Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bn Chivas 100 mi

Bn Chivas 100 mi

Giá: 4.400.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
Bn chivas 100 mi ? H N?i, l  r??u c?p cao dng s?n ph?m r??u chivas. Chivas 100 mi ???c ??p trong nh?ng thng g? s?i c tu?i th? t? 80-100 n?m, mang h??ng v? d?m ch?t h??ng g? v ch?t ?? c?n trong r??u d??ng nh? khng cn, ??ng l?i trong r??u l chi?t xu?t t? mn g? s?i th?m ngon.

Chivas 100 mi l?a ch?n

M?t tr?m ch?n l?a c?n th?n t? ?? m t? 100 thng l?a ch?n c?n th?n
T? whisky hi?m nh?t c?a chng ti, lu ??i nh?t, My xay sinh t? S? c?a chng ti l?a ch?n 100 thng ? ??t ??n s? tr??ng thnh hon h?o cho pha tr?n. ng sau ? pha tr?n nh?ng whisky characterful ny ?? t?o ra Chivas 100 mi l?a ch?n thng tr?m. M?t phin b?n gi?i h?n, m?i b?n pht hnh ???c ?ng chai ch? m?t l?n. Whisky nh?ng ng??i snh s? th??ng th?c, thu th?p v so snh n v?i phin b?n tr??c ?y v trong t??ng lai. Gi?ng nh? cc phin b?n khc, c s? ?m p ch? k c?a l?a ch?n thng Tr?m v oaky fi nish. Khng gi?ng nh? cc phin b?n khc, n c s?c thi ring c?a n - khng bao gi? ???c l?p ?i l?p l?i m?t l?n n?a. Th? hi?n k? n?ng v n?ng l?c c?a h?, nh?ng ng??i snh th??ng th?c tr?i nghi?m s? khc bi?t t?t ??p c?a m?i b?n pht hnh.

 

Precious
Chivas 100 mi ? h?n hai th? k?, ???c thnh l?p m?t truy?n th?ng ??t xu?ng whisky cho cc th? h? t??ng lai. Gi? an ton d??i kha v cha kha, ti s?n duy nh?t c?a tinh th?n tu?i ny ???c theo di c?n th?n v nui d??ng trong nh?ng n?m qua. ? l t? d? tr? qu gi ny th?c t? khng th? ?? ph h?p trong th? gi?i c?a Scotch Whisky - Tr?m Thng t n ???c l?a ch?n.

??c quy?n
M?i b?n pht hnh c?a l?a ch?n chivas 100 mi l c h?n, ngh?a ?en, 100 thng. M?i nh m?t s? pha tr?n n? phn bi?t cao qu c?a mnh cho m?t s? k?t h?p c?a m?t tr?m thng c?n th?n l?a ch?n b?i Blender Th?c s? t? d? tr? c?a chng ta v? whisky ??c bi?t tu?i. Trong khi m?i b?n pht hnh tr? ti?n t? lng tn knh v?i phong cch ??c tr?ng c?a l?a ch?n thng Tr?m, n s? c m?t s?c thi ??c ?o, tinh t? khng bao gi? ???c l?p ?i l?p l?i.

L?a ch?n
T? th?i gian Th?c s? My xay sinh t? Chivas Brothers s? ch?n 100 thng r??u whisky r?t c? c?a gi?ng fine v nhn v?t cao qu ? ??t ??n s? tr??ng thnh hon h?o cho pha tr?n. Ph?i m?t ba lo?i thng r??u whisky v cng tu?i ?? s?n xu?t chivas 100 mi. Butts Sherry Old mang l?i sanh tri giu, hogsheads mang nuttiness kh v cc thng Bourbon c?u thm m?t lin l?c c?a oakiness cay. L?a ch?n whisky qu gi v?i cc nhn v?t khc nhau v cn b?ng m?t h? s? h??ng v? cho l m?t thch th?c ?ng k? - v ngh? thu?t c?a ring mnh.

