi tr?ng ? ???c bi?t ??n nh? linh h?n c?a M?ito linh h?n c?a ma H. V nay ta bi?t ???c thm l Bacadi Gold, dng Rum n?i ti?ng v?i v? mi n?ng nn. Dn Cuba v?n th??ng s? d?ng v?i 1 t ? nh?ng ? t? lu ng??i dn trn th? gi?i ? pht hi?n ra khi pha long 1 cht Bacadi Gold vo ?? lm bnh, v? bnh s? c v? ng?t ??m m khng ch?t li?u no c th? mang ??n ???c.
Giá 260.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:11 ??
Cng th?c vng : 60 ml Aperol ( v? cam ??ng ) 90 ml Prosecco ( 1 lo?i vang s?i b?t c?a ) Soda tu? theo kh?u v? nhi?u t c?a ng??i u?ng 1 lt cam ?? trang tr
Giá 320000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Dung tch : 1000 ml N?ng ?? : 40 % Xu?t x? : Brazil C th? dng u?ng tr?c ti?p theo sh?rt ho?c pha ch? Cocktail
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Khi nh?c t?i ??t n??c cao nguyn ??y n?ng gi Mexico ta nh? ngay ??n Tequila - lo?i r??u ?? c?a Mexico h?p d?n c? th? gi?i. Qua hng ngn n?m t? khi c m?t, Tequila nh? mu trong ng??i c?a ng??i Mexico v?y, hy th??ng th?c m?t cht n?ng gi Mexico qua Tequila nh !
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:21 ??
Malibu dng r??u nh? mu ch?y trong ng??i c?a dn vng Caribbean. Hy t?n h??ng nh?ng ly cocktail mang h??ng v? c?a Rum Malibu
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:21 ??
???c pht tri?n b?i nh?ng ng??i Ty Ban Nha, nh?ng dng Curaao ???c pht hi?n trn ??o Curaao qua n?m thng ? tr? thnh h??ng v? trn m?i ly cocktail ton th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status