Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bn Chivas 21 n?m - 3L

Bn Chivas 21 n?m - 3L

Giá: Lin H? VNĐ
Dung Tích: 3000 ML
Xuất Sứ: Scotland
V?i 3 mu xanh l?c, xanh d??ng v ?? Ruby, Chivas 21 n?m v?i ch?t l??ng khng ??i cho khch hng c thm s? l?a tr?n. Khi s?n xu?t Chivas 21 n?m, nh?ng chuyn gia c?a dng r??u danh ti?ng ny ? cho ra 3 m?u chai v?i 3 mu nh? trn, nh?ng thay v tr?n m?t trong ba th Chivas Regal ? ?? nguyn c? 3 m?u. Gi? nay Chivas 21 n?m ? v ?ang l m?t ph?n trong cu?c s?ng ng??i dn Vi?t. Hy l ng??i tiu dng snh ?i?u ! Chivas regal 21 years old.

Thng tin Chivas 21 n?m - 3000 ML

Royal Salute ? ???c ??a ra ngy 02 thng su 1953 nh? l m?t c?ng n?p cho N? hong Anh Elizabeth II c?a c vo ngy ??ng quang c?a c. Tn c?a Whisky Scotch ??c bi?t ny ??n t? 21 Gun Royal Salute, ? l b?n nh? l m?t d?u hi?u c?a s? tn tr?ng ??i v?i ch?c s?c m?nh m?.

?i?u ny whisky phong ph v ph?c t?p t? Chivas 21 n?m trong thng g? s?i tu?i tr??c khi ?ng chai trong flagons s? th? cng.

N?m 1801 Chivas Regal b?t ??u khi Chivas Brothers thnh l?p c?a hng cao c?p c?a h? Aberdeen t?p ha ? pha ?ng B?c c?a Scotland, cung c?p cho t?ng l?p qu t?c ??a ph??ng v?i cc lo?i th?c ph?m t?t nh?t v r??u vang. N?m 1840, James v John Chivas b?t ??u ?? t?o ra Scotch whisky pha tr?n v thnh l?p m?t danh ti?ng nh? l ng??i tin phong trong ngh? thu?t pha tr?n
N?m 1843, n ? ???c ph h?p v?i ti?n b?n quy?n khi N? hong Victoria chuy?n ??ng s?n Balmoral ? Scotland, c c?n m?t nh cung c?p ?ng tin c?y kn ?o c th? cung c?p cho mnh v?i th?c ph?m v ?? u?ng t?t nh?t. C ???c c?p Warrant Hong gia Chivas Brothers.

Royal-Salute-Tribute-To-Honour Whisky-2

N?m 1909 l Scotland 1 ?ch th?c c?a r??u whisky sang tr?ng pha tr?n - Cu?i cng Chivas Regal ??u tin ???c t?o ra trong phong cch ngi nh ??c bi?t ? l d?u hi?u c?a Chivas Brothers. Chivas Regal nhanh chng ??t ???c m?t sau ?y trong s? nh?ng ng??i ?nh gi cao nh?ng ?i?u t?t h?n c?a s? s?ng trn c? hai b? ??i Ty D??ng.

Chivas Regal ???c th?c hi?n v?i whisky ng? c?c t?t nh?t v whisky m?ch nha t? h?n Scotland chuyn trong phong cch nh t? khu v?c Speyside. Strathisla r??u whisky m?ch nha, phong ph v ??y ?? ??n t? ch?ng c?t lm vi?c lu ??i nh?t ? vng cao nguyn n?m ? trung tm c?a cc h?n h?p Chivas.

