Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u Johnnie walker ??, H?p Qu T?t

R??u Johnnie walker ??, H?p Qu T?t

Giá: 380.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
Johnnie walker red label m?ng t?t nguyn ?n 2016 cho ra m?t h?p qu t?t sang tr?ng v?i 1 chai Johnnie walker red label + 1 chai 50 ml Johnnie walker + H?p ??ng v ti sang tr?ng. Nhn d?p t?t nguyn ?n 2016 Johnnie walker g?i ??n m?i ng??i dn Vi?t Nam mu ?? may m?n c?a Red label, l mn qu ngh?a cho ng??i thn trong d?p xun v?. Johnnie Walker Red Label 2019 h?p qu t?t ngoi chai Jon ?? chng ta cn c thm 1 chai 5 cl Jon ?en . Qu khch c th? xem hnh ?nh s?n ph?m ? d??i cng c?a bi vi?t .

S?n ph?m R??u Johnnie walker red label :

Johnnie Walker Red Label, v?i h??ng v? ??c bi?t v c?i m? c?a n ???c t?o ra ?? ???c u?ng m?t ly - m?t s? l?a ch?n ?a thch cho c? hnh m?i ngy. Ban ??u n ???c bi?t ??n nh? l thm Whisky Old Highland ??c bi?t, v ???c gi?i thi?u nh? l c?a Red Label vo n?m 1909 ?? ph h?p v?i m?t th? h? m?i c?a nh?ng ng??i u?ng r??u whisky.

12274285 1120106537999706_2310855293225269644_n

Johnnie Walker red label 2016

By gi? s? pha tr?n phiu l?u ny c th? ???c tm th?y trong h?n 200 qu?c gia. lun lun l m?t th?c u?ng ?? ch?p m?t tinh th?n th?t s? qu?c t?, v n ? ch?ng t? trong nh?ng th?p k? qua, ? l r??u whisky yu thch worlds.

Johnnie Walker Red Label worlds bn r??u whisky v?n cn ?ang m?nh. Red Label c?n "l m?t s? k?t h?p m?nh m? c?a gia v?, malt khi, nh? Talisker, v ko di, h?t nh? h?n. Ph?m ch?t m?nh m? c?a n l nh?ng g lm cho n nh? v?y t?t cho u?ng lu di.

S? thnh cng ton c?u c?a Red Label c?n "ch? l m?t trong nh?ng l do t?i sao n hi?n nay ???c coi l h??ng v? c? ?i?n c?a Scotch whisky pha tr?n.

12241637 1120107377999622_5876799042740381905_n

H?p t?t 2016 + chai 50ml

V? ??ng s?n:
Di s?n c?a whisky Johnnie Walker t? n?m 1820 khi John Walker m? m?t c?a hng nh? ? Kilmarnock ? Scotland v b?t ??u bn r??u Scotch Whisky. John Walker ? th?c hi?n m?t tn cho chnh mnh b?ng cch n?m v?ng ngh? thu?t pha tr?n cc lo?i whisky m?ch nha duy nh?t t? ??ch?ng c?t t?t c? trn kh?p Scotland ?? t?o ra r??u whisky ch?t l??ng r?t cao, t?t h?n nhi?u h?n c?a r??u whisky m?ch nha duy nh?t.

Cng th?c:
Hot gia v? Apple Champagne punch Recipe
3 mu?ng canh b ?? bnh gia v?
1 mu?ng canh v? cam bo
12 oz n??c tri cy ?ng l?nh to t?p trung, lm tan ?
4 chai r??u vang tr?ng
1 chai Champagne, ??p l?nh

??i v?i Ice nh?n
8oz d?a chunks
1 trai cam, thi lt vo vng
4oz maraschino anh ?o, ?? ro n??c

         johnnie-walker-red-label-the-step-small-55175

?i?u ny ch?c ch?n lm cho ?? cho m?t b?a ti?c l?n!
??t chi?c bnh b ng gia v?, ni?m say m mu da cam v n??c to p vo ch?o. ?un si. H?i si trong 10 pht, sau ? lo?i b? t? nhi?t.
Trong m?t thng ch?a l?n, h?n h?p n??c tri cy v r??u vang tr?ng v l?nh qua ?m. T?i th?i ?i?m ny, m?t vng ? c?a cc lo?i tri cy, v ?ng qua ?m.
L?c ch?t l?ng, v ??t vo m?t bt c ??m. Thm Champagne cc. Top v?i vng b?ng tri cy.

