Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bn chivas 12 b

Bn chivas 12 b

Giá: 55.000 VNĐ
Dung Tích: 50 ml
Xuất Sứ: Scotland
Chivas 12 n?m ???c bi?t ??n nh? mn r??u khai vi t? hngch?c n?m nay t?i Vi?t Nam. R??u chivas 12 n?m ???c bn trn th? tr??ng Vi?t v t?p trung ch? y?u ? hai thnh ph? l?n H N?i v TP HCM. Nay c thm s?n ph?m chai b mini v?i dung tch 50 ml ti?n cho nh?ng ng??i khng c th?i gian ?? d? ti?c hay ??n nh hng m v?n c th? th??ng th?c h??ng v? s? m?t c?a dng r??u ny. Chivas Regal s? 1 th? gi?i !

Blended Whisky, Scotland

?i?u ny bao g?m r??u Scotch Whisky n?i ti?ng trong l?p rp cc lo?i m?ch nha duy nh?t t? ??ch?ng c?t, bao g?m c? Strathisla, Longmorn, Glen Keith, Benriach, Braeval vv ...

Chivas 12 n?m

L k?t qu? c?a lm vi?c sing n?ng, l?p rp m?t ch?m nh?, n?i l?p rp t?ng th? ph?i ??i ph v?i tnh ch?t v th?i gian ?? t?o ra m?t b?ng mu phong ph c?a cc h??ng li?u v h??ng v?. Trong s? cc lo?i whisky t?o ra Chivas 12 n?m, l Strathisla, Speyside t? m?t vin ng?c qu c?a ch?ng c?t lu ??i nh?t v?n cn ho?t ??ng.
??c ghi ch n?m
?i?u s?m c?n ki?t
Thng tin s?n ph?m

        Qu?c gia / Vng: Scotland
        ?ng chai chnh th?c ?ng chai:
        B?ng c?p: 40,00%
        Kh?i l??ng: 70 cl
        Tu?i: 12 n?m
        Than bn: Khng c than bn
        ?ng gi: Tr??ng h?p
        Mu: vng v ?m p v?i ?i?m n?i b?t mu h? phch.
        M?i: mi h??ng c?a cc v??n cy ?n qu? (to) v?i cc ghi ch hoa v m?t ong.
        Mi?ng: tri cy ng?t ngo v?i cc ghi ch c?a to v m?t ong v m?t g?i c?a ht thu?c l.
        K?t thc: di v nh sng

chivas regal 06
Chivas 12 n?m - ?nh gi
Cu?c g?p g? ??u tin c?a ti v?i r??u Chivas 12 n?m whisky c? pha tr?n trong tr??ng lu?t.
M?t th?i gian sau m?t th?i gian Ging sinh k? thi k?t thc vo bu?i tr?a, ti v m?t vi b?n h?c cng l?p ch?t ??ng m?t chi?c taxi, v gi?m m?t qun bar ??a ph??ng ? t?ng tr?t c?a m?t khch s?n, Sheraton, t?i th?i ?i?m ?. Cc thanh nh sng l? m? s? l ch? y?u l s?n ph?m no ngo?i tr? cho cc lo?i hnh kinh doanh l? ?n sandwhiches cu l?c b? v c th? bo s? t? ?i du l?ch trong gi hai, nh?ng ng??i ? ?n m?i trn sa lt. B?n thn mnh, m?t sinh vin tr??ng thnh, ?? l?i m?t s? nghi?p nh? l m?t ?i?u ch?nh b?o hi?m ?? quay tr? l?i tr??ng h?c, Gordon, m?t doanh nhn th?t b?i ng??i ngh? r?ng php lu?t s? d?n ??n ngy c?a r??u vang v hoa h?ng, John, m?t sinh vin hng ??u b? linh h?n tm ki?m c?m gic lo l?ng v? vi?c li?u ng nn ?i med tr??ng thay v (mu?n ti ? c v?n ??) v Brian, khng th?c s? l m?t ng??i b?n, nh?ng c?ng gi?ng nh? m?t xu x?u, chng ta ch? c th? khng l?c, s? s?y vo thanh v thu ht nhn kinh ng?c t? nh?ng ng??i b?o tr? ni trn v nhn vin qu?y bar. Brian, ti c th? thm, tn nh?n c bi?t danh l Barney sau khi nhn v?t trn "The Simpsons" b?i v ng l r?i b?i, mi x?u v trng gi?ng nh? m?t ng??i say r??u t?nh d?y trn gh? ? cng vin ho?c d??i m?t cy c?u.
Trong b?t k? tr??ng h?p no, chng ti s? th? vo gh? wingback da ??, t??ng g? ?nh bng t?i b?ng ?i?u khi?n pha sau chng ti v nhn ch?m ch?m ra ngoi c?a s? kh?ng l? ? sng ma ?ng ? ???c ch? y?u l ?ng l?nh. ?? hm nng mnh ln, v lm tan tm tr c?a chng ti t? nghin c?u ?in cu?ng ??n k? thi, chng ti s? ??t hng Nails Rusty. Th?c u?ng ny g?m c 60/40 k?t h?p c?a c?a Drambuie v r??u Chivas 12 n?m c?ng v?i m?t vi vin ?. Th?t l m?t th?c u?ng t?t ??p! , Drambuie v Chivas melded vo m?t th?c u?ng khng th? tin ???c.
Trong nh?ng ngy ?, ti ? khng t?n h??ng scotch g?n gng, v?n ?? c?a th?c t?, ti khng c s? ?nh gi c?a scotch no. Hai tu?n tr??c, ti tm th?y b?n thn mnh trong cc c?a hng r??u qut m?t b?c t??ng c?a scotch, suy ngh? nh?ng g ti s? xem xt ti?p theo? Chivas 12 n?m xu?t hi?n v ti nh? ti thch n nh? l m?t thnh ph?n ho?t ??ng trong m?t Nail Rusty, nh?ng n s? lm vi?c ring c?a mnh?