S?u t?p
M?i b?n pht hnh v l?a ch?n 100 thng s? t?o ra kho?ng hai m??i n?m nghn chai chivas 100 mi. Ch? khi cc th?m phn Th?c s? My xay sinh t? l l?a ch?n c?a ng ? s?n sng m?t b?n pht hnh m?i c th? ???c lm s?n c ?? nh?ng ng??i snh.
S? pha tr?n ny ???c chi?t ra bnh vo flagons s? ???c ?nh s? ring v ??a ra cc d?u hi?u c?a vi?c pht hnh. ? l m?t ??c n ?? s? h?u m?t chai t? l?a ch?n thng Tr?m, n l m?t ??c n hi?m hoi c?a chai t? h?n m?t b?n pht hnh.

??c bi?t
L?a ch?n Tr?m thng l m?t hi?m v ??c quy?n Scotch Whisky pha tr?n v?i m?t h??ng v? su s?c, m?n. Lu di, mi th?m ngon tr?n l?n v?i v? ng?t tri cy d?n ??n m?t k?t thc v?i s? ?m p ch? k l?a ch?n thng Tr?m v m d?u, oakiness khi - k?t qu? c?a s? lo ha ??c bi?t. M?i b?n pht hnh c?a Royal Salute tr?m thng l?a ch?n c phong cch ring bi?t. Pht hnh nh?m ch?c cung c?p h??ng li?u phong ph c?a m?n ng?t, bnh h?nh nhn v vani. Pht hnh s? 2 l vng v rewardingly ?m p, v?i h??ng li?u phong ph v kem k?o m?m mu da cam v h??ng v? d?a c? b?n m??t.

Snh s?i
N kho lo t?i cao ?? t?o ra l?a ch?n Tr?m thng. K?t qu? l xu lun magnifi v m?t ng??i snh ?ng s? th??ng th?c cc thch th?c c?a pht hi?n cc s?c thi tinh t? ?? phn bi?t t?ng pht hnh c gi?i h?n.

Nhn v?t
Whisky xt Selection thng Tr?m ph?i c tnh m?nh m? v cao qu. H? ph?i c kh? n?ng ??ng trn t?t c? nh?ng ng??i khc n?u h? ???c c?p th?i gian r?ng l?n c?a s? lo ha. Khi h? tr??ng thnh trong thng g? s?i, m?i whisky ph?i ??ng tr??c th? thch c?a th?i gian, kin quy?t duy tr tnh cch v s?c m?nh c?a n.

Ngh? th? cng
T? n?m 1801, Chivas Brothers kinh doanh ? d?a vo ngh? th? cng t?t ??p. Ch?ng, ?i?m kh?i ??u c?a qu trnh lm r??u whisky-, ku g?i s?c m?nh c?a Stillman, trong khi ch? t?o thng g? s?i v?n d?a vo cc k? n?ng tay ??c ?o c?a nh s?n xu?t thng ho?c Cooper. Whisky pha tr?n ?i h?i ti n?ng hi?m c, v nhi?u th?p k? th?c hnh ?? lm cho pha tr?n hi ha t? khc nhau, thng nin.

Mastery
Sinh ra v l?n ln ? Scotland ?? m?t gia ?nh v?i g?n 100 n?m c?a r??u whisky lm cho kinh nghi?m ko di ba th? h?, My xay sinh t? Th?c s? c?a chng ti ? tinh ch? th? cng c?a ng trong h?n 30 n?m v?i Chivas Brothers. Gi?ng nh? ng??i ti?n nhi?m c?a ng, ng c th? pht hi?n s? khc bi?t tinh t? gi?a whisky g?n nh? gi?ng h?t nhau ???c rt ra t? thng g? t??ng t?.

L?a ch?n Tr?m thng l m?t c?ng n?p cho ch? c?a ngh? thu?t pha tr?n ny.
"G? t? nhin, whisky l t? nhin. Chng ti ?ang lm vi?c v?i m?t cu?c s?ng, thay ??i ?i?u. ? l k?t qu? lm vi?c v?i cc cng c? v quy trnh l m?t tr?m ph?n tr?m truy?n th?ng v t? nhin "t?ng th? my xay sinh t?.

