Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bombay Sapphire

Bombay Sapphire

Giá: 380.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Anh
Bombay Sapphire ? t?o nn tr?i nghi?m cho ng??i tiu dng, trong ? bao g?m s? ??i m?i th??ng hi?u khng ng?ng, cc ch??ng trnh gi?i thi?u v ch??ng trnh th? n?m quy m l?n ???c di?n ra kh?p n?i.

 

Bombay Sapphire dng gin s? 1 trong knh bn l? du l?ch theo IWSR

Bombay Sapphire n?i ln nh? dng gin s? 1 trong knh bn l? du l?ch theo kh?i l??ng v gi tr?, theo d? li?u m?i nh?t t? IWSR (International Wine & Spirit Research).

Trong n?m 2011, doanh s? bn ra c?a Bombay Sapphire bo co t?ng tr??ng h?n +9% trong c? kh?i l??ng v gi tr?, t?ng th? ph?n c?a th??ng hi?u trong danh m?c gin h?n 32% v? kh?i l??ng v 39% v? gi tr?.

Th? h?ng 2 trong b?ng x?p h?ng IWSR l Gordons Gin c?a Diageo. Beefeater Gin (c?a Pernod Ricard), Tanqueray (c?a Diageo) v Hendricks Gin (c?a William Grant & Sons) x?p cc th? h?ng 3,4, v 5 t??ng ?ng.

T? th?i ?i?m Bombay Sapphire gin ???c ra m?t cch ?y 25 n?m, knh bn l? du l?ch ton c?u lun l knh bn hng quan tr?ng ?? h??ng t?i ??i t??ng khch hng snh ?i?u, nh?ng ng??i ?nh gi cao r??u m?nh cao c?p, nh?ng ng??i mong mu?n khm ph nh?ng tr?i nghi?m h??ng v? m?i, Gim ??c nhn hi?u cao c?p c?a Bacardi Bn L? Du L?ch, Richard Cuthbert cho bi?t.

Bombay Sapphire khng gi?ng b?t k? lo?i gin no khc, n th?c s? n?i b?t, chai th?y tinh xanh lam lun ???c cho r?ng gip t?o ra s? khc bi?t v?i cc dng r??u m?nh khc trong gian hng sn bay.

D?a trn cng th?c b m?t n?m 1761, Bombay Sapphire l dng gin cao c?p ??u tin cho th?y t?m quan tr?ng c?a th?c v?t, l?a ch?n t? nh?ng ??a ?i?m khc nhau trn ton th? gi?i. Cc lo?i th?c v?t ny, ?i cng v?i bi?u t??ng th??ng hi?u qu trnh truy?n h??ng v? qua h?i, mang ??n cho Bombay Sapphire h??ng v? m m??t v ph?c h?p, theo Bacardi.

So snh v?i ch?ng ???ng 25 n?m qua c?a Bombay Sapphire v?i knh bn l? du l?ch ton c?u, Bacardi l?u r?ng c? hai ? ??y xa ranh gi?i v? ch?t l??ng v d?ch v?, ?i tin phong trong ngnh cng nghi?p v lun ?ng d?ng cc cng ngh? m?i nh?t.

Bombay Sapphire ? t?o nn tr?i nghi?m cho ng??i tiu dng, trong ? bao g?m s? ??i m?i th??ng hi?u khng ng?ng, cc ch??ng trnh gi?i thi?u trong sn bay v ch??ng trnh th? n?m quy m l?n.

Ch??ng trnh kh?i ??ng g?n ?y nh?t bao g?m Bombay Sapphire East, dng gin m?i t? lng tn knh t?i cc h??ng v? c?a Chu ; ?ng d?ng Ipad the Blue Room by Bombay Sapphire ???c thi?t k? ?? gi?i tr & cung c?p thng tin cho du khch; Imagination Installation, m?t ki?u tc ph?m ngh? thu?t t?i sn bay Amsterdam Schiphol. Ngoi cc sng ki?n ny, chi?n d?ch ?ang di?n ra Bombay Sapphire Collins kh?ng ??nh s? thu ht khch hng c?c k? thnh ciing , cho ??n nay ? gi?i thi?u lo?i cocktail ny t?i h?n m?t tri?u ng??i tiu dng, Bacardi cho bi?t.