M?i (khng pha long)
H? cam qut, to, l c th? ?m ??t.

Vm mi?ng (khng pha long)
M?n, ng?t m?t ong, n??c s?t to v h?t d?. Mid-vm mi?ng: kem vani, ??i d??ng x?t mu?i bi?n v th?ch.

K?t thc (khng pha long)
M?t sherry Oloroso t? Ti ngh? nh? v?y. M?t s? than bn / khi, th?ch v mu?i bi?n ko di ??c ?o v kh trn vm h?ng m?t cch m? r?ng.

T?ng ?n t??ng
V? b?t ??u ra ng?t ngo nh?ng k?t thc kh. Ti r?t ?n t??ng!

Thnh th?t m ni, ti ? k? v?ng r?t th?p. B?t c? ?i?u g nh? v?y ???c ph? bi?n r?ng ri khng c th? ???c r?ng ti ngh? ??n b?n thn mnh. Ti ? sai. Scotch pha tr?n cu?c tri?n lm khng c c?nh c?n, cay ??ng ho?c th. N ???c thi?t k? ?? ???c m?n mng v hon ton v h?i. N thnh cng trong m?c tiu ny.

Ti c?ng hi lng b?i s? thi?u c?a m?t h?t b?i no ? l r?t ph? bi?n ? nhi?u scotch whisky pha tr?n. H?t b?i, ti c ngh?a l h??ng v? r??u / ??ng khng gi? m?o m ti k?t h?p v?i h?n h?p gi r?.

N l m?t 12 tu?i scotch whisky pha tr?n, v so v?i 12 scotches n?m c? khc pha tr?n, n r?t t?t. V?n ?? c?a th?c t?, n c th? gi? ring c?a mnh so v?i tiu chu?n vng 12 tu?i, Johnnie Walker Black Label. Chivas 12 n?m c gi c?nh tranh qu, do ? b?n ?ang nh?n ???c gi tr? t?t cho ti?n. Th?t khng may, khi b?n nng c?p ?? ?ng chai c? 18 n?m c?a Chivas, b?n c th? mua nhi?u c?p trn h?n h?p m?ch nha cho t h?n.

Nh?ng h?n ch? ?? scotch ny l n?u b?n so snh n v?i single malt scotch whisky. T?t nhin, n s? ?i ln m?t cht ng?n so snh nh? v?y, nh?ng b?n khng ph?i lm m?t so snh cng b?ng. General Motors s?n xu?t Chevrolet v Cadillac, nh?ng so snh khng ph?i l h?u ch l b?n khng ph?i so snh to v?i to.

Tuy nhin, ti khng thch ?i?u ny v?i m?t s? lo?i m?ch nha duy nh?t. Ty thu?c vo tm tr?ng c?a ti, ti c th? t?n h??ng s? pha tr?n ny ch? cng nhi?u cng Glenfiddich 12yrs ho?c Glenlivet 12 tu?i. Tuy nhin, c nh?ng cc malt ch?c ch?n duy nh?t ???c c?p trn nh? Cragganmore, Dalwhinnie v nh?ng ng??i khc!