Xu?t x?
Whisky l N??c S? S?ng (Latin: Aqua Vita). Uisge beatha Gaelic n??c c?a cu?c s?ng v cho r??u whisky. L?a ch?n tr?m thng ???c t?o ra t? cc thnh ph?n t? nhin c?a Scotland. N??c ma xun t?t nh?t l n?n t?ng c?a t?t c? cc Whisky Scotch trong l?a ch?n c?a chng ti. Khai thc trong cc lo?i cy tr?ng t?t nh?t c?a la m?ch l ngu?n g?c c?a h??ng v? tri cy Tr?m thng l?a ch?n ng?t ngo v tinh t?.

Di s?n
C?a chng ti ??c bi?t tu?i d? tr?, bao g?m cc lo?i whisky v?i m?t di s?n phong ph v l?ng l?y. M?i ch?ng c?t c?a chng ti c l?ch s? ring c?a mnh v ?nh t?nh n?i ??c bi?t s?n xu?t whisky v?i h??ng th?m ??c ?o c?a ring c?a h?, nhn v?t v h??ng v?.

Legacy
H?n 100 n?m qua, Chivas Brothers ? xy d?ng v nui d??ng d? tr? ??c bi?t c?a whisky tr??ng thnh. Di s?n c?a t?m nhn xa ny l m?t d? tr? tuy?t v?i c?a tinh th?n ??c bi?t ?? tu?i, duy nh?t trong th? gi?i c?a Scotch Whisky. ??c bi?t nh?t trong s? ? tm ???ng vo dy Royal Salute v ?ng ch nh?t vo l?a ch?n thng tr?m.

T? cu?i cng ... Chivas 100 mi l?a ch?n l m?t vin ng?c qu c?a r??u whisky hi?m, qu gi v v cng th v?.
Whisky ho?c r??u whisky?

 

Whisky t? (s? nhi?u 'whisky) th??ng ???c s? d?ng ?? ch? nh?ng ng??i ch?ng c?t t?i Scotland v Canada , trong khi r??u whisky t? (whisky s? nhi?u) th??ng ???c ch? ra ch?ng c?t ? Ireland v Hoa K? . Whisky Canada cn ???c g?i l "la m?ch ?en". S? n?i ti?ng nh?t, tuy nhin, ch?c ch?n l m?t trong nh?ng s?n xu?t ? Scotland, n?i s?n xu?t hai lo?i khc nhau c?a r??u: r??u whisky m?ch nha s?n xu?t t? ch?ng c?t trong la m?ch , th??ng ???c th?c hi?n v?i ?nh t?nh n?i , v r??u whisky pha tr?n c?a ng? c?c r??u whisky pha tr?n (c?t lin t?c v?n cn ), v?i r??u whisky m?ch nha.

??c qu?c t? b?o l?u vi?c s? d?ng c?a Scotch whisky h?n ch? cho nh?ng ng??i s?n xu?t ? Scotland, bu?c cc nh s?n xu?t trong cc khu v?c khc s? d?ng cng m?t phong cch s?n xu?t b?ng cch s? d?ng cc tn g?i khc nhau. Quy ??c t??ng t? ???c s? d?ng ch?ng l?i r??u whisky Ailen, r??u whisky Canada.

Bourbon l m?t thu?t ng? m h? xc ??nh r??u whisky s?n xu?t ? M? cho ln men v ch?ng c?t c?a malt la m, la m?ch ?en v la m?ch, v n? tn c?a n trng tn c?a qu?n Kentucky , n?i m l?ch s? ? b?t ??u s?n xu?t.

T? r??u whisky ho?c r??u whisky ???c un'anglicizzazione Gaelic Ailen h?n ho?c ngh?a Gaelic Scotland uisce uisge n??c. Tn Latin c?t r??u th?y S? y?u l l?ch l?n l??t d?ch sang "uisce beatha" ho?c "uisge beatha" ho?c "n??c s?ng" ho?c "n??c c?a cu?c s?ng". Cc hnh th?c ??u c?a cc t? trong ti?ng Anh c th? ???c tm th?y nh? l uskebeaghe (1581), ph t? theo cch (1610), usquebath (1621) v usquebae (1715) [1]
th? tr??ng.

