R??u Chivas 18, B�n Chivas 18 n?m ? H� N?i
Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
R??u Chivas 18 n?m

R??u Chivas 18 n?m

Giá: 1.500.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
R??u Chivas 18 n?m ???c ?�nh gi� l� s?n ph?m r??u ti�u bi?u trong n?m 2011, ??t nhi?u gi?i th??ng tr�n th? gi?i trong l?nh v?c r??u whisky. R??u chivas 18 n?m l� r??u len men ???c ? trong th�ng g? s?i c� ?? tu?i �t nh?t 18 n?m, n�n n� mang h??ng v? ho�i c? c?a g? s?i, ?m �p h??ng th?m m�m d?u trong v�m h?ng.

R??u Chivas 18 n?m

Blended Whisky, Scotland

Scotch pha tr?n n?i ti?ng ???c ?? xu?t ? ?�y trong m?t phi�n b?n kem v� ph?c t?p. M?t chu?n m?c ?�ng v?i Scotch Whisky 18 n?m, �ng ?� nh?n ???c m?t s? ?i?m xu?t s?c c?a 9/10 c?a T?p ch� Whisky!

C�c h??ng v? phong ph� c?a Chivas Regal l� qu? c?a h�n nh�n b?i Colin Scott, Master M�y xay sinh t?, m?t l?a ch?n t?t nh?t whisky m?ch nha v� ng? c?c c?a Scotland n�y ngh? s? th?c s?, gi?ng nh? m?t m?i c� pha tr?n lo�i sinh ?? n??c hoa, l?p r�p c�c lo?i whisky kh�c nhau ?? ??t ???c s? h�i h�a ho�n h?o.

Chivas 18 n?m v�o n?m 2005 ?� nh?n ???c huy ch??ng v�ng trong th? lo?i Deluxe Xay 18 n?m tu?i, nh? l� m?t ph?n c?a r??u vang qu?c t? & Spirits c?nh tranh.

16.-Chivas-1-1920x720

Huy ch??ng v�ng, San Francisco Spirits c?nh tranh Th? gi?i 2011

    Qu?c gia / V�ng: Scotland
    ?�ng chai ch�nh th?c ?�ng chai:
    B?ng c?p: 40,00%
    Kh?i l??ng: 70 cl
    Tu?i: 18 n?m
    Than b�n: Kh�ng c� than b�n
    ?�ng g�i: Tr??ng h?p

    M�u s?c: v�ng h? ph�ch �ng �nh.
    M?i: M?i r?ng, tr?n tru, n� cho th?y ghi ch� ng?t ng�o c?a ng? c?c v� tr�i c�y ch�n (l�, t�o). N� ph�t tri?n tr�n c�y c� m�i (cam, qu�t) v� c�c lo?i gia v? (qu?, ?inh h??ng).
    Palate: c�n b?ng, ph?c t?p, n� cho th?y s? cay ??ng ng?t ng�o c?a l�a m?ch v� c�c lo?i h?t (h?nh nh�n). N� ho?t ??ng tr�n m?t ong, m?c qua v� g?i � c?a thu?c l� t??i.
    K?t th�c: d�i v� linh ho?t, n� ???c ?�nh d?u b?ng qu? l� ch�n v� c�c lo?i gia v? (h?t ti�u). Retro-kh?u gi�c cho th?y ghi ch� c?a hoa x�ng l�n.