Chivas 12 n?m ph?c v? m?t scotch, phong ph m?n pha tr?n ch?c ch?n b? chi ph?i b?i Speyside malt duy nh?t. T?i c?t li c?a s? pha tr?n ny l Strathisla m?ch nha duy nh?t. B?n c l? khng bao gi? nghe ni v? Strathisla v ? l do th?c t? r?ng Chivas v Glenlivet T?p ?on (cng ty ch? s? h?u c?a Chivas Regal) khng qu?ng b th??ng hi?u. M?c ?ch chnh s? h?u Strathisla l ?? c?ng c? m?t ngu?n cung c?p ?n ??nh c?a cc thnh ph?n chnh m?ch nha duy nh?t t?o thnh Chivas Regal pha tr?n.

Ti r?t ?n t??ng v?i Chivas 12 n?m m ti s? ph?i xem xt l?i nh?n xt c?a ti v? ?ng chai c? 18 n?m. Ti th?c s? ngh? r?ng ti thch 12 ??n 18. D??i ?y l ?nh gi c?a Chivas Regal 18 (b?m vo ?y ). Qu nhi?u ti?n cho m?t t?m th??ng scotch whisky pha tr?n l 18 tu?i.

 

Chivas regal ???c thnh l?p n?m 1801 b?i John v James Chivas. M? Nh? Grocers, h? b?t ??u cung c?p ?u t c?a thnh ph? v?i cc th?c ph?m t?t nh?t, whisky v r??u vang cao c?p c?a trung tm th??ng ma?i t?i 13 King Street, Aberdeen.

Cc nh cung c?p cho N? hong Victoria ? lu ?i Balmoral, h? nh?n ???c ??u tin c?a Trt Hong gia vo n?m 1843. Nhanh chng, danh ti?ng c?a h? m? r?ng v??t xa Aberdeen v h? ? tr? thnh ???c g?i l cc tr?ng ti v? s? thch v cc nh cung c?p l?n v nh?ng ?i?u t?t ??p.

S? ra ??i c?a th? k? 20, tin t?c c?a s? bng n? c?a M? ??t Scotland. T?i th?i ?i?m ny, Chivas Brothers tm ki?m hng t?n kho c?a h? cho cc lo?i whisky ??c bi?t nh?t ?? t?o ra s? pha tr?n sang tr?ng cu?i cng.
Sau nhi?u thng v? ha h?p, h? cu?i cng ? t?o ra m?t h?n h?p m h? ngh? l t?t nh?t m h? t?ng s?n xu?t. N ???c g?i l 'Chivas Regal l 25 Year Old whisky. T?n km v h?n ch? v? c? phi?u, n l b?n g?c ??u tin sang tr?ng whisky.Chivas Regal ? ???c v?n chuy?n ??n New York vo n?m 1909 v tu?n ??u tin c?a thng 12 n?m 1909 Chivas Brothers M? ??i l h? th?ng dy ?i?n Aberdeen, yu c?u nhi?u h?n

Chi?n tranh th? gi?i th? nh?t v C?m gin ?o?n ngu?n cung c?p r??u whisky v r??u Chivas Regal 25 Year Old bi?n m?t. Sau khi Chi?n tranh th? gi?i th? hai, n ? ???c thay th? b?i Chivas Regal 12 Year Old. 12 Year Old v?n cn ???c bn ? m?t m?c gi ph b?o hi?m v ch? ???c ti?p xc v?i c?p trn c?a x h?i M?. N nhanh chng tr? thnh m?t yu thch c?a Frank Sinatra, Dean Martin v Sammy Davis Jr. H? ? bi?u di?n trn sn kh?u v?i nhau, hnh ??ng v?i nhau v ti?c tng v?i nhau. Chivas Regal nhanh chng tr? thnh m?t bi?u t??ng c?a phong cch s?ng c?i m? c?a h? - sang tr?ng m d??ng nh? ?? ph?n nh c? s? nhi?t tnh c?a h? cho cu?c s?ng v ch?t l??ng c? b?n cung c?p n?n t?ng cho ni?m tin c?a h?.