N?m 1801, Cng ty Chivas Brothers ???c thnh l?p b?i John v James Chivas. Trong thnh ph? Granite pht tri?n m?nh, anh em ? t?o ra m?t doanh nghi?p ?ng ch , ??y ?? ph?c v? cho th? hi?u tinh t? c?a th?i gian. C?a hng th??ng ???c g?i l 'Harrods c?a Ty Nguyn ". Brothers Chivas tr??ng thnh v pha tr?n r??u whisky ch?t l??ng c?a h? trong h?m t?i c?a hng. L?nh Hong gia - trao gi?i th??ng c?a N? hong Victoria vo n?m 1843 l ng??i ??u tin c?a cc Trt nhi?u Hong gia c?p cho Chivas Brothers. Sau chi?n tranh th? gi?i th? II, n??c M? l m?t vng ??t c?a s? l?c quan ?ng kinh ng?c v razzmatazz. Rat Pack n?m b?t tm tr?ng c?a th?i ??i ny nhi?u h?n b?t c? ai, v Chivas Regal nhanh chng tr? thnh m?t bi?u t??ng c?a l?i s?ng c?i m? c?a h?.

Chivas ng??i sng t?o, John v James Chivas, ?i tin phong trong ngh? thu?t pha tr?n m?ch nha duy nh?t t?t nh?t v whisky ng? c?c t? vng Speyside ?? ??t ???c m?t s? hi ha hon h?o c?a h??ng v?. T?i trung tm c?a Chivas Regal l m?t m?ch nha duy nh?t b?t th??ng:, Strathisla m d?u m?m m?i v phong ph, t? ch?ng c?t lm vi?c lu ??i nh?t v ??p nh?t trong Speyside. Strathisla cung c?p h??ng v? c?t li bao g?m xung quanh ? l s? pha tr?n Chivas Regal. Cc k? n?ng t?ng th? my xay sinh t? l ?? t?o ra Chivas Regal pha tr?n xung quanh s?? vui ve? su Strathisla, s? d?ng cc malt phong ph ph?n m?m ?? t?ng c??ng ?nh h??ng Speyside. Chivas Regal ???c ba pha tr?n v tr??ng thnh trong thng g? s?i t nh?t l 12 n?m, k?t qu? l m?n Scotch whisky cao c?p c?a th? gi?i.

Chivas Brothers ???c thnh l?p n?m 1801 b?i John v James Chivas, ng??i ?i tin phong trong ngh? thu?t c?a Ba Blending ?? t?o ra m?t whisky, m??t m phong ph h?n.
Strathisla r??u whisky m?ch nha giu, t? ch?ng c?t lm vi?c lu ??i nh?t ? Ty Nguyn, n?m ? trung tm c?a s? pha tr?n Chivas Regal.

Tu?i t?i thi?u l Chivas 21 n?m, Chivas Regal l s? l?a ch?n hon h?o cho u?ng whisky v?i m?t s? thm ?n ly nhi?m cho cu?c s?ng.

Vi?c ??u tin c?a nhi?u Trt Hong gia ? ???c c?p cho Chivas Brothers c?a N? hong Victoria vo n?m 1843

Chivas Regal l c s?n t?i h?n 150 qu?c gia, m?t chai ???c mua m?i th? hai trn ton th? gi?i.

Hm nay, Chivas Regal ng?i trong cc lo?i r??u whisky pha tr?n sang tr?ng, Chivas Regal l d?n ??u th? tr??ng trong th??ng m?i Off v?i 59% kh?i l??ng.

T?i l? ??ng quang c?a mnh, v??ng mi?n c?a N? hong Elizabeth II ???c thi?t l?p trong h?ng ng?c, ng?c bch v ng?c l?c b?o. Nh?ng vin ? qu v?n l ngu?n c?m h?ng cho mu s?c c?a flagons th? cng c?a Royal Salute, do ? chai mu s?c c th? khc nhau.

5453438397 833a77487e z

 

Chivas regal
Chivas Regal l m?t Scotch whisky pha tr?n ???c s?n xu?t b?i Chivas Brothers, thu?c s? h?u c?a Pernod Ricard. Chivas Brothers l?n ??u tin ???c thnh l?p vo n?m 1801. Chivas Regal th??ng hi?u c?a nh Strathisla Distillery t?i Keith, Moray Speyside, Scotland, ?i?u hnh lu ??i nh?t Ty Nguyn ch?ng c?t ???c thnh l?p vo n?m 1786.