M� t? th�m v? r??u chivas 18 n?m
Nh?ng ng??i am hi?u c?a Chivas Regal ?� ?�nh gi� cao phong c�ch phong ph� v� h�o ph�ng c?a Chivas Regal 12 Year Old. ?i?u n�y ???c ph?n �nh trong Chivas 18 n?m, c?ng ???c ??c tr?ng b?i m?t s�u, ph?c t?p t?i �m d?u, whisky ??c bi?t ???c l?a ch?n cho s? pha tr?n chivas18 n?m

Chivas Regal 18 Year Old l� s�ng t?o c� nh�n c?a M�y xay sinh t? Master, Colin Scott. T?t c? c�c th�ng r??u whisky Scotch ???c l?a ch?n ?� ???c l?a ch?n c?n th?n t? c? phi?u r?t c? v� qu� hi?m ? ?? tu?i t?i thi?u l� 18 n?m, bao g?m c? m?t s? lo?i whisky hi?m. S? l??ng c?a Chivas Regal 18 Year Old c� th? ???c s?n xu?t trong b?t k? n?m n�o do ?� nh?t thi?t ph?i h?n ch?. M?i chai mang s? c?a ri�ng ??c ?�o c?a n� n?i ti?p. ?i?u n�y c� ngh?a r?ng m?i chai c� th? ???c truy tr? l?i m?t pha tr?n ??c bi?t v� t? ?�, tr? l?i th�ng qua n?m trong th�ng, ch?ng c?t ??u ti�n ?� cho n� cu?c s?ng.

Chivas 18 n?m cung c?p cho b?n m?t tr?i nghi?m whisky m?nh m? b? �ch v� sang tr?ng b?i v� n� ???c l�m t? tay l?a ch?n lo?i whisky phong ph� ??c bi?t.

pubspecial

N?m L?u �:
M�u s?c: Intense, h? ph�ch t?i
M?i: Multi-l?p h??ng li?u tr�i c�y kh�, gia v? v� k?o b? c?ng b?
V?: ??c bi?t phong ph� v� m?n m�ng, Chivas 18 c� m?t kh?u v? s�-c�-la nhung ?en v?i c�c ghi ch� hoa thanh l?ch v� wisp kh�i �m d?u ng?t ng�o
K?t th�c: A, k?t th�c tuy?t di?u d�i ?m �p v� ?�ng nh?.

     chivas4

Chivas 18 l� m?t Scotch whisky pha tr?n ???c th�nh l?p n?m 1801 b?i Chivas Brothers. Chivas Regal ???c ph�n bi?t b?i �nh s�ng c?a n�, h??ng th?m k�o d�i, ??y ??, v�m mi?ng m?n v� h??ng v? c�n b?ng v?i m?t ch�t kh�i.

Chivas Regal 18 Year Old l� pha tr?n t? whisky tr??ng th�nh �t nh?t 18 n?m. Nhi?u l?p ghi ch� c?a k?o b? c?ng tr�i c�y, gia v? v� b? kh� cung c?p cho m?t h??ng v? ??c bi?t phong ph� v� m?n m�ng. Chivas 18 Year Old c� m?t kh?u v? s�-c�-la ?en m??t v?i ghi ch� hoa thanh l?ch v� wisp kh�i �m d?u ng?t ng�o.

M�a thu n?m ngo�i Chivas Brothers (thu?c s? h?u c?a Pernod Ricard) cho qu� �ng c� tham v?ng v� c�c ph??ng ti?n truy?n th�ng whisky kh�c m?t c? h?i hi?m c� ?? ph� h?y m?t trong nh?ng lo?i whisky pha tr?n ???c ?�nh gi� cao c?a h?, Chivas Regal 18 n?m. Trong khi ch�ng t�i tri?t ?? ???c h??ng n?m v� qu� tr�nh nh? n� ban ??u ???c m? ra, ch�ng t�i c� t?i cho c�c ph?n c?a m?u n�n l?i tr�n k? cho ??n g?n ?�y, khi ch�ng t�i ?� n? ra trong b?n th�nh ph?n c?a Chivas 18 m?t l?n n?a. N?u kh�ng c� th�m ado, ?�y l� c�ch ch�ng t�i c?m th?y v? h?t 18, 18 Longmorn, Strathisla 18, v� 18 Islay, (m?c d� kh�ng c� s?n cho c�ng ch�ng) t?o th�nh Chivas 18 n?m.

