Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u Chivas 21 n?m

R??u Chivas 21 n?m

Giá: 2.350.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
R??u chivas 21 n?m bn ? h n?i bn gi bun b?ng gi l?. Bn chivas 21 n?m, dng r??u chivas cao c?p ???c ??p trong cc thng g? s?i dng trong ??p r??u vang c tu?i th? g? t? 20 - 30 n?m. R??u chivas t? lu nay ? v ?ang ???c ng??i Vi?t tin dng v? ch?t l??ng v m?u m, b?n hy l ng??i dng thng minh khi ch?n s?n ph?m ?? u?ng ho?c ?i bi?u.


S?n ph?m :

Chivas 21 n?m

R??u Chivas 21 n?m l m?t trong nh?ng Whiskys Scotch pha tr?n t?t nh?t trn th? gi?i. M?i, Scotch ny l m?t tri cy v mi h??ng khi, c?ng nh? m?t h??ng th?m r?t ??c bi?t hoa. Trong vm h?ng, b?n s? nh?n ???c h??ng v? h?p d?n ny, b?, v ng?t ngo. K?t thc l lu di v th?a mn. Whiskys r?t t trn th? gi?i c th? ??n g?n v?i nh?ng kinh nghi?m b?n s? nh?n ???c v?i Royal Salute.

V? ??ng s?n:
Whisky Chivas Regal ???c th?c hi?n trong m?t c?a hng duy nh?t ? Aberdeen, Scotland, anh em James v John Chivas Regal ? xy d?ng m?t danh ti?ng nh? my xay sinh t? consummate c?a Scotch whisky t?t v th??ng hi?u v?n cn ??t ra tiu chu?n xu?t s?c cho t?t c? tinh th?n c?t. Hm nay, Strathisla Distillery duy tr nhi?u c?a truy?n th?ng v k? thu?t l?n ??u tin ??t ra cch ?y h?n 200 n?m. Nh? s? c?ng hi?n ?? t?o ra m?t whisky ch?t l??ng v??t tr?i v tnh th?ng nh?t c?a h??ng v? ??m b?o r?ng Strathisla Distillery l x?ng ?ng v?i vai tr c?a n nh? l 'Home v tri tim c?a Chivas Regal Regal'.

Whisky phong ph v ph?c t?p t? Chivas l s? pha tr?n c?a cc lo?i m?ch nha duy nh?t, tr? nh?t ???c 21 n?m trong thng g? s?i tu?i tr??c khi ?ng chai t?i flagons s? th? cng.

R??u chivas 21 n?m ? ???c ??a ra ngy 02 thng su 1953 nh? l m?t c?ng n?p cho N? hong Anh Elizabeth II c?a c vo ngy ??ng quang c?a c. Tn c?a Whisky Scotch ??c bi?t ny ??n t? 21 Gun Royal Salute, ? l b?n nh? l m?t d?u hi?u c?a s? tn tr?ng ??i v?i ch?c s?c m?nh m?.

T?i l? ??ng quang c?a mnh, v??ng mi?n c?a N? hong Elizabeth II ???c thi?t l?p trong h?ng ng?c, ng?c bch v ng?c l?c b?o. Nh?ng vin ? qu v?n l ngu?n c?m h?ng cho mu s?c c?a flagons th? cng c?a Royal Salute, do ? chai mu s?c c th? khc nhau.

5453438397 833a77487e z

Gi?i thi?u v? gi?ng:
Scotch whisky l whisky ???c th?c hi?n ? Scotland. Scotch Whisky ???c ch?ng c?t t? ??ng? c?c nh? la m?ch, ng v la m?ch ?en, th??ng bao g?m m?ch nha, sau ? ? ???c ? trong thng g?. Scotch whisky ???c chia thnh b?n lo?i: m?ch nha duy nh?t, m?ch nha vatted (thu?n m?ch nha '), pha tr?n, v ng? c?c duy nh?t.

Cng th?c:
Ti s? khng khuyn b?n nn pha tr?n b?t c? ?i?u g v?i r??u whisky scotch t?t c?a hong gia. Ch? c?n ?? m?t ly r??u v nhm nhi h??ng v? c?a n tinh t? ho?c u?ng ?. Sau b?a t?i, th??ng th?c bu?i t?i c?a b?n v?i m?t ly r??u Chivas 21 n?m v 1 Havana.