? l Scotch whisky hng ??u th? tr??ng t? 12 n?m tr? ln ? chu u v chu - Thi Bnh D??ng. Bn hng Chivas Regal ? t?ng 61% t? n?m 2002 v 2008.
Chivas Regal gia ?nh

Whisky Chivas Regal ???c pha tr?n trong m?t phong cch ngi nh ??c bi?t c?a m?t h??ng v? ng?t ngo, m d?u.

    Chivas Regal 12 Year Old: t?ng h?p t? whisky tr??ng thnh t nh?t 12 n?m. V?: Vng v kem trn vm mi?ng, m?t h??ng v? c?a m?t ong v qu? to chn, v?i cc ghi ch hazelnut, vani v butterscotch.
    Chivas Regal 18 Year Old: t?ng h?p t? whisky tr??ng thnh t nh?t 18 n?m. V?: S c la v mu da cam ghi ch, m?t s? cy v gia v? trn m?i v vm mi?ng, tri cy, cam qut v gia v?, v?i ghi ch sherry ?? k?t thc.
    Chivas Regal 25 N?m Old: ???c t?o ra b?ng cch s? d?ng cc lo?i whisky t? t nh?t 25 n?m, ch? c s? l??ng h?n ch? v?i gi bn l? l $ 300 c. V?: s? pha tr?n c ghi ch n?m qu? m?, ?o.

L?ch s?

Nh Schivas, m?t lu ?i l?n, ???c xy d?ng t?i Schivas Aberdeenshire n?m 1640. Tn g?i ny b?t ngu?n t? 'seamhas Gaelic, c ngh?a l n?i h?p.

Chivas Brothers d?u v?t ngu?n g?c c?a mnh ?? m? m?t c?a hng t?p ha t?i 13 King St, Aberdeen n?m 1801. Cc c?a hng bn th?c ph?m sang tr?ng nh? c ph, gia v? k? l?, brandy Php, v Caribbean rums m?t khch hng giu c. N?m 1842, Chivas Brothers ? ???c gi? l?i ?? cung c?p quy ??nh cho gia ?nh hong gia t?i lu ?i Balmoral ngay l?n ??u tin c?a N? hong Victoria c?a Scotland.

M?t ng??i no ? ? t?o ra h??ng d?n v? th??ng hi?u cho Chivas Regal 25 n?m tu?i whisky - v?i cc h??ng d?n ???c th? hi?n thng qua m?t microsite t?o ra b?i Rupert Ray.

Chivas Regal 25

Microsite c m?t kh?i ? th? ton b?, l?y c?m h?ng t? thnh ph? New York, v?i cc ta nh v nh?ng n?i khc nhau n?m gi? thng tin v? cc lo?i khc nhau c?a ho?t ??ng ti?p th?.

C?nh ???ng ph? trong cc microsite

R?p chi?u phim trong cc microsite

V v?y, sn bay c l?i khuyn v? vi?c lm th? no ?? p d?ng cc th??ng hi?u trong mi tr??ng mi?n thu?, trong khi thanh trn t?ng th??ng c thng tin v? cc s? ki?n v cc b?ng qu?ng co tnh n?ng trn dng qu?ng co.

Sn bay trong cc microsite

Sn bay trong cc microsite

T?t c? Chivas 25 qu?n l th??ng hi?u trn ton th? gi?i ? ???c m?i ?? truy c?p h??ng d?n microsite th??ng hi?u thng qua m?t l?i m?i thnh ph? ?en c?a s? pop-up.

L?i m?i ??n microsite

L?i m?i ??n microsite

C ng??i ??ng sng l?p David Lu?t ni, '?i?u g l quan tr?ng ? l chng ti ? c th? ??m ??i ng? ti?p th? ??a ph??ng trong th? gi?i Chivas th??ng hi?u 25 trong m?t cch m s? cung c?p cho h? m?t ci nhn r rng nh? lm th? no ?? t?o ra cc s? ki?n v ho?t ??ng ti?p th? tonally ph?i cho Chivas 25 b?t c? n?i no trn th? gi?i.