Grain 18: h? ph�ch �nh s�ng whisky n�y b?t ??u v?i b�nh h?nh nh�n ng?t ng�o v� th?t b?m th?t tr�n m?i. Tr�n v�m mi?ng c?n m?t mi?ng b�nh tr?ng ???ng l?u l?i m?t ch�t qu� l�u tr??c khi ghi ch� khoa tr??ng v� b? d?n ??n m?t k?t th�c smokey. ?i?u n�y ???c cho l� kh�ng ph?i l� r??u whisky ???c ti�u th? tr�n vai tr� ri�ng c?a n�, do ?� nh? l� m?t th�nh ph?n pha tr?n Longmorn 18: H?i ??m m�u h?n so v?i r??u whisky ng? c?c, Longmorn c� anh ?�o ng?t v� qu? vi?t qu?t v�o m?i, m?t m?n nuttiness nh? k?t h?p ?? t?o ra h??ng th?m c?a h?n h?p ???ng m�n. Qu? v� m?t ong xu?t hi?n tr�n v�m h?ng. C�c k?t th�c d�i v?a ph?i, balsa g? d?m ghi ch� xu?t hi?n m? d?n iodine h?i m?n Strathisla 18:. Chi?m th? ph?n c?a s? t? c?a Chivas 18, n�y whisky m�u v�ng c� mu?i v� kh�i 1 ch�t v�o m?i, ti?p theo l� n??c tr�i c�y m?n v� s? l�n meo g?i nh? c?a m?t th? vi?n c? ??y b?i. K?t th�c l� ng?n, v?i c�c ghi ch� kh�i nh? b�nh m� n??ng b? ch�y Islay 18: B?t ??u v?i c�c ghi ch� c?a BBQ t�m v� i-?t, whisky h? ph�ch n�y sau ?� cung c?p cho c�ch ng�m n??c mu?i m?n v� m�n v? c�y. C� c?ng ?�nh r?t ngon, nh?c nh? m?t taster c?a da y�n d?u t? m?t ph�ng tack. K?t th�c l� d�i v� smokey, gi?ng nh? m?t ??ng l?a tr?i v�o ng�y h�m sau ho?c ph�o hoa r?ng. B�y gi?, ch�ng ta h�y quay ??n 18 Chivas, m� l� m?t s? pha tr?n c?a whisky tr??c: �nh s�ng c� m�u h? ph�ch, s? pha tr?n n�y l�m m?m cao v� th?p trong b?n th�nh ph?n pha tr?n, l�m cho m?t ??n v? th� v?. Ghi ch� m?i c� th? ???c ch?n v�o m?i tr�i c�y qu� ch�n t?i, butterscotch v� c�y kim ng�n hoa. Ngo�i ra, m?t g?i � c?a chu?i ch�n. Ch�ng t�i s? tranh lu?n r?ng Chivas 18 l� ph?c t?p h?n, c�n b?ng h?n so v?i b?n th�nh ph?n c?a n�. Trong th?c t?, c�c Strathisla 18 l� th�nh ph?n duy nh?t m� ??ng ra cho ch�ng ta nh? m?t ng??i nghi?n r??u h�ng ng�y kh? thi. R??u Chivas 18 tuy nhi�n, qu?n l� ?? v??t l�n tr�n s? ti?n c?a c�c b? ph?n c?a n� ?? t?o ra m?t whisky th?c s? th� v?.


