Gi� r??u Chivas 38 n?m, b�n Chivas 38 n?m v� c�c lo?i r??u chivas
Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
Chivas 38 n?m

Chivas 38 n?m

Giá: liên hệ VNĐ
Dung Tích: 500 ml
Xuất Sứ: scotland
Chivas regal gi?i thi?u s?n ph?m ??ng c?p v� sang tr?ng nh?t c?a th??ng hi?u n?i ti?ng to�n c?u n�y. V?i s? l??ng s?n xu?t h?n ch? h�ng n?m, th??ng th?c qua m?t l?n Chivas 38 n?m c� l? b?n s? l� ng??i may m?n.


Chivas Brothers Royal Salute Stone 38 n?m Scotch Whisky Old

Chivas 38 n?m Scotch Whisky Old ( Chivas 38 ), Royal Salute 38 Year Old n�y l?y t�n t? s? t�ch Stone of Destiny huy?n tho?i, m?t trong nh?ng bi?u t??ng m?nh m? nh?t trong qu� kh? c?a Scotland. Trong nhi?u th? k?, ?� ?� ?�ng m?t vai tr� m?nh m? trong c�c l? enthroning c?a ?�c Vua v� N? Ho�ng c?a Scotland, l� ch? ng?i cho con d?u c?a ch�nh quy?n Ho�ng gia m?i. Truy?n th?ng l�u ??i mang v? ng�y h�m nay v� l?n cu?i ???c s? d?ng t?i ng�y l�n ng�i c?a N? ho�ng Elizabeth II v�o ng�y 02 th�ng 6 n?m 1953 - ng�y Chivas 38 n?m ra m?t ?� ???c ??a ra, nh? l� m?t c?ng ch?ng ch�c m?ng  t? Chivas Brothers ??n N? ho�ng m?i. H�m nay, Stone of Destiny n?m d??i s? b?o v? trong L�u ?�i Edinburgh, c�ng v?i thanh ki?m bi?u t??ng cho ??t n??c v� c�c danh hi?u kh�c c?a Scotland cho ??n khi ??ng quang ti?p theo.

R?t �t lo?i whisky kh�c s? c� th? ph� h?p v?i Chivas 38 n?m cho tu?i tuy?t ??i v� ?�ng g�i ng�ng cu?ng. N� ??p th? c�ng nh? ?� granit-bi?nh ???ng r???u l�? va? n???c s?, mang m?t g?i nh? stopper m? v�ng c?a c�n ki?m c?a thanh ki?m c? x?a c?a Scotland. M?i chai l� ??p b?c trong m?t h?p thanh l?ch m�u ?? gi�u c� v?i m?t k?t th�c ?en b�ng. 40% Alc / Vol.

Xu?t x? t? m?t l?a ch?n hi?m hoi c?a whisky ? ?? tu?i t? 38 n?m tr? l�n, Chivas 38 n?m l� ??nh cao c?a Scotch whisky. C�c bi?u hi?n th??ng tr� l�u ??i nh?t c?a whisky Scotch t?ng h?p trong worldThe Stone of Destiny l� bi?u t??ng m?nh m? nh?t c?a ho�ng gia Scotland. T?i m?i l? ??ng quang k? t? th?i xa x?a, n� ?� ???c ??t b�n d??i ngai v�ng c?a ho�ng gia nh? m?t bi?u t??ng c?a quy?n l?c v� ?nh h??ng v� x�c nh?n quy?n c?a m?i qu?c v??ng v? tr� v??ng gi? c?a m�nh. V?i m?t s? l??ng r?t h?n ch? ph�t h�nh m?i n?m, Chivas 38 n?m l?u gi? nh?ng ?i?u sang tr?ng v� uy t�n.

Chiv38 duoi

 

Th�ng tin v? r??u Chivas 38 n?m 

Trong c�c lo?i R??u Chivas, Chivas Regal 38 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky v� c�ng ?�ng gi� b?i v� ?�y l� m?t lo?i whisky v?i nguy�n li?u ???c l?a ch?n k? c�ng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ng�t th?t kh�c bi?t.