4912934804 1dfcdc0479 z

Mi v? ??c bi?t c?a n l k?t qu? c?a s? pha tr?n b?c th?y v s? lo ha hon h?o. Mu vng su c?a whisky cc ph?n nh s?c m?nh v s? phong ph c?a cc h??ng v?, h??ng li?u tri cy m?m cn b?ng v?i m?t mi h??ng hoa tinh t? v m d?u ng?t ngo sweetness.Lavishly trnh by trong m?t bnh ??ng r??u l? v n??c s?, chai m?i c nhn ???c tn t?o v?i ??nh Chivas Brothers, h?n m?t kho?ng th?i gian b?n ngy b?i th? th? cng t?i Wade. ??nh k?t h?p cc hnh ?nh c?a Robert Bruce v mang m?t ph??ng chm Gaelic, c th? d?ch l "lng trung thnh, s? ?n ??nh k? t? n?m 1801. Bnh ??ng r??u l? v n??c ???c t?o ra b?i th? th? cng chuyn gia v ???c bao b?c trong m?t ti nhung .. IWSC vng trong Class n?m 2008, Th?c s? Scotch Whisky, Huy ch??ng vng 2009, Whisky Scotch Th?c s?, Huy ch??ng vng 2010 R??u

M t?:
?i?u ny whisky phong ph v ph?c t?p t? Chivas 21 n?m trong thng g? s?i tu?i tr??c khi ?ng chai trong flagons s? th? cng.

Chivas 21 n?m ? ???c ??a ra ngy 02 thng su 1953 nh? l m?t c?ng n?p cho N? hong Anh Elizabeth II c?a c vo ngy ??ng quang c?a c. Tn c?a Whisky Scotch ??c bi?t ny ??n t? 21 Gun Royal Salute, ? l b?n nh? l m?t d?u hi?u c?a s? tn tr?ng ??i v?i ch?c s?c m?nh m?.

T?i l? ??ng quang c?a mnh, v??ng mi?n c?a N? hong Elizabeth II ???c thi?t l?p trong h?ng ng?c, ng?c bch v ng?c l?c b?o. Nh?ng vin ? qu v?n l ngu?n c?m h?ng cho mu s?c c?a flagons th? cng c?a r??u Chivas 21 n?m, do ? chai mu s?c c th? khc nhau.

N?m 1801 Chivas Regal b?t ??u khi Chivas Brothers thnh l?p c?a hng cao c?p c?a h? Aberdeen t?p ha ? pha ?ng B?c c?a Scotland, cung c?p cho t?ng l?p qu t?c ??a ph??ng v?i cc lo?i th?c ph?m t?t nh?t v r??u vang. N?m 1840, James v John Chivas b?t ??u ?? t?o ra Scotch whisky pha tr?n v thnh l?p m?t danh ti?ng nh? l ng??i tin phong trong ngh? thu?t pha tr?n
N?m 1843, n ? ???c ph h?p v?i ti?n b?n quy?n khi N? hong Victoria chuy?n ??ng s?n Balmoral ? Scotland, c c?n m?t nh cung c?p ?ng tin c?y kn ?o c th? cung c?p cho mnh v?i th?c ph?m v ?? u?ng t?t nh?t. C ???c c?p Warrant Hong gia Chivas Brothers.

N?m 1909 l Scotland 1 ?ch th?c c?a r??u whisky sang tr?ng pha tr?n - Cu?i cng Chivas Regal ??u tin ???c t?o ra trong phong cch ngi nh ??c bi?t ? l d?u hi?u c?a Chivas Brothers. Chivas Regal nhanh chng ??t ???c m?t sau ?y trong s? nh?ng ng??i ?nh gi cao nh?ng ?i?u t?t h?n c?a s? s?ng trn c? hai b? ??i Ty D??ng.

Chivas Regal ???c th?c hi?n v?i whisky ng? c?c t?t nh?t v whisky m?ch nha t? h?n Scotland chuyn trong phong cch nh t? khu v?c Speyside. Strathisla r??u whisky m?ch nha, phong ph v ??y ?? ??n t? ch?ng c?t lm vi?c lu ??i nh?t ? vng cao nguyn n?m ? trung tm c?a cc h?n h?p Chivas.