Bi?n qu?ng co trong cc microsite

Bi?n qu?ng co trong cc microsite

C ng??i ???c b? nhi?m ?? lm vi?c v? xy d?ng th??ng hi?u Chivas Regal 25 n?m ngoi , ch? s? h?u th??ng hi?u Pernod Ricard.

B?o tng trong microsite

B?o tng trong microsite

Lu?t ni, 'Chng ti khng ??t ra ?? thay ??i b?t c? ?i?u g khng c?n thi?t. Cng vi?c bao b ??p c?a Coley Porter Bell l ?i?m kh?i ??u. ng ni thm r?ng cc h??ng d?n th??ng hi?u m?i d?a trn sang tr?ng New York trong th?p k? ??u c?a th? k? th? 20 ph?i l?i cho ngy hm nay.

Cc h??ng d?n m?i ???c tung ra trong t?t c? cc th? tr??ng trn kh?p th? gi?i t? thng ti?p theo.

 

Whisky t? (s? nhi?u 'whisky) th??ng ???c s? d?ng ?? ch? nh?ng ng??i ch?ng c?t t?i Scotland v Canada , trong khi r??u whisky t? (whisky s? nhi?u) th??ng ???c ch? ra ch?ng c?t ? Ireland v Hoa K? . Whisky Canada cn ???c g?i l "la m?ch ?en". S? n?i ti?ng nh?t, tuy nhin, ch?c ch?n l m?t trong nh?ng s?n xu?t ? Scotland, n?i s?n xu?t hai lo?i khc nhau c?a r??u: r??u whisky m?ch nha s?n xu?t t? ch?ng c?t trong la m?ch , th??ng ???c th?c hi?n v?i ?nh t?nh n?i , v r??u whisky pha tr?n c?a ng? c?c r??u whisky pha tr?n (c?t lin t?c v?n cn ), v?i r??u whisky m?ch nha.

??c qu?c t? b?o l?u vi?c s? d?ng c?a Scotch whisky h?n ch? cho nh?ng ng??i s?n xu?t ? Scotland, bu?c cc nh s?n xu?t trong cc khu v?c khc s? d?ng cng m?t phong cch s?n xu?t b?ng cch s? d?ng cc tn g?i khc nhau. Quy ??c t??ng t? ???c s? d?ng ch?ng l?i r??u whisky Ailen, r??u whisky Canada.

Bourbon l m?t thu?t ng? m h? xc ??nh r??u whisky s?n xu?t ? M? cho ln men v ch?ng c?t c?a malt la m, la m?ch ?en v la m?ch, v n? tn c?a n trng tn c?a qu?n Kentucky , n?i m l?ch s? ? b?t ??u s?n xu?t.

T? r??u whisky ho?c r??u whisky ???c un'anglicizzazione Gaelic Ailen h?n ho?c ngh?a Gaelic Scotland uisce uisge n??c. Tn Latin c?t r??u th?y S? y?u l l?ch l?n l??t d?ch sang "uisce beatha" ho?c "uisge beatha" ho?c "n??c s?ng" ho?c "n??c c?a cu?c s?ng". Cc hnh th?c ??u c?a cc t? trong ti?ng Anh c th? ???c tm th?y nh? l uskebeaghe (1581), ph t? theo cch (1610), usquebath (1621) v usquebae (1715) [1]
th? tr??ng.

Whisky nh?ng ng??i ?am m t?p h?p ? nhi?u n?i trn th? gi?i. T?i Nh?t B?n c m?t s? ch?ng c?t r??u s?n xu?t r??u whisky theo cc ??c ?i?m k? thu?t v Ngoi ra cn c 1 my ch?ng c?t Scotland ? Bangalore ? ?n ??, trong ? s?n xu?t cc Amrut th??ng hi?u c ??c tr?ng, ??v?i kh h?u nhi?t ??i, l 1 ph?n thin th?n r?t cao (kho?ng 12%) v sau ? ?i vo ??c ?i?m c?a s? lo ha r?t s?m (n?m th? t? trong thng).