G?n 100 n?m sau khi n l?n ??u tin ???c t?o ra, Chivas 25 Year Old ? ???c ??a ra m?t l?n n?a trong n?m 2007 ? pha tr??c 400 khch t?i Th? vi?n Cng c?ng New York, ???c xy d?ng vo n?m 1909 - n?m chai ??u tin c?a n?m g?c 25 Chivas Old v?n chuy?n ??n M?.

M?c ?ch duy nh?t c?a trang web c?a ti l cung c?p cho b?n v?i cc ghi ch n?m r??u whisky ??c l?p ho?c vui ch?i gi?i tr ho nhong nh?t,. Hy v?ng r?ng, ki?n ??c?a ti s? h? tr? cho cc quy?t ??nh mua hng c?a b?n. Ti khng ph?i trn Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube b?i v ti khng c? g?ng bn cho b?n m?t cu?n sch, t?n cng v i?ch hng ha ho?c di?u hu m?t th??ng hi?u c? th?. Vi?t ?nh gi whisky l m?t s? thch l?p d? c?a ti. Tinh khi?t v ??n gi?n. Ti khng lm vi?c trong ngnh cng nghi?p r??u whisky, v c?ng khng ch?p nh?n m?u mi?n ph t? b?t k? scotch ho?c ch?ng c?t r??u whisky. C qu?ng co trn trang web ny, nh?ng nh?ng ng??i l ch? ?? ???c xc ??nh b?i Google, khng ph?i ti. Trong b?t k? tr??ng h?p no, khng gi?ng nh? cc blogger khc v cc trang web xem whisky, ti c th? t? do g?i n l cch ti n?m th? (b?n bi?t c m?t nh??c ?i?m t? do ngn lu?n ...). L?i h?a c?a ti v?i b?n trn trang web ny, b?n s? khng ph?i ch?u chuy?n v vi? ti?p th? ti ch? v thng co bo ch ?ng h?p ?? u?ng cc cng ty ?a qu?c gia. N?u whisky v? t?t, x?u ho?c m?t n?i no ? ? gi?a, b?n s? ???c thng bo nh? v?y, khng c ?i?u kho?n khng ch?c ch?n. Cu h?i? Bnh lu?n? L?i cng kch? ??ng m?t bnh lu?n ho?c email c?a b?n th?c s? t?i ?y !