N?m 1801, Cng ty Chivas Brothers ???c thnh l?p b?i John v James Chivas. Trong thnh ph? Granite pht tri?n m?nh, anh em ? t?o ra m?t doanh nghi?p ?ng ch , ??y ?? ph?c v? cho th? hi?u tinh t? c?a th?i gian. C?a hng th??ng ???c g?i l 'Harrods c?a Ty Nguyn ". Brothers Chivas tr??ng thnh v pha tr?n r??u whisky ch?t l??ng c?a h? trong h?m t?i c?a hng. L?nh Hong gia - trao gi?i th??ng c?a N? hong Victoria vo n?m 1843 l ng??i ??u tin c?a cc Trt nhi?u Hong gia c?p cho Chivas Brothers. Sau chi?n tranh th? gi?i th? II, n??c M? l m?t vng ??t c?a s? l?c quan ?ng kinh ng?c v razzmatazz. Rat Pack n?m b?t tm tr?ng c?a th?i ??i ny nhi?u h?n b?t c? ai, v Chivas Regal nhanh chng tr? thnh m?t bi?u t??ng c?a l?i s?ng c?i m? c?a h?.

Chivas ng??i sng t?o, John v James Chivas, ?i tin phong trong ngh? thu?t pha tr?n m?ch nha duy nh?t t?t nh?t v whisky ng? c?c t? vng Speyside ?? ??t ???c m?t s? hi ha hon h?o c?a h??ng v?. T?i trung tm c?a Chivas Regal l m?t m?ch nha duy nh?t b?t th??ng:, Strathisla m d?u m?m m?i v phong ph, t? ch?ng c?t lm vi?c lu ??i nh?t v ??p nh?t trong Speyside. Strathisla cung c?p h??ng v? c?t li bao g?m xung quanh ? l s? pha tr?n Chivas Regal. Cc k? n?ng t?ng th? my xay sinh t? l ?? t?o ra Chivas Regal pha tr?n xung quanh s? vui v? su Strathisla, s? d?ng cc malt phong ph ph?n m?m ?? t?ng c??ng ?nh h??ng Speyside. Chivas Regal ???c ba pha tr?n v tr??ng thnh trong thng g? s?i t nh?t l 12 n?m, k?t qu? l m?n Scotch whisky cao c?p c?a th? gi?i.

Chivas Brothers ???c thnh l?p n?m 1801 b?i John v James Chivas, ng??i ?i tin phong trong ngh? thu?t c?a Ba Blending ?? t?o ra m?t whisky, m??t m phong ph h?n.
Strathisla r??u whisky m?ch nha giu, t? ch?ng c?t lm vi?c lu ??i nh?t ? Ty Nguyn, n?m ? trung tm c?a s? pha tr?n Chivas Regal.

Tu?i t?i thi?u l 12 n?m, Chivas Regal l s? l?a ch?n hon h?o cho u?ng whisky v?i m?t s? thm ?n ly nhi?m cho cu?c s?ng.

Vi?c ??u tin c?a nhi?u Trt Hong gia ? ???c c?p cho Chivas Brothers c?a N? hong Victoria vo n?m 1843

Chivas Regal l c s?n t?i h?n 150 qu?c gia, m?t chai ???c mua m?i th? hai trn ton th? gi?i.

Hm nay, Chivas Regal ng?i trong cc lo?i r??u whisky pha tr?n sang tr?ng, Chivas Regal l d?n ??u th? tr??ng trong th??ng m?i Off v?i 59% kh?i l??ng.

Tm hi?u v? r??u Chivas 21 n?m

"T?t nhin, b?n c th? s?ng m khng c r??u Chivas Regal. Cu h?i ??t ra l, t?t nh? th? no? "
Whisky sang tr?ng g?c

Chivas Brothers ???c thnh l?p n?m 1801 b?i John v James Chivas. M? Nh? Grocers, h? b?t ??u cung c?p ?u t c?a thnh ph? v?i cc th?c ph?m t?t nh?t, whisky v r??u vang cao c?p c?a trung tm th??ng m?i t?i 13 King Street, Aberdeen.

Cc nh cung c?p cho N? hong Victoria ? lu ?i Balmoral, h? nh?n ???c ??u tin c?a Trt Hong gia vo n?m 1843. Nhanh chng, danh ti?ng c?a h? m? r?ng v??t xa Aberdeen v h? ? tr? thnh ???c g?i l cc tr?ng ti v? s? thch v cc nh cung c?p l?n v nh?ng ?i?u t?t ??p.