R?t nhi?u th??ng hi?u v ch?ng c?t hi?n ?ang ? trong tay c?a cc nhm l?n trong l?nh v?c n??c gi?i kht.

Hai nhm chnh l cc Pernod Ricard , s? h?u h?n 30 nhn hi?u (bao g?m c? Jameson, Chivas, Paddy, The Glenlivet, Scapa, Aberlour, Four Roses), v t?p ?on Diageo (J & B, Johnny Walker, Cragganmore, Glenkinchie, Dalwhinnie, Cardhu).

 

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal khng ng?ng pht tri?n nh?ng dng whisky c?a chnh mnh. ?? ?nh d?u cho s? th?ng ti?n trong nh?ng n?m c?a th? k? XXI Chivas ? sng t?o ra s?n ph?m mang s? qu phi v sang tr?ng b?c nh?t c?a th??ng hi?u Chivas. Chivas Royal Salute 62 Gun Salute.
Giá 61.00.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas Regal 12 kh?i ngu?n c?a dng r??u chivas th??ng hi?u. V?i h??ng v? n?ng nn m i thoang tho?ng c?a tri cy xanh r??u chivas 12 s? lm cho nh?ng b?a ti?c thm ph?n sang tr?ng, v lm m?t bu?i t?i thm trn v?. R??u chivas 12 v??t xa t? ??ng c?p.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Chivas 100 mi hay tn nguyn b?n Chivas Brother - Royal Salutte Hundred Cask l m?t s?n ph?m cao c?p trong dng h? Chivas Regal. L s?n ph?m chnh hng ???c cng ty TNHH TMTH Thin Long phn ph?i.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 18 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 18 years old hay cn g?i Chivas 18 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 21 n?m ???c ra ??i ?? cho m?ng l? ??ng quang c?a N? hong Elizabeth ?? nh? n?m 1953.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 25 year, Chivas 25 year Chivas Regal 25 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky v cng ?ng gi b?i v ?y l m?t lo?i whisky v?i nguyn li?u ???c l?a ch?n k? cng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ngt th?t khc bi?t.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:5cl
Nồng Độ:43 ??
B?n c nhu c?u mua r??u Chivas chnh hng. G?i Mr.Tu?n : 09 3637 2662 Chivas Regal 12 l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt.
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
Gi? ?y c thm s?n ph?m Chivas regal 12 chai 3Lit, mn ?n chnh trong cc b?a ti?c l?n. Chivas Regal 12 Year Old l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c b?t c? ?u, b?t c? lc no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t  v h??ng tri cy t??i mt. Gi? ?y Chivas cho thm ra chai Chivas regal 12 4lit, s?n ph?m Chivas dnh cho nh?ng b?a ti?c l?n.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:50ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas 18 hay cn g?i Chivas 18 n?m mang ??n cho ta h??ng v? ??m ch?t Chivas nh?t l g??ng m?t tiu bi?u cho Chivas regal trn ton th? gi?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 21 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 21 years old hay cn g?i Chivas 21 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.  Gi? nay S?n ph?m m?i v?i chai 3 Lt, Tm ?i?m chnh c?a b?a ti?c hay trong cc cu?c vui. Hy l ch? nhn c?a s? sang tr?ng v l?ch lm v?i r??u Chivas 21 n?m chai 3 lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:43 ??
 Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? ?u, Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. V?i chai 1 Lt Chivas 12 n?m s? lm b?a ti?c l?n c?a b?n thm vui
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas Regal 12 Year Old 2 lt l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no.  Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. S?n ph?m m?i, chai to 2 lt, Hng chnh hng cng ty.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas revolve hay v?n th??ng ???c g?i v?i tn thn quen r??u Chivas ??a. L Dng r??u r?t hi?m g?p trn th? tr??ng r??u ni chung, v?i thi?t k? ki?u dng con quay ??c ?o chivas ??a lun chi?m v? th? cao trong lng nh?ng ng??i yu r??u.
Giá 1.350.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal gi?i thi?u s?n ph?m ??ng c?p v sang tr?ng nh?t c?a th??ng hi?u n?i ti?ng ton c?u ny. V?i s? l??ng s?n xu?t h?n ch? hng n?m, th??ng th?c qua m?t l?n Chivas 38 n?m c l? b?n s? l ng??i may m?n.
Giá 10.500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Royal Salute 38 Year Old Stone of Destiny: pha tr?n t? cc lo?i r??u Whisky c ?? tu?i t nh?t l 38 n?m. ???c ? trong nh?ng thng g? s?i lu n?m ?? c ???c h??ng v? ngy ng?t trong mi?ng, n?ng nn ??m ? ? l nh?ng g chivas 38 n?m mang l?i cho ng??i dng, m?t l?n th??ng th?c h??ng v? Hong Gia s? khng gi?ng v?i b?t k? tr?i nghi?m l th no b?n ? t?ng tr?i, hy cng khm ph no.
Giá 16.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 12 n?m bn ? h n?i, cng v?i cc s?n ph?m r??u Chivas khc nh? r??u chivas 18 n?m, chivas 21 n?m, chivas 25 n?m v r??u chivas 38 n?m cng ty chng ti ??a ??n khch hng nh?ng dng r??u chivas ngon nh?t.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 100 mi ? H N?i, l  r??u c?p cao dng s?n ph?m r??u chivas. Chivas 100 mi ???c ??p trong nh?ng thng g? s?i c tu?i th? t? 80-100 n?m, mang h??ng v? d?m ch?t h??ng g? v ch?t ?? c?n trong r??u d??ng nh? khng cn, ??ng l?i trong r??u l chi?t xu?t t? mn g? s?i th?m ngon.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 18 n?m ???c ?nh gi l s?n ph?m r??u tiu bi?u trong n?m 2011, ??t nhi?u gi?i th??ng trn th? gi?i trong l?nh v?c r??u whisky. R??u chivas 18 n?m l r??u len men ???c ? trong thng g? s?i c ?? tu?i t nh?t 18 n?m, nn n mang h??ng v? hoi c? c?a g? s?i, ?m p h??ng th?m mm d?u trong vm h?ng.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 21 n?m bn ? h n?i bn gi bun b?ng gi l?. Bn chivas 21 n?m, dng r??u chivas cao c?p ???c ??p trong cc thng g? s?i dng trong ??p r??u vang c tu?i th? g? t? 20 - 30 n?m. R??u chivas t? lu nay ? v ?ang ???c ng??i Vi?t tin dng v? ch?t l??ng v m?u m, b?n hy l ng??i dng thng minh khi ch?n s?n ph?m ?? u?ng ho?c ?i bi?u.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 25 n?m cng cc lo?i s?n ph?m r??u chivas khc. Chivas 25 n?m l s?n ph?m cao c?p trong dng r??u chivas, tr??c s? l??ng r??u chivas 25 n?m ch? dnh cho nh?ng cn b? cao c?p v nh?ng doanh nhn cao c?p nh?ng nay ?? ti?p c?n d?n t?n tay ng??i dng. CHivas Regal ? ??t nhi?u c? s? trn th? gi?i ?? s?n xu?t v ng??i dn trn th? gi?i ? c th? th??ng th?c dng r??u chivas cao c?p ny.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas 12 n?m ???c bi?t ??n nh? mn r??u khai vi t? hngch?c n?m nay t?i Vi?t Nam. R??u chivas 12 n?m ???c bn trn th? tr??ng Vi?t v t?p trung ch? y?u ? hai thnh ph? l?n H N?i v TP HCM. Nay c thm s?n ph?m chai b mini v?i dung tch 50 ml ti?n cho nh?ng ng??i khng c th?i gian ?? d? ti?c hay ??n nh hng m v?n c th? th??ng th?c h??ng v? s? m?t c?a dng r??u ny. Chivas Regal s? 1 th? gi?i !