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal khng ng?ng pht tri?n nh?ng dng whisky c?a chnh mnh. ?? ?nh d?u cho s? th?ng ti?n trong nh?ng n?m c?a th? k? XXI Chivas ? sng t?o ra s?n ph?m mang s? qu phi v sang tr?ng b?c nh?t c?a th??ng hi?u Chivas. Chivas Royal Salute 62 Gun Salute.
Giá 61.00.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas Regal 12 kh?i ngu?n c?a dng r??u chivas th??ng hi?u. V?i h??ng v? n?ng nn m i thoang tho?ng c?a tri cy xanh r??u chivas 12 s? lm cho nh?ng b?a ti?c thm ph?n sang tr?ng, v lm m?t bu?i t?i thm trn v?. R??u chivas 12 v??t xa t? ??ng c?p.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Chivas 100 mi hay tn nguyn b?n Chivas Brother - Royal Salutte Hundred Cask l m?t s?n ph?m cao c?p trong dng h? Chivas Regal. L s?n ph?m chnh hng ???c cng ty TNHH TMTH Thin Long phn ph?i.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 18 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 18 years old hay cn g?i Chivas 18 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 21 n?m ???c ra ??i ?? cho m?ng l? ??ng quang c?a N? hong Elizabeth ?? nh? n?m 1953.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 25 year, Chivas 25 year Chivas Regal 25 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky v cng ?ng gi b?i v ?y l m?t lo?i whisky v?i nguyn li?u ???c l?a ch?n k? cng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ngt th?t khc bi?t.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:5cl
Nồng Độ:43 ??
B?n c nhu c?u mua r??u Chivas chnh hng. G?i Mr.Tu?n : 09 3637 2662 Chivas Regal 12 l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt.
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
Gi? ?y c thm s?n ph?m Chivas regal 12 chai 3Lit, mn ?n chnh trong cc b?a ti?c l?n. Chivas Regal 12 Year Old l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c b?t c? ?u, b?t c? lc no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t  v h??ng tri cy t??i mt. Gi? ?y Chivas cho thm ra chai Chivas regal 12 4lit, s?n ph?m Chivas dnh cho nh?ng b?a ti?c l?n.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:50ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas 18 hay cn g?i Chivas 18 n?m mang ??n cho ta h??ng v? ??m ch?t Chivas nh?t l g??ng m?t tiu bi?u cho Chivas regal trn ton th? gi?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 21 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 21 years old hay cn g?i Chivas 21 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.  Gi? nay S?n ph?m m?i v?i chai 3 Lt, Tm ?i?m chnh c?a b?a ti?c hay trong cc cu?c vui. Hy l ch? nhn c?a s? sang tr?ng v l?ch lm v?i r??u Chivas 21 n?m chai 3 lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:43 ??
 Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? ?u, Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. V?i chai 1 Lt Chivas 12 n?m s? lm b?a ti?c l?n c?a b?n thm vui
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas Regal 12 Year Old 2 lt l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no.  Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. S?n ph?m m?i, chai to 2 lt, Hng chnh hng cng ty.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas revolve hay v?n th??ng ???c g?i v?i tn thn quen r??u Chivas ??a. L Dng r??u r?t hi?m g?p trn th? tr??ng r??u ni chung, v?i thi?t k? ki?u dng con quay ??c ?o chivas ??a lun chi?m v? th? cao trong lng nh?ng ng??i yu r??u.
Giá 1.350.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal gi?i thi?u s?n ph?m ??ng c?p v sang tr?ng nh?t c?a th??ng hi?u n?i ti?ng ton c?u ny. V?i s? l??ng s?n xu?t h?n ch? hng n?m, th??ng th?c qua m?t l?n Chivas 38 n?m c l? b?n s? l ng??i may m?n.
Giá 10.500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Royal Salute 38 Year Old Stone of Destiny: pha tr?n t? cc lo?i r??u Whisky c ?? tu?i t nh?t l 38 n?m. ???c ? trong nh?ng thng g? s?i lu n?m ?? c ???c h??ng v? ngy ng?t trong mi?ng, n?ng nn ??m ? ? l nh?ng g chivas 38 n?m mang l?i cho ng??i dng, m?t l?n th??ng th?c h??ng v? Hong Gia s? khng gi?ng v?i b?t k? tr?i nghi?m l th no b?n ? t?ng tr?i, hy cng khm ph no.