Vivienne Westwood-Chivas Regal 18

Pernod Ricard (Th�i Lan) C�ng ty TNHH. ph?i h?p v?i Vivienne Westwood, m?t trong nh?ng nh�n hi?u th?i trang n?i ti?ng nh?t th? gi?i, tr�nh b�y Chivas Regal 18 Vivienne Westwood trong m?t s? h?p t�c th? 3 v?i c�c nh� thi?t k? th?i trang n?i ti?ng. T?i Th�i Lan, phi�n b?n gi?i h?n n�y ?� ??n ch? trong th?i gian cho vi?c gi?i thi?u ph?n m?m c?a Vivienne Westwood, th??ng hi?u th?i trang Anh, t?i Central Chidlom v� Zen Department Store. G?n ?�y, Vivienne Westwood tham gia v?i Chivas Regal v?i thi?t k? phi�n b?n m?i nh?t gi?i h?n cho c�c Chivas Regal Ch? k� V�ng 18 ?? k? ni?m 210 n?m t?n t?i Chivas Regal. ?i?u n�y Limited Edition m?i nh?t l� phi�n b?n th? ba sau khi Alexander McQueen v� Christian Lacroix. C�c thi?t k? c?a chai r??u Chivas 18 n?m v� �o kho�c ???c l?y c?m h?ng t? l� c? 1.805 g?c t? Trafalgar, m?t ngu?n quan tr?ng c?a ngu?n c?m h?ng cho b? s?u t?p trong qu� kh? v� hi?n t?i c?a Vivienne Westwood. Ch? c� 2.000 chai Chivas Regal 18 Vivienne Westwood Edition ?� ???c ph�t h�nh tr�n to�n th? gi?i v� ch? c� s�u ? Th�i Lan.

           Chivas 18toNgu?n g?c c?a r??u whisky v?n c�n b? tranh c�i gi?a nh?ng ng??i anh em h? Ireland v� Scotland. Kh�ng ch?c ch?n ?i?u n�y g�p ph?n ?? nh?ng b� ?n xung quanh tinh th?n n??c. Scotland, tr�n c? s? c�c h? s? b?ng v?n b?n, tuy�n b? quan h? cha con c?a r??u whisky. Ng??i Ai Len, trong khi ?�, cung c?p m?t gi?i th�ch kh�c nhau v? ngu?n g?c c?a n�, n� ph?i ???c th?a nh?n, l� kh� thuy?t ph?c.

Nh?ng d?u v?t ??u ti�n ch?ng c?t s? xu?t hi?n ? Ai C?p, 3000 tr??c c�ng nguy�n ???c ch?ng c?t t?i ?� n??c hoa, th?i gian v� Kohl, ???c s? d?ng nh? b�ng m?t t?i b?t. Thu?t ng? "r??u", xu?t hi?n v�o cu?i th?i Trung C?, l� kh�ng c� g� kh�c h?n l� c� ngu?n g?c t? ti?ng ? R?p al lo?i my ph�m cho ph? n?. Trong r??u n?u b?ng g?o th? k? th? ch�n tr??c C�ng nguy�n, m?t lo?i r??u ch?ng c?t t? ??m?t ???ng, m�a ???ng ho?c tr�i c�y, s? ???c s?n xu?t ? ?n ??. M�i v? sau, ? 384 tr??c C�ng nguy�n, Ismaili tri?t h?c Hy L?p Aristotle l� ng??i ??u ti�n ?? c?p ??n trong m?t lu?n v? kh� t??ng.

T?i m?t th?i gian khi ch�u �u r?i v�o t�nh tr?ng h?n lo?n c?a cu?c x�m l??c man r?, Ireland ?� tr? th�nh, sau s? s?p ?? c?a ?? ch? La M�, n?i tr� ?n c?a c�c t�n gi�o Kit� gi�o v� ki?n ??th?c ???c gi?ng d?y b?i c�c nh� s?. ?�y l� nh?ng nh� truy?n gi�o Ailen, d?n ??u b?i Th�nh Patrick, ng??i, n?m 432, ?� b�o c�o chuy?n ?i c?a h? rao gi?ng Tin M?ng k? thu?t ch?ng c?t ? Ireland sau ?�, h? th�ch nghi v?i n� ?? s?n xu?t beatha uisce, Celtic d?ch n??c cu?c s?ng.