S? ra ??i c?a th? k? 20, tin t?c c?a s? bng n? c?a M? ??t Scotland. T?i th?i ?i?m ny, Chivas Brothers tm ki?m hng t?n kho c?a h? cho cc lo?i whisky ??c bi?t nh?t ?? t?o ra s? pha tr?n sang tr?ng cu?i cng.
Sau nhi?u thng v? ha h?p, h? cu?i cng ? t?o ra m?t h?n h?p m h? ngh? l t?t nh?t m h? t?ng s?n xu?t. N ???c g?i l 'Chivas Regal l 25 Year Old whisky. T?n km v h?n ch? v? c? phi?u, n l b?n g?c ??u tin sang tr?ng whisky.Chivas Regal ? ???c v?n chuy?n ??n New York vo n?m 1909 v tu?n ??u tin c?a thng 12 n?m 1909 Chivas Brothers M? ??i l h? th?ng dy ?i?n Aberdeen, yu c?u nhi?u h?n

Chi?n tranh th? gi?i th? nh?t v C?m gin ?o?n ngu?n cung c?p r??u whisky v r??u Chivas 21 n?m bi?n m?t. Sau khi Chi?n tranh th? gi?i th? hai, n ? ???c thay th? b?i Chivas Regal 12 Year Old. 12 Year Old v?n cn ???c bn ? m?t m?c gi ph b?o hi?m v ch? ???c ti?p xc v?i c?p trn c?a x h?i M?. N nhanh chng tr? thnh m?t yu thch c?a Frank Sinatra, Dean Martin v Sammy Davis Jr. H? ? bi?u di?n trn sn kh?u v?i nhau, hnh ??ng v?i nhau v ti?c tng v?i nhau. Chivas Regal nhanh chng tr? thnh m?t bi?u t??ng c?a phong cch s?ng c?i m? c?a h? - sang tr?ng m d??ng nh? ?? ph?n nh c? s? nhi?t tnh c?a h? cho cu?c s?ng v ch?t l??ng c? b?n cung c?p n?n t?ng cho ni?m tin c?a h?.

G?n 100 n?m sau khi n l?n ??u tin ???c t?o ra, Chivas 25 Year Old ? ???c ??a ra m?t l?n n?a trong n?m 2007 ? pha tr??c 400 khch t?i Th? vi?n Cng c?ng New York, ???c xy d?ng vo n?m 1909 - n?m chai ??u tin c?a n?m g?c 25 Chivas Old v?n chuy?n ??n M?.

Hm nay, Chivas 21 n?m Regal bn h?n 4 tri?u tr??ng h?p trong h?n 200 qu?c gia v l l?n th? hai ph Scotch whisky trn th? gi?i.

M?t th??ng hi?u qu?c t? th?c s? v m?t gia ?nh g?m 12 Year Old, 18 Year Old v 25 tu?i, whisky nung chi?u ny l hon h?o cho b?t c? d?p no v c th? ???c h??ng th?ng ln, v?i m?t my tr?n ??n gi?n ho?c nh? m?t ly cocktail ngon.

L?ch s?

 

N?m 1950:  Chivas Regal ? tr? thnh m?t th?c u?ng th?i trang c?a th?i ??i, tr? thnh m?t yu thch c?a cng ty v?i Frank Sinatra v ph?n cn l?i c?a Rat Pack Sinatra yu c?u Chivas Regal h?u tr??ng t?i bu?i bi?u di?n, v Chivas sau ? ti tr? Frank Sinatra c?a Diamond Jubilee Tour vo n?m 1990.

 Nh? thnh cng ny, Cng ty r??u Chivas Brothers cu?i cng c th? mua Distillery Strathisla trong ? s?n xu?t r??u whisky m?ch nha, ng?t ng?t ngo ? trung tm c?a s? pha tr?n Chivas Regal.

 

 

1640:  Nh Schivas, m?t lu ?i l?n, ???c xy d?ng t?i Schivas Aberdeenshire.  Tn g?i ny b?t ngu?n t? 'seamhas Gaelic, c ngh?a l n?i h?p.  Trong nhi?u th? k?, ng??i dn g?n ? ? l?y tn c?a Chivas.