K? ni?m s? s?ng ??ng c?a ch?t l?ng Red Label, cc gi qu t?ng m?i nh?t cc tnh n?ng mu s?c n?i b?t mu ?? v vng miu t? hnh t??ng l? h?i Striding Man c?a th??ng hi?u.

Khi tinh th?n t?i, sau khi tm ki?m nhi?u nh?t ?? t?ng qu ??c bi?t gi?a nam gi?i (nghin c?u Jigsaw chi?n l??c n?m 2010, th??ng hi?u Johnnie Walker c?ng l v? tr ?? khuy?n khch ng??i tiu dng chi tiu trong cc lo?i r??u whisky d?n ??n Ging sinh. Thi?t k? xinh ??p c?a h?p qu t?ng ??c bi?t l thi?t l?p ?? n?i b?t trn k? v?i ci nhn cao c?p c?a n, v v?i m?t RRP c?a $ 33,99, lm cho n l mn qu hon h?o cho ng??i tiu dng r??u whisky snh ?i?u Ging sinh ny.

Johnnie Walker c ?ang ??u t? h?n $ 50K vo ho?t ??ng PR cho Red Label ?? t?o ra qu?ng co th?i ph?ng trong ng??i tiu dng v thc ??y s? ph?n khch trong c?a hng thng qua m?t lo?t cc cng c? kh? n?ng hi?n th? c ?nh h??ng l?n. Ngoi ra, khi khc nhau, Johnnie Walker Red gi mn qu Label cng v?i Johnnie Walker Black Label v ng??i m?i th v? Johnnie Walker Doubel Black, cc nh bn l? s? c c? h?i ?? thu ht s? quan tm h?n ??n ph?n r??u whisky c?a h? trong c?a hng.

"Trong th?i gian t?i giai ?o?n Ging sinh, Johnnie Walker Red Label l t? ho k? ni?m ch?t l??ng c?a r??u whisky pha tr?n c? ?i?n v?i m?t gi qu t?ng ??p b? nhi?m. C? ng??i tiu dng v cc nh bn l? ???c h??ng l?i t? vi?c pht hnh l? h?i, v?i thi?t k? c?a n t??i v h?p d?n b?t mn qu tm ki?m m?t c?a ng??i tiu dng, gip t?ng t? l? mua cho cc nh bn l? ", Nikki Burke, Gim ??c Ti?p th? - Whisky, Diageo c.
Johnnie Walker Red Label mn qu gi RRP $ 33,99 cho Ging sinh, lin h? v?i Gim ??c kinh doanh c?a b?n pht tri?n Diageo cho bi?t thm chi ti?t

1387342728


S?n ph?m Ghi ch:
Nhi?u my xay r??u whisky m?c ph?i sai l?m ngh? r?ng ?? s?n xu?t m?t th??ng hi?u c?a Scotch Whisky s? ???c ph? bi?n qu?c t?, h? c?n ph?i t?o ra m?t s? pha tr?n v?i h??ng v? khng nhi?u. Khng c g c th? ???c thm t? s? th?t l Johnnie Walker Red Label ? ???c ch?ng minh. N l whisky n?i ti?ng nh?t c?a th? gi?i, nh?ng n c m?t s?c m?nh ??c bi?t c?a nhn v?t, ??y ?? h??ng v? c?a n ngoi cc nhn hi?u khc.

Khi Johnnie Walker b?t ??u kinh doanh vo n?m 1820, ng ? pht tri?n m?t s? tn tr?ng to l?n cho whisky m?ch nha v?i h??ng v? th?c s?. ??c bi?t, ng ?ng h? m?nh m? Islay v ??o whisky m?ch nha, b?i v h? ? thm vo chi?u su v s?c m?nh ?? h?n h?p c?a mnh. Chu c?a ng, Alexander Walker, ???c th?a h??ng t?t c? cc k? n?ng c?a ng n?i c?a ng pha tr?n v s? thch c?a mnh h??ng v?. Khi ng ? pht tri?n s? pha tr?n Johnnie Walker Red Label, ng ? ch?c ch?n r?ng, m?c d n tr?n tru h?n nhi?u v nh? h?n so v?i nhi?u ng??i ???ng th?i c?a n, n gi? l?i h??ng v? ?ch th?c c?a Scotch Whisky truy?n th?ng.