C? th? h?n, nh?ng h?t ng? c?c v� m?ch nha ngon nh?t v� t?t nh?t ???c ch?n l?a v� sau ?� ch�ng ???c ? ri�ng bi?t trong nh?ng th�ng g? s?i c� tu?i t? 38 n?m tr? l�n trong m?t th?i gian nh?t ??nh. Cu?i c�ng ch�ng ???c h�a tr?n v?i nhau ?? t?o th�nh r??u Chivas 38 n?m .

 

The Bottom Line
Chivas ???c bi?t ??n v?i m?t lo?t c�c lo?i whisky Scotch t?t pha tr?n kh�c nhau, t? n?m 12 tu?i tuy?t v?i ?�ng chai 25 tu?i n?m . ?� l� gi?a ph?m vi, n?m 18 tu?i v�ng Ch? k�, ?� l� c� th? ph? bi?n nh?t v� gi� c? h?p l� cho m?t Scotch r?ng s? g�y ?n t??ng v?i v? gi�c c?a b?n v� b?n b� m� b?n c� th? c� h?n cho m?t sipper bu?i t?i.

Ngo�i n?m b�nh th??ng c?a c�c Chivas Regal 18 Scotch n?m Ch? k� Old v�ng, t�i ?� ???c h?i ?? so s�nh n� v?i m?t whisky pha tr?n, Johnnie Walker Blue Label ???c b�n v?i gi� g?p ba l?n.
Trang web c?a h?
?u ?i?m

Nh??c ?i?m

    Kh�ngi

M� t?

    18 Year Old Blended Scotch Whisky
    Ch?ng c?t b?i Chivas Brothers ? Aberdeen, Scotland
    Th?c s? M�y xay sinh t? Colin Scott
    Nh?p kh?u c?a Hoa K? Pernod Ricard
    B�n l? cho kho?ng $ 55 cho m?i 750 ml chai
    40% ALC / l??ng (80 b?ng ch?ng)

H??ng d?n ?�nh gi� - Chivas Regal 18 Year Old Scotch Whisky

C�c c?u hai Scotches l� ho�n to�n kh�c nhau - v?i Chivas l� "t�o b?o h?n, ng?t ng�o, v� v?i c�c ghi ch� c?a than c?i v� Johnnie Walker Blue" oakier, nh? nh�ng h?n, v� v?i c�c ghi ch� c?a c? kh� "- v� t�i ngh? r?ng ?� l� t?t h?n l� ch? quan ?? c� nh�n v?. C� nh�n t�i th??ng th?c m?t Scotch r?t ??m h?u h?t th?i gian ?? ?u ti�n c?a t�i s? nghi�ng v? ph�a Chivas, m?c d� t�i th?c s? th??ng th?c Johnnie Walker Blue n� c� th? l� qu� nh? ??i v?i t�i, ??c bi?t l� khi b?ng tan. N� s? ph? thu?c v�o t�m tr?ng c?a t�i v�o l�c n�y m� t�i ch?n - Chivas l� m?t v�ng n?m Scotch v� Johnnie Walker Blue Scotch m�a h�. T�i c?ng ?� l�m m?t so s�nh v?i Johnnie Walker Black v� ?� l� m?t tr?n ??u g?n Chivas 18 v? ph�a ?� t�o b?o c?a scotch - m?t l?n n?a, t�i ?ang th�ch Chivas m?c d�.