1801:  Chivas Brothers c?a hng t?p ha m? c?a ? Aberdeen.  James v John Chivas bn th?c ph?m sang tr?ng nh? c ph, gia v? k? l?, brandy Php, v Caribbean rums m?t khch hng giu c.  H? quy?t ??nh ?? s?n xu?t r??u whisky pha tr?n m?n nh? l m?t thay th? cho cc lo?i r??u Whisky c s?n t?i th?i ?i?m ?, ? l kh?c nghi?t v km tr??ng thnh.

1843:  Chivas ? c?p Warrant Hong gia cung c?p hng ho cho N? hong Victoria .  Chivas Brothers ? ???c m t? vo n?m 1890 l "ch?c ch?n cc doanh nghi?p purveying t?t nh?t ? pha b?c c?a Scotland Scotland c?a t?p ch hm nay.

N?m 1920:  Chivas Brothers b?t ??u xu?t kh?u r??u whisky Chivas Regal Hoa K?, n?i m s? bng n? kinh t? ? thc ??y nhu c?u ??i v?i hng ho cao c?p.  Chivas Regal ? tr? thnh n?i ti?ng nh? r??u whisky cao c?p ban ??u.

1949:  Chivas Regal ? ???c mua b?i Seagrams , trong ? cung c?p m?t phn ph?i r?ng h?n v h? th?ng ti?p th?.

1997:  Th?c s? My xay sinh t? Colin Scott t?o ra m?t s? pha tr?n m?i c?a cc whisky nin ?? s?n xu?t Chivas Regal 18 Year Old.

2000:  Chivas Regal ? ???c mua l?i b?i Pernod Ricard khi s? ?? v? c?a Seagrams T?p ?on.

2001:  Chivas Regal tr? nn ph? bi?n r?ng ri ? Trung Qu?c, n?i m nh? v?i Hoa K? vo nh?ng n?m 1920, s? bng n? kinh t? ???c thc ??y nhu c?u hng ha cao c?p.  Chivas Regal l ph b?o hi?m th??ng hi?u tinh th?n ph? bi?n nh?t t?i Trung Qu?c.

2007:  Chivas Regal 25 Year Old, t?o Master Blender Colin Scott ???c ??a ra t?i m?t s? ki?n t?i Th? vi?n cng c?ng New York, tham d? c?a cc ngi sao nh? Julianne Moore , Lucy Liu , Diana Krall , v Daniel Wu .

2007:  Chivas Regal doanh s? bn hng ??t ??n m?t m?c cao k? l?c h?n 4,4 tri?u 9 tr??ng h?p lt.
 Distillery Strathisla

 Chivas Regal ???c s?n xu?t trong Speyside , ch?ng c?t lm vi?c lu ??i nh?t ? vng Cao nguyn c?a Scotland - Strathisla Distillery .

Strathisla malt ??n c m?t v? ng?t t? nhin v gip ?? ?? cung c?p cc h??ng v? ??c bi?t c?a Chivas Regal.  ???c whisky pha tr?n, ch?t l??ng v tnh th?ng nh?t c?a h??ng v? d? dng h?n v kin quy?t t? ch?c.
 Chivas Regal th?

 Ra m?t vo n?m 2003 chi?n d?ch qu?ng co "??i s?ng Chivas thc ??y s? thm ?n hoa m? cho cu?c s?ng, v?i kinh nghi?m ??y c?m h?ng ? nh?ng n?i b?t th??ng.  Chi?n d?ch c tnh n?ng TV, bo ch, v qu?ng co ngoi tr?i.

 

 Chivas Regal g?n ?y ? ti tr? The Black Eyed Peas , Robbie Williams , c?a Beyonce , Christina Aguilera 'tour du l?ch ? chu .
 Trong v?n ho ??i chng

 Cc nhm rap c, Hilltop Hoods , ?? c?p ??n Chivas Regal trong ca khc ?m ??i (DNR).  "Chivas Regal ? nh ...".

 

 Chivas Regal ti tr? www.thisisthelife.com  trang web kinh nghi?m du l?ch ??c bi?t ???c xem xt v c?p nh?t b?i ng??i s? d?ng.

 Chivas Regal ti tr? cho thuy?n ??i Trung Qu?c ? Cup M? n?m 2007 - c?nh tranh l?n ??u tin cho danh hi?u v ??ch, g?n ?y t? ch?c t?i Valencia, Ty Ban Nha.