Whisky nh?ng ng??i ?am m t?p h?p ? nhi?u n?i trn th? gi?i. T?i Nh?t B?n c m?t s? ch?ng c?t r??u s?n xu?t r??u whisky theo cc ??c ?i?m k? thu?t v Ngoi ra cn c 1 my ch?ng c?t Scotland ? Bangalore ? ?n ??, trong ? s?n xu?t cc Amrut th??ng hi?u c ??c tr?ng, ??v?i kh h?u nhi?t ??i, l 1 ph?n thin th?n r?t cao (kho?ng 12%) v sau ? ?i vo ??c ?i?m c?a s? lo ha r?t s?m (n?m th? t? trong thng).

R?t nhi?u th??ng hi?u v ch?ng c?t hi?n ?ang ? trong tay c?a cc nhm l?n trong l?nh v?c n??c gi?i kht.

Hai nhm chnh l cc Pernod Ricard , s? h?u h?n 30 nhn hi?u (bao g?m c? Jameson, Chivas, Paddy, The Glenlivet, Scapa, Aberlour, Four Roses), v t?p ?on Diageo (J & B, Johnny Walker, Cragganmore, Glenkinchie, Dalwhinnie, Cardhu).

     chivas regal 100 select

C nh?ng d?u hi?u chuy?n giao quy?n l?c v?i m? ho?c m? l?i ch?ng c?t m?i v ti phn ph?i ??c l?p c?a nhn hi?u hng ho cho cc nhm khc nh? Glen Grant ???c thng qua trong n?m 2006, nhm Campari .
L?ch s? c?a Whisky

C m?t s? b?ng ch?ng l?ch s? ngy ch?ng c?t ??u tin c?a r??u whisky, cho d n x?y ra ? Scotland ho?c Ireland . Thay vo ?, c s? c?nh tranh gi?a hai khu v?c ny tc gi? yu c?u b?i th??ng c?a s?n ph?m ch?ng c?t.

Th??ng m?i c?a r??u whisky ngy tr? l?i th? k? th? m??i l?m, tuy nhin, nh?ng n?m chnh th?c sinh ???c truy?n th?ng thi?t l?p trong n?m 1494 , nh? John Cor , v cc tu s? Ty Nguyn , n l khng th?, tuy nhin, cc truy?n thuy?t r?ng s?n ph?m ch?ng c?t cc ? ???c sinh ra b?i v? c?a ng??i tr?ng la m?ch Ailen ch?ng c?t ng cho ng??i ch?ng c?a h?.

C r?t nhi?u v d? trong cc ti li?u l?ch s? Scotland lin quan ??n r??u whisky c?a Scotland . Cc huy?n tho?i c?a John h?t la m?ch whisky m?o danh v bia l ph? bi?n ? cc n??c Anglo-Saxon v c d?u v?t c?a nh?ng bi ht t? cc th? k? XVII . M?t trong nh?ng phin b?n n?i ti?ng c?a h? ???c ch?a trong ??a John h?t la m?ch Must Die ban nh?c giao thng

N?m 1707, ng ??m nh?n vai tr c?a r??u whisky v bi?u t??ng c?a t? do c?a M? ch?ng l?i ng??i Anh, sau khi b?t ??u bun l?u c?a h?n ko di 150 n?m.

Ngy nay, r??u whisky ???c ch?ng c?t s?n xu?t v tiu th? trn th? gi?i v th? tr??ng ?ang pht tri?n (kho?ng m?t tri?u chai m?i n?m).

Trong Ch? ngh?a pht xt tn c?a th?c u?ng ny l Italianate trong "tinh th?n c?a y?n m?ch."