Tuy nhi�n, xem x�t kh�c l� gi� c?. C� m?t s? ?�nh gi� cao cho Scotches t?i ?i?m gi� h?n $ 100, nh?ng cho ng??i trung b�nh l� m?t ?i?u xa x?. V� v?y, n� l� th� v? ?? ??t hai ??u c?a quang ph? ph� b?o hi?m v?i nhau ?? t�m ra nh?ng g� b?n ?ang th?c s? thi?u n?u b?n kh�ng chi ti�u th�m $ 100. Ngo�i m?t th�ng su?t tinh t? ???c t�m th?y trong Johnnie Walker v� m?t h? s? h??ng v? ho�n to�n kh�c nhau, ti?n c?ng chi ti�u trong hai c�ch. M?t l?n n?a, Scotch whisky n�i chung, l� r?t ch? quan v?i h??ng v? m� m?i ng??i n�n l�m theo s? th�ch ri�ng c?a h?.

N?m Ghi ch�:
Chivas Regal 18 tu?i l� m?t m�u h? ph�ch phong ph�, l�a m� ??, v� n� s? m? ra v?i m�i th?m c?a cam qu�t ng?t, t�o v� m?t s? l??ng nh? c?a g? s?i. V�m mi?ng nhung ???c l?p ??y v?i caramel v� than b�n v?i ?m �p, ghi ch� cam b? ch�y. N� k?t th�c r?t kh� v� h?i cay v?i kh�i ?�p ?ng ? ph�a sau.
Trang web c?a h?
User Reviews
5 trong 5
Gh�p l?, Th�nh vi�n Chert04

"T�i r?t vui m?ng ?? ??c m� c� pha tr?n n?i b?t chi ph� �t h?n so v?i JW Blue." "Tuy nhi�n, t�i kh�ng bi?t n?u ?� l� m?t c�ch ?? t?o ra l?i �ch trong xanh ho?c CR 18, nh?ng t?t c? m?i ng??i d??ng nh? ?? l�m ?i?u n�y matchup." "C� tin ??n v? nh?ng lo?i whisky v?i nhau." "N� kh�ng ph?i l� m?t c?p ?�i r� r�ng, nh? CR 18 l� $ 60, v� Blue l� $ 230." "Cho r?ng c� CR Royal Salute 21 $ 160 v� CR 25 $ 260, t?i sao b?t c? ai ch?n r? h?n 18 ?? so s�nh?" "Sau t?t c?, Royal Salute ???c ?�nh gi� ridiculously t?t v� c� v? nh? m?t th�ch th?c x?ng ?�ng." "M?t chuy�n gia v? r??u whisky, tuy nhi�n, ?�nh gi� CR 18 nh? l� m?t trong nh?ng Scotches pha tr?n t?t nh?t, v? c? b?n g?n v?i m?t m�u xanh k? ni?m ??c bi?t mega-gi� h?n $ 150 cho m?i c� s�t v� m?t s? pha tr?n 48 tu?i ???c g?i l� Drop cu?i." "Wow, l�m cho CR 18 c� v? gi?ng nh? m?t m�n h?i th?c s?."

 

Chivas Regal 12 Year Old: c�c whisky d?a tr�n h?n h?p c?a �t nh?t 12 n?m. N� l� m?t th?c u?ng m?m v� v? ng?t c?.

    Chivas Regal 18 Year Old v�ng Ch? k�: M?t h?n h?p c?a whisky tr??ng th�nh t? 18 n?m tr? l�n. N� c� ghi ch� c?a s� c� la v� m�u da cam, cam chanh v� gia v? c?m gi�c trong mi?ng.

    Chivas Regal 25 Year Old: s?n xu?t trong c�c phi�n b?n gi?i h?n ??c bi?t chai, v?i nh?ng lo?i r??u Whisky t?t nh?t ? ?? tu?i t? 25 ho?c nhi?u h?n. H??ng v? c?a �ng l� r?t ??c bi?t v?i c�c ghi ch� c?a mai v� ?�o.

