Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Ballantines Finest

Ballantines Finest

Giá: 285.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i Ballantines Finest

Thng tin r??u Ballantines Finest

L?ch s?Cc di s?n c?a Ballantine c?a r??u whisky Scotch c th? ???c b?t ngu?n t? n?m 1827, khi nng dn con trai George Ballantine thi?t l?p ln 1 c?a hng t?p ha nh? ? Edinburgh cung c?p nhi?u lo?i whisky khch hng c?a mnh. [ trch d?n c?n thi?t ] N?m 1865 George giao ho?t ??ng c?a c?a hng cho ng??i con c? , Archibald, trong khi ng m? m?t c? s? l?n h?n ? Glasgow. T?i ?y ng t?p trung vo th??ng m?i r??u vang v tinh th?n, ph?c v? cho khch hng bao g?m cc gia ?nh Hong gia Hindu. [ ? ] [ c?n d?n ngu?n ] ng c?ng b?t ??u t?o ra h?n h?p c?a mnh. Nh?ng nhu c?u thm c?m h?ng, v? con trai th? hai, George h?c c? s?, vo kinh doanh. Kinh doanh l "George Ballantine v Son Ltd", cng ty b? sung thm m?t kho ngo?i quan v b?t ??u xu?t kh?u Scotch c?a h?. George c?p cao ngh? h?u vo n?m 1881, George h?c c? s? ti?p qu?n, v qua ??i 10 n?m sau ? ? 83 [ c?n d?n ngu?n ]Kinh doanh pht tri?n m?nh d??i th?i George h?c c? s?, gia ?nh bn ra l?i nhu?n cho cc cng ty c?a Barclay v McKinlay vo n?m 1919. [ trch d?n c?n thi?t ] Xy d?ng trn cc danh ti?ng v thi?n ch c?a cc tn "Ballantine c?a", cc ch? s? h?u m?i t?p trung vo vi?c pht tri?n n nh? l m?t th??ng hi?u cho whiskys pha tr?n c?a h?. Khi t?ng ngu?n l?c c?n thi?t ?? c?nh tranh ???c trong th? tr??ng th? gi?i ?ang pht tri?n, kinh nghi?m qu?c t? Canada ch?ng c?t m?i quan tm c?a Hiram Walker Gooderham Worts mua l?i c?a Ballantine n?m 1937. Cng n?m ? cng ty nh?n ???c Grant Arms huy hi?u trn chai c?a h?, nh?n ra George Ballantine & Son l m?t "thnh l?p cng ty cao qu trn Noblesse c?a Scotland".Nhi?m v? ??u tin ch? s? h?u m?i l ?? b?o ??m ch?t hn, m cu?i Miltonduff v Glenburgie ch?ng c?t r??u ???c mua, v m?t h?t ch?ng c?t l?n m?i l?n nh?t ? chu u - ???c xy d?ng t?i Dumbarton [ c?n d?n ngu?n ] Trong nh?ng n?m 1960, cng ty ? chuy?n sang chu u - t?i th?i ?i?m ? th? tr??ng ch?a ???c khm ph cho Scotch - v b?i 1965 ? ginh ???c m?t ch? ??ng v?ng ch?c ? ? m n gi?i quy?t c? th??ng m?i ?? h? tr? cc doanh nghi?p ? n??c ngoi.Phn ph?i m?nh m? v ph? bi?n c?a Scotch whisky c?a gi?a 80 c ?nh h??ng quan tr?ng trong s? t?ng tr??ng. Ballantine ? ???c ??t tn th??ng hi?u s? m?t ? chu u v l?n th? ba trn th? gi?i vo n?m 1986 v?i s?n ph?m lu ??i nh?t c?a Ballantine Finest. ? Hn Qu?c, Ballantine l m?t trong s? r rng trong cc lo?i siu cao c?p v?i 17 Ballantine c?a ph? bi?n ngoi 21 v 30. N?m 1988, Cng ty ? tr? thnh m?t ph?n c?a t?p ?on ton c?u c?a Allied Domecq n??c gi?i kht .N?m 2002 Dumbarton l?n ch?ng c?t h?t mothballed, v?i chuy?n d?ch s?n xu?t ?? ch?ng c?t h?t Strathclyde ? Gorbals c?a Glasgow. [ c?n d?n ngu?n ] N?m 2005, Ballantine ? ???c mua l?i b?i Pernod Ricard . Ballantines v?n duy tr m?t khu kho ngo?i quan l?n t?i Dumbarton ?ng v m?t nh my ?ng chai ? pha B?c c?a th? tr?n.Trong n?m 2006, Sandy Hyslop ???c b? nhi?m lm Ballantine c?a Master My xay sinh t? - Th?c s? My xay sinh t? 5 trong l?ch s? 180 n?m Ballantine.