? l th? k?. Trong vng hai m??i n?m, Red Label ? tr? thnh th??ng hi?u ton c?u th?c s? ??u tin, ???c bn t?i h?n 120 n??c trn th? gi?i. N c?ng ? ??t ???c sau ?y ? ginh th?i gian ? Anh. Vua George V thch r??u whisky Johnnie Walker r?t nhi?u r?ng ng c?p Warrant Hong gia cho cng ty vo n?m 1933, v Johnnie Walker v?n l m?t ng??i cung c?p chnh th?c c?a r??u whisky ?? h? gia ?nh Hong gia cho ??n ngy nay.

Whisky Red Label ? lun ginh ???c gi?i th??ng trong cc cu?c thi g?n ?y Red Label ginh ???c huy ch??ng vng vng v Grand Selection Awards th? gi?i, m?t trong nh?ng s? ki?n qu?c t? c uy tn nh?t c?a ngnh cng nghi?p ?? u?ng. V vo n?m 1996 ? ginh m?t huy ch??ng vng trong cu?c thi Th?n R??u v qu?c t? trong danh m?c r??u Scotch Whisky.

Pha tr?n Whisky, nh? m?i ng??i, c k t? ring l?. M?t s? ???c m?n mng v ?nh bng trong cch c? x? c?a h?, nh?ng c th? ng?n c?a nhn v?t, sau ? c nh?ng ng??i khc c s?c m?nh, nh?ng thi?u s? hi?n di?n lu di. Nh?ng m?t whisky characterful s? pha tr?n, gi?ng nh? m?t ng??i, nn r?t th v? ?? c ???c bi?t. N?u t?t c? m?i th? ???c ti?t l? cng m?t lc, sau ? l khng c g h?n n?a ?? ???c ti?t l?. Tuy nhin, n?u b?n c?m th?y r?ng c nhi?u h?n ?? khm ph, sau ? b?n s? mu?n khm ph ng??i quen c?a b?n h?n n?a.

Johnnie Walker Black Label c m?t nhn v?t b ?n. L nhm nhi ??u tin l b?n v?i m?t s? t m p ??o ?? khm ph thm. Nh? h??ng v? su ?en Nhn c?a m? ra v s? h??ng v? ???c ti?t l? trong nhi?u ??t: ??u tin, c 1 ?n t??ng c?a s? phong ph m??t, sau ? h??ng v? foreground su v tri cy cung c?p cho cch kh s?c thi than bn, ti?p theo l cc tng mu h??ng v? b? sung c?a vani ng?t ngo v nho kh .

?i?u ny ph?c t?p duy nh?t ??t ???c b?ng cch chuyn nghi?p pha tr?n m?t ph?m vi c?c k? ?a d?ng, nh?ng b? sung cc lo?i whisky m?ch nha, m?i trong s? ? ? ???c tr??ng thnh t?i thi?u l 12 n?m v lu h?n n?a. T?ng c?ng, c ??n 40 lo?i m?ch nha v ng? c?c whisky pha tr?n Johnnie Walker Black Label. Island v Islay malt cung c?p gia v?, phong ph v ko di than bn. Speyside malt lm cho m?t ?ng gp quan tr?ng ??n ?? su c?a h??ng v?, khi m?ch nha, sanh tra?i, to t??i mt v sherry 1 nhn v?t phong ph v?i s? pha tr?n. T?i trung tm c?a Black Label n?m 12 n?m tu?i Cardhu, m?ch nha n?i b?t t? Speyside, trong ? ph? bi?n silkiness, m?t ??c ?i?m ? lm cho n n?i ti?ng nh? l m?t m?ch nha duy nh?t.

Gi?ng nh? m?t tnh b?n gi?a hai ng??i, nh?n bi?t Black Label l m?t kinh nghi?m su s?c ?p ?ng cho th?y ni?m vui m?i m?i khi b?n ?p ?ng. ? l m?t h??ng v? m ?i su h?n b?t k? n?m 12 tu?i cao c?p th??ng hi?u.