 

 Rapper Beastie Boys c?ng ?? c?p ??n Chivas Regal trong bi ht "Monkey Brass," v?i dng: "Chng ti ?ang cung c?p Moet chng ti khng nh? Chivas, b?t c? n?i no chng ti ?i v?i ??a kh? v?i chng ti!"

 Th??ng hi?u ny c?ng ???c ?? c?p trong ban nh?c rock Scotland ??u g?i bi ht b?ng b c?a ??ng Ton N?ng t? Tiu h?y studio album th? hai linh h?n c?a h?.

 Chivas Regal ca s? / nh?c s? ng??i M? Tom Waits ?? c?p ??n trong bi ht "Downtown" c?a mnh t? album ?au tim v Vine "Drinkin Chivas Regal trong m?t c?n phng b?n ? la. "

 

 Xem thm

 B? sung cho Chivas Regal, Chivas Brothers c?ng c m?t th??ng hi?u cao khc tn Chivas Royal Salute, m c?n th?i gian di h?n th?i gian ?? lm cho v v?i dng s?n ph?m chivas 100 mi thm vo dng s?n ph?m cao c?p c?a chivas, ta c thm nhi?u l?a tr?n

 

 Trong b? phim v cu?n sch Fear Loathing in Las Vegas , Hunter S. Thompson (Raoul Duke) ??n ??t hng m?t chai r??u Chivas Regal t? d?ch v? phng trong khi ? t?i The Flamingo .  Chivas l m?t tinh th?n yu thch c?a Thompson v thch m?t lo?i ?? u?ng m ng g?i l m?t 'Tuy?t Cone Chivas Regal ?? ? nghi?n.

 