Chivas Regal Royal Salute 50 n?m tu?i: ?�ng g�i ?? k? ni?m s? xu?t hi?n c?a Elizabeth II l�n ng�i c?a Anh, ???c bi?t ??n v?i h??ng v? h?i c?a n�. Ch? c� 255 chai ???c s?n xu?t v� ch? c� 10 ???c g?i ??n M?.
H?p c� ch?a Stone of Destiny.
Chivas 38 Tu?i, ?� DESTINY

N� l� ?i?m nh?n c?a Chivas whisky. Tu?i t? 38 n?m l� m?t di t�ch th?c s? c?a gi� tr? ???c c�ng nh?n b?i ng??i thu gom v� ph?n ?n. T?o ra nh? l� gi?i tr� ?? c�c v? vua c?a Scotland v� ?? trang s?c c?a c� m?t t�ch sau khi b? m?t ngai v�ng c?a m�nh ch?ng l?i Anh. Ch�ng ???c s?n xu?t r?t �t chai m?i v�i n?m, v� v?y n� kh�ng ???c xem l� m?t s?n ph?m th??ng hi?u th??ng xuy�n.

Royal Salute l� m?t Scotch whisky ???c s?n xu?t b?i Chivas Brothers, ???c th�nh l?p n?m 1801 t?i Aberdeen, Scotland . Th??ng hi?u c?a nh� Royal Salute l� Strathisla Distillery t?i Keith, Moray trong Speyside , Scotland .

Royal Salute l� m?t Scotch whisky uy t�n h�ng ??u, ra m?t v�o ng�y 02 th�ng 6 n?m 1953 b?i Chivas Brothers vinh danh N? ho�ng Elizabeth II v�o ng�y ??ng quang c?a c�. T�n sau khi Salute Gun truy?n th?ng 21, t?t c? c�c lo?i whisky Salute Ho�ng gia ???c ?? tu?i t?i thi?u l� 21 n?m, cho ph�p c�c whisky ?? ph�t tri?n m?t h??ng v? phong ph� v� ph?c t?p.

Ho�ng gia whisky Salute th??ng c� gi� t? $ 200 v� $ 900. Th??ng hi?u ???c b�n ch? y?u ? ch�u �, Nga, Trung ?�ng, Nam M?, v� qu?c t? Duty Free.

C? phi?u c?a Royal Salute l� h?n ch? do tu?i whisky. ??i v?i m?i n?m c?a s? l�o h�a c?a Scotch whisky , 2% c?a b?c h?i r??u whisky. Qu� tr�nh n�y ???c g?i l� " chia s? c?a thi�n th?n ".

Duke c?a Argyll gi? vai tr� ??i s? th??ng hi?u cho Royal Salute.

 


Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal kh�ng ng?ng ph�t tri?n nh?ng d�ng whisky c?a ch�nh m�nh. ?? ?�nh d?u cho s? th?ng ti?n trong nh?ng n?m c?a th? k? XXI Chivas ?� s�ng t?o ra s?n ph?m mang s? qu� ph�i v� sang tr?ng b?c nh?t c?a th??ng hi?u Chivas. Chivas Royal Salute 62 Gun Salute.
Giá liên hệ VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 độ
Rượu Chivas Regal 12 khởi nguồn của dòng rượu chivas thương hiệu. Với hương vị nồng nàn êm ái thoang thoảng của trái cây xanh rượu chivas 12 sẽ làm cho những bữa tiệc thêm phần sang trọng, và làm một buổi tối thêm tròn vị. Rượu chivas 12 vượt xa từ đẳng cấp.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 độ
Rượu Chivas 100 mùi hay tên nguyên bản Chivas Brother - Royal Salutte Hundred Cask là một sản phẩm cao cấp trong dòng họ Chivas Regal. Là sản phẩm chính hãng được công ty TNHH TMTH Thiên Long phân phối.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 18 years old l� s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i c�c s?n ph?m kh�c c?a h�ng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?�, n?ng ?m, Chivas regal 18 years old hay c�n g?i Chivas 18 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 độ
Chivas 21 năm đươc ra đời để chào mừng lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị năm 1953.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 25 year, Chivas 25 year Chivas Regal 25 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky v� c�ng ?�ng gi� b?i v� ?�y l� m?t lo?i whisky v?i nguy�n li?u ???c l?a ch?n k? c�ng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ng�t th?t kh�c bi?t.
Giá liên hệ VNĐ
Dung Tích:5cl
Nồng Độ:43 độ
Bạn có nhu cầu mua rượu Chivas chính hãng. Gọi Mr.Tuấn : 09 3637 2662 Chivas Regal 12 là một loại rượu whisky mà bạn có thể thưởng thức ở bất cứ nơi đâu. Chivas Regal 12 Year Old nổi tiếng với hương vị ngọt lịm và hương trái cây tươi mát.
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 độ
Giờ đây có thêm sản phẩm Chivas regal 12 chai 3Lit, món ăn chính trong các bữa tiệc lớn. Chivas Regal 12 Year Old là một loại rượu whisky mà bạn có thể thưởng thức ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời gian nào bởi vì nó dễ dàng để thưởng thức và chia sẻ. Chivas Regal 12 Year Old nổi tiếng với hương vị ngọt lịm và hương trái cây.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:40 độ
Chivas 12 năm là một loại rượu whisky mà bạn có thể thưởng thức bất cứ đâu, bất cứ lúc nào bởi vì nó dễ dàng để thưởng thức và chia sẻ. Chivas Regal 12 Year Old nổi tiếng với hương vị ngọt  và hương trái cây tươi mát. Giờ đây Chivas cho thêm ra chai Chivas regal 12 4lit, sản phẩm Chivas dành cho những bữa tiệc lớn.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:50ml
Nồng Độ:40 độ
Chivas 18 năm là sản phẩm rất được đầu tư thị trường so với các sản phẩm khác của hãng rượu Chivas, với hương vị đậm đà, nồng ấm, Chivas 18 hay còn gọi Chivas 18 năm mang đến cho ta hương vị đậm chất Chivas nhất là gương mặt tiêu biểu cho Chivas regal trên toàn thế giới.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 độ
Chivas regal 21 years old là sản phẩm rất được đầu tư thị trường so với các sản phẩm khác của hãng rượu Chivas, với hương vị đậm đà, nồng ấm, Chivas regal 21 years old hay còn gọi Chivas 21 mang đến cho ta những trải nghiệm mới lạ mang đậm chất Chivas.  Giờ nay Sản phẩm mới với chai 3 Lít, Tâm điểm chính của bữa tiệc hay trong các cuộc vui. Hãy là chủ nhân của sự sang trọng và lịch lãm với rượu Chivas 21 năm chai 3 lít.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:43 độ