Gi?i thi?u v? gi?ng:
Chivas: T? m?t c?a hng duy nh?t ? Aberdeen, Scotland, anh em James v John Chivas xy d?ng m?t danh ti?ng nh? my xay sinh t? consummate c?a Scotch whisky t?t v th??ng hi?u v?n cn ??t ra tiu chu?n xu?t s?c cho t?t c? tinh th?n c?t. Hm nay, Strathisla Distillery duy tr nhi?u c?a truy?n th?ng v k? thu?t l?n ??u tin ??t ra cch ?y h?n 200 n?m. Nh? s? c?ng hi?n ?? t?o ra m?t whisky ch?t l??ng v??t tr?i v tnh th?ng nh?t c?a h??ng v? ??m b?o r?ng Strathisla Distillery l x?ng ?ng v?i vai tr c?a n nh? l "Home v tri tim c?a Chivas Regal."

 

C g trn th? gi?i sai v?i vi?c thm m?t c?c n??c ? vo r??u whisky ny (ti bi?t ch? ngh?a thu?n ty s? ght c? g?ng ny). ?i?u th v? v? n??c ?, u?ng t?ng ng?m ??u tin l t?t ??p v khi. Khi b?ng tan ch?y v cho bi?t thm m?t s? n??c ?? Scotch (thm m?t s? l??ng nh? n??c Scotch l m?t cch ???c ch?p nh?n ?? mang l?i h??ng v? khc nhau), h??ng v? khi thu?c lm m?m v h??ng v? khc ?i ra. Sau ?, nh? th?c u?ng ???c l?nh, ht thu?c l tr? l?i. Ice cho bi?t thm m?t s? thay ??i th v? ny u?ng ??p - n khng ch? pha long. Sau khi t?t c?, ?y l chai Scotch v c th? lm nh?ng g b?n s? v?i n.

M?i ng??i duy nh?t m ti t?ng chia s? ?i?u ny v?i ? yu thch n. T?i m?t th?i gian, Johnnie Walker  RED LABEL ? c h?p m?u tuy?t v?i nh?t - 200ml c?a Black, Gold (?i khi Green), ??n, v Blue. N?u b?n ? bao gi? tm th?y m?u ?, n l gi tr? t?t nh?t xung quanh. ?y l ph??ng php hon h?o ?? so snh b?n t?t Scotches pha tr?n - m?i nhn v?t ??c ?o c?a ring mnh. N?u khng c th?t b?i, chai th? t? trong n?m, Blue, lun lun ?i vo cu?i bu?i t?i. N?m l m?t t? xa l? ??i v?i s? d?ng, h?n ba ng??i ng?i xung quanh th??ng th?c Scotch. Johnnie Walker B? s?u t?p 800ml

Cardhu l m?ch nha duy nh?t m lm cho x??ng s?ng c?a h?u h?t cc pha tr?n Johnnie Walker.

M?t cch ?? th? Scotch ny l ?? xem cho cc s? ki?n Johnnie Walker. H? t? ch?c cc s? ki?n n?m th? mi?n ph t?i cc thnh ph? l?n trn kh?p ??t n??c. Trang web c?a h? c chi ti?t v ti?n ??.

Scotch ny c gi tr? b?o hi?m l?n? Ti ? c? g?ng r?t nhi?u tinh th?n tuy?t v?i t?n km v khng ??t ti?n nh? v?y, v ti ni ?i?u ny l gi tr? m?i penny. ?y l lo?i chai ?? khi ci g t?t ??p s? x?y ra v ti mu?n ?n m?ng, ho?c chai ti m? khi m?i vi?c khng ?i r?t t?t v ti c?n ph?i nng tm tr?ng c?a ti. N l m?t th?c u?ng khng th? tin ???c, ti mu?n g?i l m?t hoa c?a cc v? th?n.

C m?t Sctoch duy nh?t c?a Johnnie Walker, Swing. Swing l lo?i kh tm, n l kho?ng m?t n?a gi c?a Blue. N l m?t Scotch siu m?n ? l ti ? b?t ??u th?c s? thch r?t nhi?u. N ???c t?t ??p gi?a ma ?ng. Ki?m tra xem n ra n?u b?n c m?t c? h?i Johnnie Walker Scotch 750ml Swing .