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal khng ng?ng pht tri?n nh?ng dng whisky c?a chnh mnh. ?? ?nh d?u cho s? th?ng ti?n trong nh?ng n?m c?a th? k? XXI Chivas ? sng t?o ra s?n ph?m mang s? qu phi v sang tr?ng b?c nh?t c?a th??ng hi?u Chivas. Chivas Royal Salute 62 Gun Salute.
Giá 61.00.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas Regal 12 kh?i ngu?n c?a dng r??u chivas th??ng hi?u. V?i h??ng v? n?ng nn m i thoang tho?ng c?a tri cy xanh r??u chivas 12 s? lm cho nh?ng b?a ti?c thm ph?n sang tr?ng, v lm m?t bu?i t?i thm trn v?. R??u chivas 12 v??t xa t? ??ng c?p.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Chivas 100 mi hay tn nguyn b?n Chivas Brother - Royal Salutte Hundred Cask l m?t s?n ph?m cao c?p trong dng h? Chivas Regal. L s?n ph?m chnh hng ???c cng ty TNHH TMTH Thin Long phn ph?i.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 18 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 18 years old hay cn g?i Chivas 18 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 21 n?m ???c ra ??i ?? cho m?ng l? ??ng quang c?a N? hong Elizabeth ?? nh? n?m 1953.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 25 year, Chivas 25 year Chivas Regal 25 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky v cng ?ng gi b?i v ?y l m?t lo?i whisky v?i nguyn li?u ???c l?a ch?n k? cng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ngt th?t khc bi?t.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:5cl
Nồng Độ:43 ??
B?n c nhu c?u mua r??u Chivas chnh hng. G?i Mr.Tu?n : 09 3637 2662 Chivas Regal 12 l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt.
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
Gi? ?y c thm s?n ph?m Chivas regal 12 chai 3Lit, mn ?n chnh trong cc b?a ti?c l?n. Chivas Regal 12 Year Old l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c b?t c? ?u, b?t c? lc no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t  v h??ng tri cy t??i mt. Gi? ?y Chivas cho thm ra chai Chivas regal 12 4lit, s?n ph?m Chivas dnh cho nh?ng b?a ti?c l?n.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:50ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas 18 hay cn g?i Chivas 18 n?m mang ??n cho ta h??ng v? ??m ch?t Chivas nh?t l g??ng m?t tiu bi?u cho Chivas regal trn ton th? gi?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 21 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 21 years old hay cn g?i Chivas 21 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.  Gi? nay S?n ph?m m?i v?i chai 3 Lt, Tm ?i?m chnh c?a b?a ti?c hay trong cc cu?c vui. Hy l ch? nhn c?a s? sang tr?ng v l?ch lm v?i r??u Chivas 21 n?m chai 3 lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:43 ??
 Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? ?u, Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. V?i chai 1 Lt Chivas 12 n?m s? lm b?a ti?c l?n c?a b?n thm vui
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas Regal 12 Year Old 2 lt l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no.  Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. S?n ph?m m?i, chai to 2 lt, Hng chnh hng cng ty.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas revolve hay v?n th??ng ???c g?i v?i tn thn quen r??u Chivas ??a. L Dng r??u r?t hi?m g?p trn th? tr??ng r??u ni chung, v?i thi?t k? ki?u dng con quay ??c ?o chivas ??a lun chi?m v? th? cao trong lng nh?ng ng??i yu r??u.
Giá 1.350.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal gi?i thi?u s?n ph?m ??ng c?p v sang tr?ng nh?t c?a th??ng hi?u n?i ti?ng ton c?u ny. V?i s? l??ng s?n xu?t h?n ch? hng n?m, th??ng th?c qua m?t l?n Chivas 38 n?m c l? b?n s? l ng??i may m?n.
Giá 10.500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Royal Salute 38 Year Old Stone of Destiny: pha tr?n t? cc lo?i r??u Whisky c ?? tu?i t nh?t l 38 n?m. ???c ? trong nh?ng thng g? s?i lu n?m ?? c ???c h??ng v? ngy ng?t trong mi?ng, n?ng nn ??m ? ? l nh?ng g chivas 38 n?m mang l?i cho ng??i dng, m?t l?n th??ng th?c h??ng v? Hong Gia s? khng gi?ng v?i b?t k? tr?i nghi?m l th no b?n ? t?ng tr?i, hy cng khm ph no.