 Chivas 12 năm là một loại rượu whisky mà bạn có thể thưởng thức ở bất cứ đâu, Chivas Regal 12 Year Old nổi tiếng với hương vị ngọt lịm và hương trái cây tươi mát. Với chai 1 Lít Chivas 12 năm sẽ làm bữa tiệc lớn của bạn thêm vui
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 độ
Chivas Regal 12 Year Old 2 lít là một loại rượu whisky mà bạn có thể thưởng thức ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời gian nào.  Chivas Regal 12 Year Old nổi tiếng với hương vị ngọt lịm và hương trái cây tươi mát. Sản phẩm mới, chai to 2 lít, Hàng chính hãng công ty.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 độ
Chivas revolve hay vẫn thường được gọi với tên thân quen rượu Chivas đĩa. Là Dòng rượu rất hiếm gặp trên thị trường rượu nói chung, với thiết kế kiểu dáng con quay độc đáo chivas đĩa luôn chiếm vị thế cao trong lòng những người yêu rượu.
Giá 1.350.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Royal Salute 38 Year Old Stone of Destiny: pha tr?n t? c�c lo?i r??u Whisky c� ?? tu?i �t nh?t l� 38 n?m. ???c ? trong nh?ng th�ng g? s?i l�u n?m ?? c� ???c h??ng v? ng�y ng?t trong mi?ng, n?ng n�n ??m ?� ?� l� nh?ng g� chivas 38 n?m mang l?i cho ng??i d�ng, m?t l?n th??ng th?c h??ng v? Ho�ng Gia s? kh�ng gi?ng v?i b?t k? tr?i nghi?m l� th� n�o b?n ?� t?ng tr?i, h�y c�ng kh�m ph� n�o.
Giá liên hệ VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 12 n?m b�n ? h� n?i, c�ng v?i c�c s?n ph?m r??u Chivas kh�c nh? r??u chivas 18 n?m, chivas 21 n?m, chivas 25 n?m v� r??u chivas 38 n?m c�ng ty ch�ng t�i ??a ??n kh�ch h�ng nh?ng d�ng r??u chivas ngon nh?t.
Giá 600.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
B�n chivas 100 m�i ? H� N?i, l�����  r??u c?p cao d�ng s?n ph?m r??u chivas. Chivas 100 m�i ???c ??p trong nh?ng th�ng g? s?i c� tu?i th? t? 80-100 n?m, mang h??ng v? d?m ch?t h??ng g? v� ch?t ?? c?n trong r??u d??ng nh? kh�ng c�n, ??ng l?i trong r??u l� chi?t xu?t t? m�n g? s?i th?m ngon.
Giá liên hệ VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 18 n?m ???c ?�nh gi� l� s?n ph?m r??u ti�u bi?u trong n?m 2011, ??t nhi?u gi?i th??ng tr�n th? gi?i trong l?nh v?c r??u whisky. R??u chivas 18 n?m l� r??u len men ???c ? trong th�ng g? s?i c� ?? tu?i �t nh?t 18 n?m, n�n n� mang h??ng v? ho�i c? c?a g? s?i, ?m �p h??ng th?m m�m d?u trong v�m h?ng.
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 21 n?m b�n ? h� n?i b�n gi� bu�n b?ng gi� l?. B�n chivas 21 n?m, d�ng r??u chivas cao c?p ???c ??p trong c�c th�ng g? s?i d�ng trong ??p r??u vang c� tu?i th? g? t? 20 - 30 n?m. R??u chivas t? l�u nay ?� v� ?ang ???c ng??i Vi?t tin d�ng v? ch?t l??ng v� m?u m�, b?n h�y l� ng??i d�ng th�ng minh khi ch?n s?n ph?m ?? u?ng ho?c ?i bi?u.
Giá 2.600.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 độ
Bán chivas 25 năm cùng các loại sản phẩm rượu chivas khác. Chivas 25 năm là sản phẩm cao cấp trong dòng rượu chivas, trước số lượng rượu chivas 25 năm chỉ dành cho những cán bộ cao cấp và những doanh nhân cao cấp nhưng nay để tiếp cận dến tận tay người dùng. CHivas Regal đã đặt nhiều cơ sơ trên thế giới để sản xuất và người dân trên thế giới đã có thể thưởng thức dòng rượu chivas cao cấp này.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 độ
Chivas 12 năm được biết đến như món rượu khai vi từ hàngchục năm nay tại Việt Nam. Rượu chivas 12 năm được bán trên thị trường Việt và tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP HCM. Nay có thêm sản phẩm chai bé mini với dung tích 50 ml tiện cho những người không có thời gian để dự tiệc hay đến nhà hàng mà vẫn có thể thưởng thức hượng vị số một của dòng rượu này. Chivas Regal số 1 thế giới !