Giá 16.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 12 n?m bn ? h n?i, cng v?i cc s?n ph?m r??u Chivas khc nh? r??u chivas 18 n?m, chivas 21 n?m, chivas 25 n?m v r??u chivas 38 n?m cng ty chng ti ??a ??n khch hng nh?ng dng r??u chivas ngon nh?t.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 100 mi ? H N?i, l  r??u c?p cao dng s?n ph?m r??u chivas. Chivas 100 mi ???c ??p trong nh?ng thng g? s?i c tu?i th? t? 80-100 n?m, mang h??ng v? d?m ch?t h??ng g? v ch?t ?? c?n trong r??u d??ng nh? khng cn, ??ng l?i trong r??u l chi?t xu?t t? mn g? s?i th?m ngon.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 18 n?m ???c ?nh gi l s?n ph?m r??u tiu bi?u trong n?m 2011, ??t nhi?u gi?i th??ng trn th? gi?i trong l?nh v?c r??u whisky. R??u chivas 18 n?m l r??u len men ???c ? trong thng g? s?i c ?? tu?i t nh?t 18 n?m, nn n mang h??ng v? hoi c? c?a g? s?i, ?m p h??ng th?m mm d?u trong vm h?ng.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 21 n?m bn ? h n?i bn gi bun b?ng gi l?. Bn chivas 21 n?m, dng r??u chivas cao c?p ???c ??p trong cc thng g? s?i dng trong ??p r??u vang c tu?i th? g? t? 20 - 30 n?m. R??u chivas t? lu nay ? v ?ang ???c ng??i Vi?t tin dng v? ch?t l??ng v m?u m, b?n hy l ng??i dng thng minh khi ch?n s?n ph?m ?? u?ng ho?c ?i bi?u.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 25 n?m cng cc lo?i s?n ph?m r??u chivas khc. Chivas 25 n?m l s?n ph?m cao c?p trong dng r??u chivas, tr??c s? l??ng r??u chivas 25 n?m ch? dnh cho nh?ng cn b? cao c?p v nh?ng doanh nhn cao c?p nh?ng nay ?? ti?p c?n d?n t?n tay ng??i dng. CHivas Regal ? ??t nhi?u c? s? trn th? gi?i ?? s?n xu?t v ng??i dn trn th? gi?i ? c th? th??ng th?c dng r??u chivas cao c?p ny.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:4,5 Lt
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 12 n?m 4,5 Lt t?i cng ty Thin Long - H N?i. L s?n ph?m r??u chivas cao c?p ph?c v? cho nh?ng b?a ti?c l?n, cng ty chng ti bn cc lo?i r??u chivas ngo?i nh?p m s?n ph?m n?i b?t l r??u Chivas 4,5 Lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u chivas 18 n?m mini ? H N?i, l dng s?n ph?m r??u cao c?p trong dng r??u chivas. Gi? nay ra m?t s?n ph?m r??u chivas 18 n?m chai mini 50 ml ti?n cho ng??i dng c th? th??ng th?c dng r??u th?m ngon ny m?i lc m?i n?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ML
Nồng Độ:43 ??
V?i 3 mu xanh l?c, xanh d??ng v ?? Ruby, Chivas 21 n?m v?i ch?t l??ng khng ??i cho khch hng c thm s? l?a tr?n. Khi s?n xu?t Chivas 21 n?m, nh?ng chuyn gia c?a dng r??u danh ti?ng ny ? cho ra 3 m?u chai v?i 3 mu nh? trn, nh?ng thay v tr?n m?t trong ba th Chivas Regal ? ?? nguyn c? 3 m?u. Gi? nay Chivas 21 n?m ? v ?ang l m?t ph?n trong cu?c s?ng ng??i dn Vi?t. Hy l ng??i tiu dng snh ?i?u ! Chivas regal 21 years old.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u chivas 12 n?m ??i v?i dn Vi?t gi? l m?t mn qu khng th? thi?u trong m?i d?p l? t?t. V?i gia ?nh hay v?i b?n b, m?t ly r??u Chivas 12 n?m ? l hnh ?nh quen thu?c ??i v?i ng??i dn Vi?t. Cung chc tn xun, hi l?c ??u n?m cng CHIVAS 12 n?m tu?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m ???c tinh ch? t? nh?ng thng r??u g? s?i c tu?i t? 18 n?m tr? ln. D??i bn tay c?a dng h? nh Chivas, Chivas 18 l m?t b??c nh?y ?? ?nh d?u s? pht tri?n v??t b?c trong th?i ??i tn ti?n. R??u chivas 18 ? ??n Vi?t Nam h?n 10 n?m v ?nh d?u m?t s? kh?i ??u t?t ??p trong nh?ng lng ng??i yu r??u. H??ng v? ?m ? v ch?t Chivas ch?y trong t?ng gi?t ? khi?n cho CHivas 18 lun l s? l?a tr?n hng ??u.
Giá 1.650.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
B?n mu?n mua r??u Chivas chnh hng, hy ??n Show room c?a hng r??u Chivas t?i 34 Nguy?n Siu - QU?n Hon Ki?m - H N?i. Chng ti l nh phn ph?i ???c xc nh?n bn hng chnh hng c?a Chivas v Johnnie Wlaker. Chivas 12 n?m H?p qu t?t l m?t hng s?n ph?m ???c ?a chu?ng trong cc d?p t?t Nguyn ?n, hy ??m b?o b?n mua ???c hng chu?n hng ?ng ch?t l??ng nn hy ??n nh?ng Show room c?a hng ch? ??nh.
Giá 650.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L phin b?n gi?i h?n c?a Chivas 21 n?m, Royal Salute Diamond Tribute ?em ??n nh?ng h??ng v? ??c s?c nh?t cho b?a ti?c c?a b?n. ???c Hong Gia Anh tr?n l s?n ph?m ??ng cai cho cc s? ki?n c?a Hong Gia trong n?m 2014 v v?a r?i l k? ni?m 60 n?m sinh nh?t N? Hong.
Giá 5.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i Phin b?n m?i c?a Chivas 21, Chivas Diamond Jubilee ra m?t vo thng 8 - 2012 t?i Vi?t Nam ?nh d?u m?t phn khc dng Chivas chai s? cao c?p khc c?a Chivas. Thi?t k? bng b?y Chivas Diamond Jubilee x?ng ?ng l s?n ph?m tiu bi?u trong lng r??u n?m 2012.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i dng s?n ph?m Chivas 21 n?m ( Chivas s? ) ? v ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam, gi? c thm nhi?u lo?i kch c? chai ?? ph h?p v?i m?c ?ch s? d?ng c?a ng??i tiu dng. Chivas 21 n?m hy u?ng cng ??ng c?p hong gia.
Giá Lin H? VNĐ
DMCA.com Protection Status