Cc ??i t??ng ch? y?u l n??c (n??c su?i), ng? c?c (s? d?ng nhi?u nh?t l la m?ch ?en , la m , ng v la m?ch c th? l m?ch nha, ho?c l khng), than bn ???c s? d?ng ?? lm kh, m?ch nha, v men . Chu?n b? lin quan ??n cc quy trnh sau ?y:

Whisky ???c tr??ng thnh trong m?t vi n?m (t?i thi?u l hai ??n t?i ?a c th? l l?n h?n 20 n?m) trong thng th??ng c?a g? s?i . Th?i gian lo ha t?i thi?u ???c xc ??nh b?i php lu?t c?a cc ti?u bang, n?i n ???c s?n xu?t.
Cc lo?i thng

Cc thng ???c lm b?ng g? s?i , th??ng l 80-100 n?m. C hai lo?i: Chu u g? s?i ho?c g? s?i M? . K?t qu? cu?i cng ph? thu?c v ??c bi?t l cc lo?i g? ???c s? d?ng v nh?ng g ? ???c ch?a trong thng. H?u nh? t?t c? cc thng ???c s? d?ng ?? s?n xu?t r??u whisky ? ???c s? d?ng cho s?n xu?t c?a bourbon ho?c sherry, v sau ? th?c hi?n linh h?n c?a h?, h??ng th?m c?a cc lo?i r??u, ni chung l h?u nh? t?t c? cc lo?i m?ch nha duy nh?t ???c ? trong thng ??t M? s?i.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal khng ng?ng pht tri?n nh?ng dng whisky c?a chnh mnh. ?? ?nh d?u cho s? th?ng ti?n trong nh?ng n?m c?a th? k? XXI Chivas ? sng t?o ra s?n ph?m mang s? qu phi v sang tr?ng b?c nh?t c?a th??ng hi?u Chivas. Chivas Royal Salute 62 Gun Salute.
Giá 61.00.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas Regal 12 kh?i ngu?n c?a dng r??u chivas th??ng hi?u. V?i h??ng v? n?ng nn m i thoang tho?ng c?a tri cy xanh r??u chivas 12 s? lm cho nh?ng b?a ti?c thm ph?n sang tr?ng, v lm m?t bu?i t?i thm trn v?. R??u chivas 12 v??t xa t? ??ng c?p.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Chivas 100 mi hay tn nguyn b?n Chivas Brother - Royal Salutte Hundred Cask l m?t s?n ph?m cao c?p trong dng h? Chivas Regal. L s?n ph?m chnh hng ???c cng ty TNHH TMTH Thin Long phn ph?i.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 18 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 18 years old hay cn g?i Chivas 18 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 21 n?m ???c ra ??i ?? cho m?ng l? ??ng quang c?a N? hong Elizabeth ?? nh? n?m 1953.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 25 year, Chivas 25 year Chivas Regal 25 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky v cng ?ng gi b?i v ?y l m?t lo?i whisky v?i nguyn li?u ???c l?a ch?n k? cng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ngt th?t khc bi?t.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:5cl
Nồng Độ:43 ??
B?n c nhu c?u mua r??u Chivas chnh hng. G?i Mr.Tu?n : 09 3637 2662 Chivas Regal 12 l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt.
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
Gi? ?y c thm s?n ph?m Chivas regal 12 chai 3Lit, mn ?n chnh trong cc b?a ti?c l?n. Chivas Regal 12 Year Old l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c b?t c? ?u, b?t c? lc no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t  v h??ng tri cy t??i mt. Gi? ?y Chivas cho thm ra chai Chivas regal 12 4lit, s?n ph?m Chivas dnh cho nh?ng b?a ti?c l?n.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:50ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas 18 hay cn g?i Chivas 18 n?m mang ??n cho ta h??ng v? ??m ch?t Chivas nh?t l g??ng m?t tiu bi?u cho Chivas regal trn ton th? gi?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 21 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 21 years old hay cn g?i Chivas 21 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.  Gi? nay S?n ph?m m?i v?i chai 3 Lt, Tm ?i?m chnh c?a b?a ti?c hay trong cc cu?c vui. Hy l ch? nhn c?a s? sang tr?ng v l?ch lm v?i r??u Chivas 21 n?m chai 3 lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:43 ??
 Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? ?u, Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. V?i chai 1 Lt Chivas 12 n?m s? lm b?a ti?c l?n c?a b?n thm vui
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas Regal 12 Year Old 2 lt l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no.  Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. S?n ph?m m?i, chai to 2 lt, Hng chnh hng cng ty.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas revolve hay v?n th??ng ???c g?i v?i tn thn quen r??u Chivas ??a. L Dng r??u r?t hi?m g?p trn th? tr??ng r??u ni chung, v?i thi?t k? ki?u dng con quay ??c ?o chivas ??a lun chi?m v? th? cao trong lng nh?ng ng??i yu r??u.
Giá 1.350.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal gi?i thi?u s?n ph?m ??ng c?p v sang tr?ng nh?t c?a th??ng hi?u n?i ti?ng ton c?u ny. V?i s? l??ng s?n xu?t h?n ch? hng n?m, th??ng th?c qua m?t l?n Chivas 38 n?m c l? b?n s? l ng??i may m?n.
Giá 10.500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Royal Salute 38 Year Old Stone of Destiny: pha tr?n t? cc lo?i r??u Whisky c ?? tu?i t nh?t l 38 n?m. ???c ? trong nh?ng thng g? s?i lu n?m ?? c ???c h??ng v? ngy ng?t trong mi?ng, n?ng nn ??m ? ? l nh?ng g chivas 38 n?m mang l?i cho ng??i dng, m?t l?n th??ng th?c h??ng v? Hong Gia s? khng gi?ng v?i b?t k? tr?i nghi?m l th no b?n ? t?ng tr?i, hy cng khm ph no.
Giá 16.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 12 n?m bn ? h n?i, cng v?i cc s?n ph?m r??u Chivas khc nh? r??u chivas 18 n?m, chivas 21 n?m, chivas 25 n?m v r??u chivas 38 n?m cng ty chng ti ??a ??n khch hng nh?ng dng r??u chivas ngon nh?t.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 18 n?m ???c ?nh gi l s?n ph?m r??u tiu bi?u trong n?m 2011, ??t nhi?u gi?i th??ng trn th? gi?i trong l?nh v?c r??u whisky. R??u chivas 18 n?m l r??u len men ???c ? trong thng g? s?i c ?? tu?i t nh?t 18 n?m, nn n mang h??ng v? hoi c? c?a g? s?i, ?m p h??ng th?m mm d?u trong vm h?ng.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 21 n?m bn ? h n?i bn gi bun b?ng gi l?. Bn chivas 21 n?m, dng r??u chivas cao c?p ???c ??p trong cc thng g? s?i dng trong ??p r??u vang c tu?i th? g? t? 20 - 30 n?m. R??u chivas t? lu nay ? v ?ang ???c ng??i Vi?t tin dng v? ch?t l??ng v m?u m, b?n hy l ng??i dng thng minh khi ch?n s?n ph?m ?? u?ng ho?c ?i bi?u.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 25 n?m cng cc lo?i s?n ph?m r??u chivas khc. Chivas 25 n?m l s?n ph?m cao c?p trong dng r??u chivas, tr??c s? l??ng r??u chivas 25 n?m ch? dnh cho nh?ng cn b? cao c?p v nh?ng doanh nhn cao c?p nh?ng nay ?? ti?p c?n d?n t?n tay ng??i dng. CHivas Regal ? ??t nhi?u c? s? trn th? gi?i ?? s?n xu?t v ng??i dn trn th? gi?i ? c th? th??ng th?c dng r??u chivas cao c?p ny.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas 12 n?m ???c bi?t ??n nh? mn r??u khai vi t? hngch?c n?m nay t?i Vi?t Nam. R??u chivas 12 n?m ???c bn trn th? tr??ng Vi?t v t?p trung ch? y?u ? hai thnh ph? l?n H N?i v TP HCM. Nay c thm s?n ph?m chai b mini v?i dung tch 50 ml ti?n cho nh?ng ng??i khng c th?i gian ?? d? ti?c hay ??n nh hng m v?n c th? th??ng th?c h??ng v? s? m?t c?a dng r??u ny. Chivas Regal s? 1 th? gi?i !