48944735 2376859332324414_1584874753636696064_o

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker Double black c m?t t?i Vi?t Nam n?m 2010 v qua m?t th?i gian ng??i tiu dng bi?t s?n ph?m, Double black ?ang c ch? ??ng trong s? tin c?y c?a ng??i dng. V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i kinh ?i?n c?ng v?i cht nh? nhnh tri cy chn Johnnie walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:43 ??
Tuy khng cn l s?n ph?m m?i nh?ng King George V khi ra thm The Johny Walker & Sons KGV ? t?o ?n t??ng kh m?nh v? s? g?n g?i ng??i dng. V?i gi thnh trn 300 USD m?t m?c ti?n khng qu cao ?? t?n h??ng s?n ph?m hong gia.
Giá 7.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i The John Walekr, Johnie walker ?ang c?ng c? thm m?t s?n ph?m mang tnh sng t?o vo trong dng s?n ph?m cao c?p. S?n ph?m ch?a s? sang trong v khng km ph?n tinh t? nh?ng l?i c m?t m?c gi t??ng ??i d? ch?u so v?i nh?ng s?n ph?m c?p cao khc.  
Giá 72.000.0000 VNĐ
Dung Tích:1,75 Lt
Nồng Độ:43 ??
Thi?t k? sang tr?ng, l?ch s? v h??ng v? tinh t? cho m?i tr?i nghi?m l nh?ng g Johnnie Walker Gold Label 1,75 lt mang ??n cho b?n.
Giá 2.750.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
C th? b?n ? qu quen v?i cc s?n ph?m c?a Johnnie Walker, nh?ng v?i John Walker & Sons Odyssey s? cho b?n nh?ng tr?i nghi?m th v? m?i. ???c ch?ng c?t 3 lo?i whisky th??ng h?ng ?? cho ra ???c John Walker & Sons Odyssey ? l m?t cng phu, s? sng t?o v??t b?c, nh?ng t?t nhin ?? c trong tay s?n ph?m th??ng h?ng ny c?ng khng ph?i d? dng. Hy cung khm ph cng Johnnie walker nh.
Giá 26.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 %
L l r??u Blend Scotland whisky ???c pha tr?n t? nhi?u lo?i m?ch nha c? ?i?n , johnnie walker 18 n?m ?em ??n m?t h??ng v? c chi?u su ??n kh tin. Khi b?n thu??ng th?c johnnie walker 18 b?n s? ph?i th?t ln r?ng ta? sao 1 whisky ngon v ??m nh? v?y l?i ch? c gi thnh h?n 1 tri?u ??ng .
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Red Label l bi?u t??ng ??u tin c?a Johnnie walker trong vng 2 th? k?. Vo nh?ng n?m sau gi?i phng nh?ng chai r??u Johnnie Walker Red label l?n ??u tin ???c ??n v?i tay ng??i Vi?t Nam d??i s? mang v? c?a cch th?y th? tu vi?n d??ng. ??n nay Johnnie walker trn th? gi?i ? v??n ra xa ?? tr? thnh th??ng hi?u thn quen v?i nh?ng ng??i dng s?n ph?m r??u, vi?c mua m?t chai Johnnie walker ? Vi?t Nam ? kh d? dng qua s? ??i Di?n c?a chi nhnh JW c m?t t?i Vit Nam.  Ruouthienlong.com nh ??i di?n v l ??a ch? tin c?y c?a Johnnie walker.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker black label s? l mn qu ngh?a m?i khi ng??i dn Vi?t c?n ?? ti?c trong gia ?nh hay b?n b thn quen. Hy cng th??ng th?c h??ng v? khi nh? lan t?a v h??ng g? s?i trong vm mi?ng cng Johnnie walker black label. N?m 2016 Johnnie walker thi?t k? hoppj ??p sang tr?ng cng v?i chai 50ml nh? xinh lm qu t?ng, mang ngh?a pht l?c thm xun chc cho nh nh sung tc c ?i c c?p, con chu ??y ?n ?ng ?? vui xun. Hng Qu T?t Jon ?en 2019 t?ng thm 1 chai Jon vng 5cl bn c?nh. Hnh ?nh s?n ph?m xin qu khch xem trn ?nh ??i di?n
Giá 720.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Black Label ng??i anh c? c?a dng r??u Johnnie walker. S?n ph?m ? ??a Johnnie walker ln t?m cao c?a th? gi?i qua g?n 200 n?m, tuy Johnnie walker Black Label ? c nhi?u ng??i em k? v? v?i m?u m v tiu chu?n cao h?n nh?ng v?i nh?ng v? khch c?, h??ng v? c? ?i?n c?a dng whisky Blend khi?n con ng??i ta mi khng th? qun. 