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:4,5 Lt
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 12 n?m 4,5 Lt t?i cng ty Thin Long - H N?i. L s?n ph?m r??u chivas cao c?p ph?c v? cho nh?ng b?a ti?c l?n, cng ty chng ti bn cc lo?i r??u chivas ngo?i nh?p m s?n ph?m n?i b?t l r??u Chivas 4,5 Lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u chivas 18 n?m mini ? H N?i, l dng s?n ph?m r??u cao c?p trong dng r??u chivas. Gi? nay ra m?t s?n ph?m r??u chivas 18 n?m chai mini 50 ml ti?n cho ng??i dng c th? th??ng th?c dng r??u th?m ngon ny m?i lc m?i n?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u chivas 12 n?m ??i v?i dn Vi?t gi? l m?t mn qu khng th? thi?u trong m?i d?p l? t?t. V?i gia ?nh hay v?i b?n b, m?t ly r??u Chivas 12 n?m ? l hnh ?nh quen thu?c ??i v?i ng??i dn Vi?t. Cung chc tn xun, hi l?c ??u n?m cng CHIVAS 12 n?m tu?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m ???c tinh ch? t? nh?ng thng r??u g? s?i c tu?i t? 18 n?m tr? ln. D??i bn tay c?a dng h? nh Chivas, Chivas 18 l m?t b??c nh?y ?? ?nh d?u s? pht tri?n v??t b?c trong th?i ??i tn ti?n. R??u chivas 18 ? ??n Vi?t Nam h?n 10 n?m v ?nh d?u m?t s? kh?i ??u t?t ??p trong nh?ng lng ng??i yu r??u. H??ng v? ?m ? v ch?t Chivas ch?y trong t?ng gi?t ? khi?n cho CHivas 18 lun l s? l?a tr?n hng ??u.
Giá 1.650.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
B?n mu?n mua r??u Chivas chnh hng, hy ??n Show room c?a hng r??u Chivas t?i 34 Nguy?n Siu - QU?n Hon Ki?m - H N?i. Chng ti l nh phn ph?i ???c xc nh?n bn hng chnh hng c?a Chivas v Johnnie Wlaker. Chivas 12 n?m H?p qu t?t l m?t hng s?n ph?m ???c ?a chu?ng trong cc d?p t?t Nguyn ?n, hy ??m b?o b?n mua ???c hng chu?n hng ?ng ch?t l??ng nn hy ??n nh?ng Show room c?a hng ch? ??nh.
Giá 650.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L phin b?n gi?i h?n c?a Chivas 21 n?m, Royal Salute Diamond Tribute ?em ??n nh?ng h??ng v? ??c s?c nh?t cho b?a ti?c c?a b?n. ???c Hong Gia Anh tr?n l s?n ph?m ??ng cai cho cc s? ki?n c?a Hong Gia trong n?m 2014 v v?a r?i l k? ni?m 60 n?m sinh nh?t N? Hong.
Giá 5.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i Phin b?n m?i c?a Chivas 21, Chivas Diamond Jubilee ra m?t vo thng 8 - 2012 t?i Vi?t Nam ?nh d?u m?t phn khc dng Chivas chai s? cao c?p khc c?a Chivas. Thi?t k? bng b?y Chivas Diamond Jubilee x?ng ?ng l s?n ph?m tiu bi?u trong lng r??u n?m 2012.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i dng s?n ph?m Chivas 21 n?m ( Chivas s? ) ? v ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam, gi? c thm nhi?u lo?i kch c? chai ?? ph h?p v?i m?c ?ch s? d?ng c?a ng??i tiu dng. Chivas 21 n?m hy u?ng cng ??ng c?p hong gia.
Giá Lin H? VNĐ
DMCA.com Protection Status