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:4,5 Lt
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 12 n?m 4,5 Lt t?i cng ty Thin Long - H N?i. L s?n ph?m r??u chivas cao c?p ph?c v? cho nh?ng b?a ti?c l?n, cng ty chng ti bn cc lo?i r??u chivas ngo?i nh?p m s?n ph?m n?i b?t l r??u Chivas 4,5 Lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u chivas 18 n?m mini ? H N?i, l dng s?n ph?m r??u cao c?p trong dng r??u chivas. Gi? nay ra m?t s?n ph?m r??u chivas 18 n?m chai mini 50 ml ti?n cho ng??i dng c th? th??ng th?c dng r??u th?m ngon ny m?i lc m?i n?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ML
Nồng Độ:43 ??
V?i 3 mu xanh l?c, xanh d??ng v ?? Ruby, Chivas 21 n?m v?i ch?t l??ng khng ??i cho khch hng c thm s? l?a tr?n. Khi s?n xu?t Chivas 21 n?m, nh?ng chuyn gia c?a dng r??u danh ti?ng ny ? cho ra 3 m?u chai v?i 3 mu nh? trn, nh?ng thay v tr?n m?t trong ba th Chivas Regal ? ?? nguyn c? 3 m?u. Gi? nay Chivas 21 n?m ? v ?ang l m?t ph?n trong cu?c s?ng ng??i dn Vi?t. Hy l ng??i tiu dng snh ?i?u ! Chivas regal 21 years old.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u chivas 12 n?m ??i v?i dn Vi?t gi? l m?t mn qu khng th? thi?u trong m?i d?p l? t?t. V?i gia ?nh hay v?i b?n b, m?t ly r??u Chivas 12 n?m ? l hnh ?nh quen thu?c ??i v?i ng??i dn Vi?t. Cung chc tn xun, hi l?c ??u n?m cng CHIVAS 12 n?m tu?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m ???c tinh ch? t? nh?ng thng r??u g? s?i c tu?i t? 18 n?m tr? ln. D??i bn tay c?a dng h? nh Chivas, Chivas 18 l m?t b??c nh?y ?? ?nh d?u s? pht tri?n v??t b?c trong th?i ??i tn ti?n. R??u chivas 18 ? ??n Vi?t Nam h?n 10 n?m v ?nh d?u m?t s? kh?i ??u t?t ??p trong nh?ng lng ng??i yu r??u. H??ng v? ?m ? v ch?t Chivas ch?y trong t?ng gi?t ? khi?n cho CHivas 18 lun l s? l?a tr?n hng ??u.
Giá 1.650.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
B?n mu?n mua r??u Chivas chnh hng, hy ??n Show room c?a hng r??u Chivas t?i 34 Nguy?n Siu - QU?n Hon Ki?m - H N?i. Chng ti l nh phn ph?i ???c xc nh?n bn hng chnh hng c?a Chivas v Johnnie Wlaker. Chivas 12 n?m H?p qu t?t l m?t hng s?n ph?m ???c ?a chu?ng trong cc d?p t?t Nguyn ?n, hy ??m b?o b?n mua ???c hng chu?n hng ?ng ch?t l??ng nn hy ??n nh?ng Show room c?a hng ch? ??nh.
Giá 650.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L phin b?n gi?i h?n c?a Chivas 21 n?m, Royal Salute Diamond Tribute ?em ??n nh?ng h??ng v? ??c s?c nh?t cho b?a ti?c c?a b?n. ???c Hong Gia Anh tr?n l s?n ph?m ??ng cai cho cc s? ki?n c?a Hong Gia trong n?m 2014 v v?a r?i l k? ni?m 60 n?m sinh nh?t N? Hong.
Giá 5.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i Phin b?n m?i c?a Chivas 21, Chivas Diamond Jubilee ra m?t vo thng 8 - 2012 t?i Vi?t Nam ?nh d?u m?t phn khc dng Chivas chai s? cao c?p khc c?a Chivas. Thi?t k? bng b?y Chivas Diamond Jubilee x?ng ?ng l s?n ph?m tiu bi?u trong lng r??u n?m 2012.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i dng s?n ph?m Chivas 21 n?m ( Chivas s? ) ? v ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam, gi? c thm nhi?u lo?i kch c? chai ?? ph h?p v?i m?c ?ch s? d?ng c?a ng??i tiu dng. Chivas 21 n?m hy u?ng cng ??ng c?p hong gia.
Giá Lin H? VNĐ
DMCA.com Protection Status