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Cung chc tn xun v?i Johnnie walker, johnnie walker ??a h??ng s?c vng may m?n ??n m?i nh. ? t? lu r?i c? m?i d?p t?t ??n xun sang Johnnie walker lun cho ra nh?ng b? h?p qu t?t sang tr?ng ngh?a. L mn qu cho gia ?nh ng??i thn v b?n b. Hy cng tr?i nghi?m cng Johnnie walker gold label s?c vng may m?n. N?m 2019 Hng johnnie walker cho ra m?t b? s?n ph?m JOn vng t?ng thm chai jon vng 18 n?m dung tch 5cl , ?nh s?n ph?m trn ?nh ??i di?n . Cm ?n qu khch.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker gold label Pht ti nh? ?ch thn b?c th?y pha ch? ? tuy?n ch?n whisky t? kho tng r??u qu c?a Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker Gold Label Reserve.
Giá 840.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker H?p Da l mn qu m Johnnie Walker mu?n g?i Blue label ??n nh?ng ng??i b?n chi m v?i cch th?c Gift. T?t nhin khc v?i chai tr?n mang u?ng, chi?c h?p da mu xanh s? khi?n mn qu c?a b?n thm gi tr? r?t nhi?u.
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:0.75 lt
Nồng Độ:40 ??
TINH THY V? XUN JOHNNIE WALKER BLUE LABEL Blue Label l thnh t?u cao nh?t c?a dng h? Walker. M?i thnh ph?n nguyn li?u c?a h??ng v? tuy?t v?i ny ???c ch?n l?c c?c k? k? cng t? nh?ng nh my ch?ng c?t r??u tr? danh v ch? t? nh?ng thng r??u tuy?t v?i nh?t .
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
??ng c?p v?i mu xanh Blue, Johnnie walker King George V dng r??u dnh cho nh?ng ng??i thnh ??t. H??ng th?m mt c?ng v?i v? s?i lu n?m, King George V mang v? th? c?a s?n ph?m ??ng ??u c?a bi?u t??ng ng??i ?n ng s?i b??c.
Giá 11.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Th??ng hi?u Johnnie Walker ? t? lu lun g?n li?n v?i ch?t l??ng whisky Scotland th??ng h?ng ???c s?n xu?t trong ?i?u ki?n t?t nh?t g?n hai th? k? qua . Gi? ?y, tuy?t ph?m Johnnie ...
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i c? th? k?t h?p v?i cht nh? nhng c?a tri cy chn, Johnnie Walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie Walker Platinum label hay Johnnie walker gold label 18 years old L dng r??u cao c?p dnh cho qu doanh nhn, doanh nghi?p lm qu t?ng, ?y l dng r??u thay th? dng s?n ph?m Johnnie Walker Gold Label 18yr ,v?i v? ??p l?ch lm nh?ng ng?t ngo cng h??ng v? ??m ? ph?ng ph?t v? khi ??c tr?ng. Thi?t k? sang tr?ng, l m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng nh?t trn th? tr??ng trong n?m 2013.
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Trong nh?ng d?p l? t?t chai r??u khng th? thi?u trong v?n ha th? cng c?a ng??i Vi?t ta. Gi? v?i chai r??u Johnnie walker mini s? l s? l?a tr?n hng ??u c?a nh?ng ng??i ph? n? ??m ?ang. Khng nh?ng l v?t ph?m ??p m?t m Johnnie walker black label mini cn l mn ?? u?ng ??m ? n?u b?n mu?n test th? dng r??u ny.
Giá 50.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie walker Red Label 4500 ml l s?n ph?m ?a chu?ng trong nh?ng b?a ti?c l?n nh? ?m C??i hay nh?ng bu?i ti?c ??ng ngoi tr?i. H??ng v? ??c ?o c?a g? s?i v tri cy chn trong Johnnie walker red label ? t?o nn tn tu?i c?a chnh n trn ton th? gi?i h?n 100 n?m qua. B?n c nh?ng b?a ti?c l?n ? Hy ngh? t?i Johnnie walker chai to.
Giá 2.450.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
  Bn Johnnie Walker Black Label 4500 ml gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Johnnie Walker Black Label chai to 4500 ml m cn nhi?u lo?i  whisky khc. Mua bn cc ch?ng lo?i  r??u ngo?i ? H N?i.
Giá 3.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:46,8 ??
Ch? s?n xu?t c 8.888 chai trn th? gi?i v nh?ng chai John Walker & Sons Private ??u tin c?ng ? v? ??n Vi?t Nam. M?t s?n ph?m cao c?p c?a Johnnie walker, hy cng khm ph.
Giá 12.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status