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:4,5 Lít
Nồng Độ:43 độ
Bán chivas 12 năm 4,5 Lít tại công ty Thiên Long - Hà Nội. Là sản phẩm rượu chivas cao cấp phục vụ cho những bữa tiệc lớn, công ty chúng tôi bán các loại rượu chivas ngoại nhập mà sản phẩm nổi bật là rượu Chivas 4,5 Lít.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 độ
Bán rượu chivas 18 năm mini ở Hà Nội, là dòng sản phẩm rượu cao cấp trong dòng rượu chivas. Giờ nay ra mắt sản phẩm rượu chivas 18 năm chai mini 50 ml tiện cho người dùng có thể thưởng thức dòng rượu thơm ngon này mọi lúc mọi nơi.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:3000 ML
Nồng Độ:43 độ
Với 3 màu xanh lục, xanh dương và đỏ Ruby, Chivas 21 năm với chất lượng không đổi cho khách hàng có thêm sự lựa trọn. Khi sản xuất Chivas 21 năm, những chuyên gia của dòng rượu danh tiếng này đã cho ra 3 mẫu chai với 3 màu như trên, nhưng thay vì trọn một trong ba thì Chivas Regal đã để nguyên cả 3 mẫu. Giờ nay Chivas 21 năm đã và đang là một phần trong cuộc sống người dân Việt. Hãy là người tiêu dùng sành điệu ! Chivas regal 21 years old.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 độ
Rượu chivas 12 năm đối với dân Việt giờ là một món quà không thể thiếu trong mỗi dịp lễ tết. Với gia đình hay với bạn bè, một ly rượu Chivas 12 năm đã là hình ảnh quen thuộc đối với người dân Việt. Cung chúc tân xuân, hái lộc đầu năm cùng CHIVAS 12 năm tuổi.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m ???c tinh ch? t? nh?ng th�ng r??u g? s?i c� tu?i t? 18 n?m tr? l�n. D??i b�n tay c?a d�ng h? nh� Chivas, Chivas 18 l� m?t b??c nh?y ?? ?�nh d?u s? ph�t tri?n v??t b?c trong th?i ??i t�n ti?n. R??u chivas 18 ?� ??n Vi?t Nam h?n 10 n?m v� ?�nh d?u m?t s? kh?i ??u t?t ??p trong nh?ng l�ng ng??i y�u r??u. H??ng v? ?�m ?� v� ch?t Chivas ch?y trong t?ng gi?t ?� khi?n cho CHivas 18 lu�n l� s? l?a tr?n h�ng ??u.
Giá 1.850.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
B?n mu?n mua r??u Chivas ch�nh h�ng, h�y ??n Show room c?a h�ng r??u Chivas t?i 34 Nguy?n Si�u - QU?n Ho�n Ki?m - H� N?i. Ch�ng t�i l� nh� ph�n ph?i ???c x�c nh?n b�n h�ng ch�nh h�ng c?a Chivas v� Johnnie Wlaker. Chivas 12 n?m H?p qu� t?t l� m?t h�ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng trong c�c d?p t?t Nguy�n ?�n, h�y ??m b?o b?n mua ???c h�ng chu?n h�ng ?�ng ch?t l??ng n�n h�y ??n nh?ng Show room c?a h�ng ch? ??nh.
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 độ
Là phiên bản giới hạn của Chivas 21 năm, Royal Salute Diamond Tribute đem đến những hương vị đặc sắc nhất cho bữa tiệc của bạn. Được Hoàng Gia Anh trọn là sản phẩm đăng cai cho các sự kiện của Hoàng Gia trong năm 2014 và vừa rồi là kỷ niệm 60 năm sinh nhật Nữ Hoàng.
Giá 5.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 độ
Với Phiên bản mới của Chivas 21, Chivas Diamond Jubilee ra mắt vào tháng 8 - 2012 tại Việt Nam đánh dấu một phân khúc dòng Chivas chai sứ cao cấp khác của Chivas. Thiết kế bóng bảy Chivas Diamond Jubilee xứng đáng là sản phẩm tiêu biểu trong làng rượu năm 2012.
Giá Liên Hệ VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 độ
Với dòng sản phẩm Chivas 21 năm ( Chivas sứ ) đã và được ưa chuộng tại Việt Nam, giờ có thêm nhiều loại kích cỡ chai để phù hợp với mục đích sử dụng của người tiêu dùng. Chivas 21 năm hãy uống cùng đẳng cấp hoàng gia.
Giá Liên Hệ VNĐ
DMCA.com Protection Status