Trong khi ?�, tr??c khi th? k? th? m??i l?m, kh�ng ?? c?p ??n b?ng v?n b?n c?a u?ng n??c ch?ng c?t t? ng? c?c, cho d� l�a m�, l�a m?ch ho?c y?n m?ch, ng??i ta tin r?ng beatha uisce ???c, ban ??u ???c s? d?ng cho m?c ?�ch y h?c. Trong th?c t?, tinh th?n n??c s?n xu?t v�o th?i ?i?m ?� l� kh�ng c� g� gi?ng nh? whisky hi?n t?i. 1 r??u c� h??ng v? th?o d??c v� m?t ong, c� ph?c v? nh? l� m?t lo?i kh�ng sinh, th?m ch� c� th? ch?a tr? ch?ng l?i ng? ??c th?c ph?m. ?i?u n�y c� l? l� nh?ng g� gi?i th�ch ngu?n g?c c?a t�n ??y ?? c?a t�n gi�o, cho th?c u?ng n�y.

N?m 1170, qu�n ??i Anh x�m chi?m Ireland. Nh?ng ng??i l�nh c?a vua Henry II sau ?� s? ph�t hi?n ra m?t th?c u?ng c� c?n c?a ng??i d�n b?n ??a r?t ph? bi?n. C�u chuy?n ?i r?ng ng??i Anh c?ng gi?m theo ch�nh t? c?a beatha uisce, ch? ph? bi?n m� h? chia s? v?i k? th� Ireland. Lo?i n�y, ho�n to�n unpronounceable t�n nh?ng k? x�m l??c Anh, ?� tr? th�nh, theo th?i gian, uisce, fuisce, uiskie, whiskie v� whisky cu?i c�ng.

M?t l?n n?a, kh�ng c� ngu?n b?ng v?n b?n th?c s? ?�ng tin c?y kh�ng c� b?ng ch?ng ?? x�c nh?n lu?n �n n�y nh?m ch?ng minh ngu?n g?c c?a r??u whisky Ailen. D� sao, r??u whisky ?� c� tuy nhi�n b?t ??u ph�t tri?n v??t ra ngo�i bi�n gi?i c?a Ai-len, ???c h? tr? b?i c�c nh� s? truy?n gi�o ti?p t?c rao gi?ng L?i Ch�a.