?y l m?t s? ki?n, b??c ngo?t trong l?ch s? c?a Bombay Sapphire, Cuthbert cho bi?t. K? t? khi ra m?t, Bombay Sapphire ? cch m?ng ha danh m?c gin v knh bn l? du l?ch ?ng m?t vai tr v gi trong vi?c ??a Bombay Sapphire tr? thnh bi?u t??ng r??u m?nh ton c?u nh? ngy nay.

 bombaySapphire2

Bombay Sapphire ra m?t gi qu t?ng dnh ring cho World Duty Free

Bombay Sapphire gin ra m?t phin b?n gi?i h?n qu t?ng m?i trong gian hng World Duty Free, t?i sn bay London Heathrow. Phin b?n ny ?i km v?i m?t lo?t cc ho?t ??ng xung quanh th??ng hi?u trong c?a kh?i hnh & c?a ??n, bao g?m cu?c thi nhi?p ?nh v?i ch? ?? London, hnh ?nh l?t vo vo vng chung k?t s? ???c tr?ng by t?i sn bay Heathrow.

Phin b?n qu t?ng gi?i h?n Bombay Sapphire mang tn This is London s? ???c bn ??c quy?n b?i h? th?ng gian hng World Duty Free, gi bn l? 19,99 b?ng Anh. S?n ph?m ny ???c t?o ra trong quan h? ??i tc v?i nhi?p ?nh gia ng??i Anh, Martin Parr.

H?p qu t?ng bao g?m 5 b?u thi?p, mang hnh ?nh khc nhau ???c ch?p b?i Martin Parr, ???c cho l n?m b?t trong t??ng t??ng m?t kha c?nh no ? c?a cu?c s?ng t?i London.

Trong gian hng World Duty Free t?i Terminal 5, sn bay Heathrow, Bombay Sapphire tr?ng by cc t?m ?nh c?a Martin Parr v? cu?c s?ng London, b?ng cch ??a nh?ng hnh ?nh ny vo cc t?m b?u thi?p. ?i?m thu ht khch hng vo trong gian hng s? l nh?ng phin b?n giu tr t??ng t??ng c?a nh?ng ?i?m tham quan quen thu?c t?i London nh? b?t ?i?n tho?i c? v xe bus 2 t?ng c?a London. Sapphire Summer Cup s? ph?c v? ng??i tiu dng t? bus trong cc c?c Union Jack ??t trn lt ly in hnh ?nh c?a Parr.

Ngoi ra, trong b?i c?nh l? k? ni?m Th? V?n H?i t?i London, ng??i tiu dng s? c c? h?i mua gi qu t?ng Bombay Sapphire km tonic t?i cc gian hng ch?n l?c World Duty Free, cng v?i b?n ?? London quy?n h??ng d?n v? cc ??a danh c?a London c?a Bombay Sapphire bao g?m danh sch nh?ng bar t?t nh?t chuyn ph?c v? cocktail Bombay Sapphire.

B?n ?? ny c?ng cung c?p thng tin chi ti?t v? cu?c thi ?nh Bombay Sapphire Capture Imagination. Ch? s? h?u th??ng hi?u cho bi?t ch??ng trnh ny nh?m t?o c?m h?ng cho du khch ?? ch?p l?i trong nh?ng b?c ?nh m?t hnh ?nh London ? ??t chy tr t??ng t??ng c?a h? nh? th? no. Cc gi?i th??ng cho nh?ng b?c hnh ny, theo m?t cch ??c ?o & h?p d?n, m?t hnh ?nh truy?n t?i ??y mu s?c v? London bao g?m phin b?n gi?i h?n chai pha l decanter Bombay Sapphire k? ni?m 250 n?m v my quay HD k? thu?t s? nh? g?n.

V?i vai tr m?t dng London dry gin trong m?t n?m mang tnh ch?t b??c ngo?t ??i v?i London, chng ti mu?n Bombay Sapphire m?t l?n n?a ??y xa gi?i h?n trong knh bn l? du l?ch ton c?u, Richard Cuthbert cho bi?t, Gim ??c nhn hi?u cao c?p knh bn l? du l?ch ton c?u c?a Bacardi. Chng ti t?o nn Bombay Sapphire dnh ring cho World Duty Free, th? hi?n hon h?o tinh th?n c?a s? ki?n ny, th?c s? s? truy?n c?m h?ng cho ng??i London c?ng nh? du khch ??n thnh ph?.