Giá 16.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 12 n?m bn ? h n?i, cng v?i cc s?n ph?m r??u Chivas khc nh? r??u chivas 18 n?m, chivas 21 n?m, chivas 25 n?m v r??u chivas 38 n?m cng ty chng ti ??a ??n khch hng nh?ng dng r??u chivas ngon nh?t.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 100 mi ? H N?i, l  r??u c?p cao dng s?n ph?m r??u chivas. Chivas 100 mi ???c ??p trong nh?ng thng g? s?i c tu?i th? t? 80-100 n?m, mang h??ng v? d?m ch?t h??ng g? v ch?t ?? c?n trong r??u d??ng nh? khng cn, ??ng l?i trong r??u l chi?t xu?t t? mn g? s?i th?m ngon.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 18 n?m ???c ?nh gi l s?n ph?m r??u tiu bi?u trong n?m 2011, ??t nhi?u gi?i th??ng trn th? gi?i trong l?nh v?c r??u whisky. R??u chivas 18 n?m l r??u len men ???c ? trong thng g? s?i c ?? tu?i t nh?t 18 n?m, nn n mang h??ng v? hoi c? c?a g? s?i, ?m p h??ng th?m mm d?u trong vm h?ng.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 25 n?m cng cc lo?i s?n ph?m r??u chivas khc. Chivas 25 n?m l s?n ph?m cao c?p trong dng r??u chivas, tr??c s? l??ng r??u chivas 25 n?m ch? dnh cho nh?ng cn b? cao c?p v nh?ng doanh nhn cao c?p nh?ng nay ?? ti?p c?n d?n t?n tay ng??i dng. CHivas Regal ? ??t nhi?u c? s? trn th? gi?i ?? s?n xu?t v ng??i dn trn th? gi?i ? c th? th??ng th?c dng r??u chivas cao c?p ny.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas 12 n?m ???c bi?t ??n nh? mn r??u khai vi t? hngch?c n?m nay t?i Vi?t Nam. R??u chivas 12 n?m ???c bn trn th? tr??ng Vi?t v t?p trung ch? y?u ? hai thnh ph? l?n H N?i v TP HCM. Nay c thm s?n ph?m chai b mini v?i dung tch 50 ml ti?n cho nh?ng ng??i khng c th?i gian ?? d? ti?c hay ??n nh hng m v?n c th? th??ng th?c h??ng v? s? m?t c?a dng r??u ny. Chivas Regal s? 1 th? gi?i !
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:4,5 Lt
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 12 n?m 4,5 Lt t?i cng ty Thin Long - H N?i. L s?n ph?m r??u chivas cao c?p ph?c v? cho nh?ng b?a ti?c l?n, cng ty chng ti bn cc lo?i r??u chivas ngo?i nh?p m s?n ph?m n?i b?t l r??u Chivas 4,5 Lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u chivas 18 n?m mini ? H N?i, l dng s?n ph?m r??u cao c?p trong dng r??u chivas. Gi? nay ra m?t s?n ph?m r??u chivas 18 n?m chai mini 50 ml ti?n cho ng??i dng c th? th??ng th?c dng r??u th?m ngon ny m?i lc m?i n?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ML
Nồng Độ:43 ??
V?i 3 mu xanh l?c, xanh d??ng v ?? Ruby, Chivas 21 n?m v?i ch?t l??ng khng ??i cho khch hng c thm s? l?a tr?n. Khi s?n xu?t Chivas 21 n?m, nh?ng chuyn gia c?a dng r??u danh ti?ng ny ? cho ra 3 m?u chai v?i 3 mu nh? trn, nh?ng thay v tr?n m?t trong ba th Chivas Regal ? ?? nguyn c? 3 m?u. Gi? nay Chivas 21 n?m ? v ?ang l m?t ph?n trong cu?c s?ng ng??i dn Vi?t. Hy l ng??i tiu dng snh ?i?u ! Chivas regal 21 years old.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u chivas 12 n?m ??i v?i dn Vi?t gi? l m?t mn qu khng th? thi?u trong m?i d?p l? t?t. V?i gia ?nh hay v?i b?n b, m?t ly r??u Chivas 12 n?m ? l hnh ?nh quen thu?c ??i v?i ng??i dn Vi?t. Cung chc tn xun, hi l?c ??u n?m cng CHIVAS 12 n?m tu?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m ???c tinh ch? t? nh?ng thng r??u g? s?i c tu?i t? 18 n?m tr? ln. D??i bn tay c?a dng h? nh Chivas, Chivas 18 l m?t b??c nh?y ?? ?nh d?u s? pht tri?n v??t b?c trong th?i ??i tn ti?n. R??u chivas 18 ? ??n Vi?t Nam h?n 10 n?m v ?nh d?u m?t s? kh?i ??u t?t ??p trong nh?ng lng ng??i yu r??u. H??ng v? ?m ? v ch?t Chivas ch?y trong t?ng gi?t ? khi?n cho CHivas 18 lun l s? l?a tr?n hng ??u.
Giá 1.650.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
B?n mu?n mua r??u Chivas chnh hng, hy ??n Show room c?a hng r??u Chivas t?i 34 Nguy?n Siu - QU?n Hon Ki?m - H N?i. Chng ti l nh phn ph?i ???c xc nh?n bn hng chnh hng c?a Chivas v Johnnie Wlaker. Chivas 12 n?m H?p qu t?t l m?t hng s?n ph?m ???c ?a chu?ng trong cc d?p t?t Nguyn ?n, hy ??m b?o b?n mua ???c hng chu?n hng ?ng ch?t l??ng nn hy ??n nh?ng Show room c?a hng ch? ??nh.
Giá 650.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L phin b?n gi?i h?n c?a Chivas 21 n?m, Royal Salute Diamond Tribute ?em ??n nh?ng h??ng v? ??c s?c nh?t cho b?a ti?c c?a b?n. ???c Hong Gia Anh tr?n l s?n ph?m ??ng cai cho cc s? ki?n c?a Hong Gia trong n?m 2014 v v?a r?i l k? ni?m 60 n?m sinh nh?t N? Hong.
Giá 5.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i Phin b?n m?i c?a Chivas 21, Chivas Diamond Jubilee ra m?t vo thng 8 - 2012 t?i Vi?t Nam ?nh d?u m?t phn khc dng Chivas chai s? cao c?p khc c?a Chivas. Thi?t k? bng b?y Chivas Diamond Jubilee x?ng ?ng l s?n ph?m tiu bi?u trong lng r??u n?m 2012.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i dng s?n ph?m Chivas 21 n?m ( Chivas s? ) ? v ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam, gi? c thm nhi?u lo?i kch c? chai ?? ph h?p v?i m?c ?ch s? d?ng c?a ng??i tiu dng. Chivas 21 n?m hy u?ng cng ??ng c?p hong gia.
Giá Lin H? VNĐ
DMCA.com Protection Status