zon KLIA_arrivals_boutique_opening_6dec12_15

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal kh�ng ng?ng ph�t tri?n nh?ng d�ng whisky c?a ch�nh m�nh. ?? ?�nh d?u cho s? th?ng ti?n trong nh?ng n?m c?a th? k? XXI Chivas ?� s�ng t?o ra s?n ph?m mang s? qu� ph�i v� sang tr?ng b?c nh?t c?a th??ng hi?u Chivas. Chivas Royal Salute 62 Gun Salute.
Giá liên hệ VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 độ
Rượu Chivas Regal 12 khởi nguồn của dòng rượu chivas thương hiệu. Với hương vị nồng nàn êm ái thoang thoảng của trái cây xanh rượu chivas 12 sẽ làm cho những bữa tiệc thêm phần sang trọng, và làm một buổi tối thêm tròn vị. Rượu chivas 12 vượt xa từ đẳng cấp.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 độ
Rượu Chivas 100 mùi hay tên nguyên bản Chivas Brother - Royal Salutte Hundred Cask là một sản phẩm cao cấp trong dòng họ Chivas Regal. Là sản phẩm chính hãng được công ty TNHH TMTH Thiên Long phân phối.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 18 years old l� s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i c�c s?n ph?m kh�c c?a h�ng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?�, n?ng ?m, Chivas regal 18 years old hay c�n g?i Chivas 18 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 độ
Chivas 21 năm đươc ra đời để chào mừng lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị năm 1953.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 25 year, Chivas 25 year Chivas Regal 25 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky v� c�ng ?�ng gi� b?i v� ?�y l� m?t lo?i whisky v?i nguy�n li?u ???c l?a ch?n k? c�ng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ng�t th?t kh�c bi?t.
Giá liên hệ VNĐ
Dung Tích:5cl
Nồng Độ:43 độ
Bạn có nhu cầu mua rượu Chivas chính hãng. Gọi Mr.Tuấn : 09 3637 2662 Chivas Regal 12 là một loại rượu whisky mà bạn có thể thưởng thức ở bất cứ nơi đâu. Chivas Regal 12 Year Old nổi tiếng với hương vị ngọt lịm và hương trái cây tươi mát.
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 độ
Giờ đây có thêm sản phẩm Chivas regal 12 chai 3Lit, món ăn chính trong các bữa tiệc lớn. Chivas Regal 12 Year Old là một loại rượu whisky mà bạn có thể thưởng thức ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời gian nào bởi vì nó dễ dàng để thưởng thức và chia sẻ. Chivas Regal 12 Year Old nổi tiếng với hương vị ngọt lịm và hương trái cây.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:40 độ
Chivas 12 năm là một loại rượu whisky mà bạn có thể thưởng thức bất cứ đâu, bất cứ lúc nào bởi vì nó dễ dàng để thưởng thức và chia sẻ. Chivas Regal 12 Year Old nổi tiếng với hương vị ngọt  và hương trái cây tươi mát. Giờ đây Chivas cho thêm ra chai Chivas regal 12 4lit, sản phẩm Chivas dành cho những bữa tiệc lớn.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:50ml
Nồng Độ:40 độ
Chivas 18 năm là sản phẩm rất được đầu tư thị trường so với các sản phẩm khác của hãng rượu Chivas, với hương vị đậm đà, nồng ấm, Chivas 18 hay còn gọi Chivas 18 năm mang đến cho ta hương vị đậm chất Chivas nhất là gương mặt tiêu biểu cho Chivas regal trên toàn thế giới.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 độ
Chivas regal 21 years old là sản phẩm rất được đầu tư thị trường so với các sản phẩm khác của hãng rượu Chivas, với hương vị đậm đà, nồng ấm, Chivas regal 21 years old hay còn gọi Chivas 21 mang đến cho ta những trải nghiệm mới lạ mang đậm chất Chivas.  Giờ nay Sản phẩm mới với chai 3 Lít, Tâm điểm chính của bữa tiệc hay trong các cuộc vui. Hãy là chủ nhân của sự sang trọng và lịch lãm với rượu Chivas 21 năm chai 3 lít.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:43 độ