K? ho?ch tuy?t v?i giu tr t??ng t??ng cho Bombay Sapphire s? gip thu ht khch hng h?n n?a trong ma h ny, Nigel Sandals cho bi?t, Qu?n l ngnh hng c?a World Duty Free Group. Chng ti trng ??i ???c cho ?n hng ngn du khch ??n v?i cc gian hng c?a chng ti trong nh?ng tu?n t?i v chng ti tin r?ng qua m?i quan h? h?p tc c?a chng ti v?i Bombay Sapphire, chng ti s? thm vo nh?ng k? ni?m tuy?t v?i v? London c?a h?.

bombay sapphire

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:37.5 ??
Bacardi th??ng hi?u hng ??u th? gi?i, dng r??u m?nh danh tri tim c?a Cooctaik v c?ng lm tri tim nh?ng ng??i yu cooctailk ? Vi?t Nam say ??m. Th??ng th?c h??ng v? h mt l?nh v?i cootailk t? Bacardi Rum.
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:26.5 ??
  Kahlua l m?t lo?i r??u Mexico mi c ph c h??ng v? c?a r??u rum. N ??m ??c v ng?t ngo, v?i nh?ng h??ng v? khc bi?t c?a c ph. Kahlua c?ng ch?a ???ng, xi-r ng v vanilla ??u.
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:23 ??
M?t th?c u?ng ?ng chai ch? y?u s? d?ng trong pha ch? Cocktail, thnh ph?n ch? y?u trong Ly Matini n?i ti?ng ton c?u. 
Giá 330.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:
Havana Club dng r??u Rum nh? huy?t m?ch trong mu ng??i Cuba.
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:30 ??
V?i h??ng cam ng?t ngo, Triple Sec l 1 trong 3 lo?i r??u mi h??ng cam chuyn d?ng ph? thng nh?t trn th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u Rum c? ?i?n c?a Cuba tr??c ch? ???c l?u d?ng trong ??t n??c Cuba yu m?n xinh ??p nh?ng nay d??i bn tay pha ch? c?a nh?ng b?c th?y pha ch?, dng r??u truy?n th?ng ny ? n?i ti?ng th? gi?i. Bacadi tr?ng ? ???c bi?t ??n nh? linh h?n c?a M?ito linh h?n c?a ma H. V nay ta bi?t ???c thm l Bacadi Gold, dng Rum n?i ti?ng v?i v? mi n?ng nn. Dn Cuba v?n th??ng s? d?ng v?i 1 t ? nh?ng ? t? lu ng??i dn trn th? gi?i ? pht hi?n ra khi pha long 1 cht Bacadi Gold vo ?? lm bnh, v? bnh s? c v? ng?t ??m m khng ch?t li?u no c th? mang ??n ???c.
Giá 260.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:11 ??
Cng th?c vng : 60 ml Aperol ( v? cam ??ng ) 90 ml Prosecco ( 1 lo?i vang s?i b?t c?a ) Soda tu? theo kh?u v? nhi?u t c?a ng??i u?ng 1 lt cam ?? trang tr
Giá 320000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Dung tch : 1000 ml N?ng ?? : 40 % Xu?t x? : Brazil C th? dng u?ng tr?c ti?p theo sh?rt ho?c pha ch? Cocktail
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Khi nh?c t?i ??t n??c cao nguyn ??y n?ng gi Mexico ta nh? ngay ??n Tequila - lo?i r??u ?? c?a Mexico h?p d?n c? th? gi?i. Qua hng ngn n?m t? khi c m?t, Tequila nh? mu trong ng??i c?a ng??i Mexico v?y, hy th??ng th?c m?t cht n?ng gi Mexico qua Tequila nh !
Giá 350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:21 ??
Malibu dng r??u nh? mu ch?y trong ng??i c?a dn vng Caribbean. Hy t?n h??ng nh?ng ly cocktail mang h??ng v? c?a Rum Malibu
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i h??ng v? tri cam ???c s?n xu?t trn ton th? gi?i, t? nh?ng vng tr?ng cam ngon n?i ti?ng nh? Barazil, Ty Ban Nha hay Haiti.....
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:21 ??
???c pht tri?n b?i nh?ng ng??i Ty Ban Nha, nh?ng dng Curaao ???c pht hi?n trn ??o Curaao qua n?m thng ? tr? thnh h??ng v? trn m?i ly cocktail ton th? gi?i.
Giá 290.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status