 Chivas 12 năm là một loại rượu whisky mà bạn có thể thưởng thức ở bất cứ đâu, Chivas Regal 12 Year Old nổi tiếng với hương vị ngọt lịm và hương trái cây tươi mát. Với chai 1 Lít Chivas 12 năm sẽ làm bữa tiệc lớn của bạn thêm vui
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 độ
Chivas Regal 12 Year Old 2 lít là một loại rượu whisky mà bạn có thể thưởng thức ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời gian nào.  Chivas Regal 12 Year Old nổi tiếng với hương vị ngọt lịm và hương trái cây tươi mát. Sản phẩm mới, chai to 2 lít, Hàng chính hãng công ty.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 độ
Chivas revolve hay vẫn thường được gọi với tên thân quen rượu Chivas đĩa. Là Dòng rượu rất hiếm gặp trên thị trường rượu nói chung, với thiết kế kiểu dáng con quay độc đáo chivas đĩa luôn chiếm vị thế cao trong lòng những người yêu rượu.
Giá 1.350.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal gi?i thi?u s?n ph?m ??ng c?p v� sang tr?ng nh?t c?a th??ng hi?u n?i ti?ng to�n c?u n�y. V?i s? l??ng s?n xu?t h?n ch? h�ng n?m, th??ng th?c qua m?t l?n Chivas 38 n?m c� l? b?n s? l� ng??i may m?n.
Giá liên hệ VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Royal Salute 38 Year Old Stone of Destiny: pha tr?n t? c�c lo?i r??u Whisky c� ?? tu?i �t nh?t l� 38 n?m. ???c ? trong nh?ng th�ng g? s?i l�u n?m ?? c� ???c h??ng v? ng�y ng?t trong mi?ng, n?ng n�n ??m ?� ?� l� nh?ng g� chivas 38 n?m mang l?i cho ng??i d�ng, m?t l?n th??ng th?c h??ng v? Ho�ng Gia s? kh�ng gi?ng v?i b?t k? tr?i nghi?m l� th� n�o b?n ?� t?ng tr?i, h�y c�ng kh�m ph� n�o.
Giá liên hệ VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 12 n?m b�n ? h� n?i, c�ng v?i c�c s?n ph?m r??u Chivas kh�c nh? r??u chivas 18 n?m, chivas 21 n?m, chivas 25 n?m v� r??u chivas 38 n?m c�ng ty ch�ng t�i ??a ??n kh�ch h�ng nh?ng d�ng r??u chivas ngon nh?t.
Giá 600.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
B�n chivas 100 m�i ? H� N?i, l�����  r??u c?p cao d�ng s?n ph?m r??u chivas. Chivas 100 m�i ???c ??p trong nh?ng th�ng g? s?i c� tu?i th? t? 80-100 n?m, mang h??ng v? d?m ch?t h??ng g? v� ch?t ?? c?n trong r??u d??ng nh? kh�ng c�n, ??ng l?i trong r??u l� chi?t xu?t t? m�n g? s?i th?m ngon.
Giá liên hệ VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 21 n?m b�n ? h� n?i b�n gi� bu�n b?ng gi� l?. B�n chivas 21 n?m, d�ng r??u chivas cao c?p ???c ??p trong c�c th�ng g? s?i d�ng trong ??p r??u vang c� tu?i th? g? t? 20 - 30 n?m. R??u chivas t? l�u nay ?� v� ?ang ???c ng??i Vi?t tin d�ng v? ch?t l??ng v� m?u m�, b?n h�y l� ng??i d�ng th�ng minh khi ch?n s?n ph?m ?? u?ng ho?c ?i bi?u.
Giá 2.600.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 độ
Bán chivas 25 năm cùng các loại sản phẩm rượu chivas khác. Chivas 25 năm là sản phẩm cao cấp trong dòng rượu chivas, trước số lượng rượu chivas 25 năm chỉ dành cho những cán bộ cao cấp và những doanh nhân cao cấp nhưng nay để tiếp cận dến tận tay người dùng. CHivas Regal đã đặt nhiều cơ sơ trên thế giới để sản xuất và người dân trên thế giới đã có thể thưởng thức dòng rượu chivas cao cấp này.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 độ
Chivas 12 năm được biết đến như món rượu khai vi từ hàngchục năm nay tại Việt Nam. Rượu chivas 12 năm được bán trên thị trường Việt và tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP HCM. Nay có thêm sản phẩm chai bé mini với dung tích 50 ml tiện cho những người không có thời gian để dự tiệc hay đến nhà hàng mà vẫn có thể thưởng thức hượng vị số một của dòng rượu này. Chivas Regal số 1 thế giới !
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:4,5 Lít
Nồng Độ:43 độ
Bán chivas 12 năm 4,5 Lít tại công ty Thiên Long - Hà Nội. Là sản phẩm rượu chivas cao cấp phục vụ cho những bữa tiệc lớn, công ty chúng tôi bán các loại rượu chivas ngoại nhập mà sản phẩm nổi bật là rượu Chivas 4,5 Lít.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 độ
Bán rượu chivas 18 năm mini ở Hà Nội, là dòng sản phẩm rượu cao cấp trong dòng rượu chivas. Giờ nay ra mắt sản phẩm rượu chivas 18 năm chai mini 50 ml tiện cho người dùng có thể thưởng thức dòng rượu thơm ngon này mọi lúc mọi nơi.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:3000 ML
Nồng Độ:43 độ
Với 3 màu xanh lục, xanh dương và đỏ Ruby, Chivas 21 năm với chất lượng không đổi cho khách hàng có thêm sự lựa trọn. Khi sản xuất Chivas 21 năm, những chuyên gia của dòng rượu danh tiếng này đã cho ra 3 mẫu chai với 3 màu như trên, nhưng thay vì trọn một trong ba thì Chivas Regal đã để nguyên cả 3 mẫu. Giờ nay Chivas 21 năm đã và đang là một phần trong cuộc sống người dân Việt. Hãy là người tiêu dùng sành điệu ! Chivas regal 21 years old.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 độ
Rượu chivas 12 năm đối với dân Việt giờ là một món quà không thể thiếu trong mỗi dịp lễ tết. Với gia đình hay với bạn bè, một ly rượu Chivas 12 năm đã là hình ảnh quen thuộc đối với người dân Việt. Cung chúc tân xuân, hái lộc đầu năm cùng CHIVAS 12 năm tuổi.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m ???c tinh ch? t? nh?ng th�ng r??u g? s?i c� tu?i t? 18 n?m tr? l�n. D??i b�n tay c?a d�ng h? nh� Chivas, Chivas 18 l� m?t b??c nh?y ?? ?�nh d?u s? ph�t tri?n v??t b?c trong th?i ??i t�n ti?n. R??u chivas 18 ?� ??n Vi?t Nam h?n 10 n?m v� ?�nh d?u m?t s? kh?i ??u t?t ??p trong nh?ng l�ng ng??i y�u r??u. H??ng v? ?�m ?� v� ch?t Chivas ch?y trong t?ng gi?t ?� khi?n cho CHivas 18 lu�n l� s? l?a tr?n h�ng ??u.
Giá 1.850.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
B?n mu?n mua r??u Chivas ch�nh h�ng, h�y ??n Show room c?a h�ng r??u Chivas t?i 34 Nguy?n Si�u - QU?n Ho�n Ki?m - H� N?i. Ch�ng t�i l� nh� ph�n ph?i ???c x�c nh?n b�n h�ng ch�nh h�ng c?a Chivas v� Johnnie Wlaker. Chivas 12 n?m H?p qu� t?t l� m?t h�ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng trong c�c d?p t?t Nguy�n ?�n, h�y ??m b?o b?n mua ???c h�ng chu?n h�ng ?�ng ch?t l??ng n�n h�y ??n nh?ng Show room c?a h�ng ch? ??nh.
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 độ
Là phiên bản giới hạn của Chivas 21 năm, Royal Salute Diamond Tribute đem đến những hương vị đặc sắc nhất cho bữa tiệc của bạn. Được Hoàng Gia Anh trọn là sản phẩm đăng cai cho các sự kiện của Hoàng Gia trong năm 2014 và vừa rồi là kỷ niệm 60 năm sinh nhật Nữ Hoàng.
Giá 5.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 độ
Với Phiên bản mới của Chivas 21, Chivas Diamond Jubilee ra mắt vào tháng 8 - 2012 tại Việt Nam đánh dấu một phân khúc dòng Chivas chai sứ cao cấp khác của Chivas. Thiết kế bóng bảy Chivas Diamond Jubilee xứng đáng là sản phẩm tiêu biểu trong làng rượu năm 2012.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 độ
Với dòng sản phẩm Chivas 21 năm ( Chivas sứ ) đã và được ưa chuộng tại Việt Nam, giờ có thêm nhiều loại kích cỡ chai để phù hợp với mục đích sử dụng của người tiêu dùng. Chivas 21 năm hãy uống cùng đẳng cấp hoàng gia.
Giá Liên Hệ VNĐ
DMCA.com Protection Status