scotch1


S?n ph?m r??u Ballantine c m?t lo?t cc su scotches v?i cc ??c tnh khc nhau v bo co tu?i:    T?t nh?t: pha tr?n - m?m m?i, ng?t ngo v ph?c t?p
    12 tu?i: pha tr?n t??i, m?m, v h?p d?n
    12 tu?i: "C? b?n Malt" vatted m?ch nha - M?t ong ng?t, cay v su s?c
    17 tu?i: pha tr?n
    19 tu?i: ch? k hi?m nh?t d? tr?
    21 tu?i: pha tr?n - spig, khi th?m v cy th?ch nam
    30 tu?i: pha tr?n phong ph, g? s?i ch?u ?nh h??ng v ko di
V?i Cdiscount Khm ph m?t l?a ch?n ?ng kinh ng?c c?a cc s?n ph?m th??ng hi?u BALLANTINES gi r?! Hng ch?c ti li?u tham kh?o ?ang ch? ??i b?n trong ph?m vi: whisky, BOURBON-BALLANTINES, b?n s? tm th?y n ? m?c gi th?p nh?t trn trang web c?a chng ti dnh ring cho BALLANTINES th??ng hi?u trn Cdiscount! V?i ch??ng trnh khuy?n mi trong su?t c? n?m trn BALLANTINES ti li?u tham kh?o cu?i cng, gi?m th?m ch cn ?n t??ng h?n trong cn ??i c?a ma h ho?c bn hng ma ?ng, Cdiscount l s? 1 v? th??ng m?i ?i?n t? ? Php. S?c m?nh c?a chng ti? Gi c? c?nh tranh nh?t trn hng tr?m cc s?n ph?m t? cc th??ng hi?u hng ??u, th?c s? gim st c?a ??n ??t hng c?a b?n, cung c?p linh ho?t v an ton : ??m b?o s? hi lng! N?u b?n ?ang tm ki?m cc ch??ng trnh khuy?n mi trn BALLANTINES r??u , th??ng th?c cc giao d?ch t?t nh?t v? Cdiscount web!


Mua BALLANTINES th??ng hi?u gi r?
Cho m?ng b?n ??n v?i BALLANTINES c?a hng tr?c tuy?n t?t nh?t! Gi?m gi trn m?t lo?t cc BALLANTINES th??ng hi?u, bao g?m c? cc BALLANTINES m?i nh?t, ? l l do t?i sao Cdiscount h?n bao gi? BALLANTINES c?a hng Web s? 1! Mua hng c?a b?n BALLANTINES gi r?, xu h??ng l??t sng v th??ng trong gin r? trn cc m hnh BALLANTINES m?i nh?t! B?n mu?n khm ph cc b? s?u t?p m?i nh?t BALLANTINES sng gi, b?n ?ang ? ?ng n?i, trong nh?ng g s? s?m ???c BALLANTINES c?a hng yu thch c?a b?n. So snh v nhn th?y! BALLANTINES hng ngy ch??ng trnh khuy?n mi, doanh s? bn hng th??ng xuyn trang tr v?i ?n flash ... BALLANTINES cc gi?m BALLANTINES v gi r? BALLANTINES m?a xu?ng trn cc bi bo m?i nh?t BALLANTINES defraying cc bin nin s?. Cdiscount v?i cc BALLANTINES ??y ?? ?ang ch? b?n v?i gi canon!


Bn s?n ph?m ? m?c gi chi?t kh?u BALLANTINES
Cdiscount khng ch? cung c?p cho b?n cc thi?t b? m?i nh?t v cc s?n ph?m mang nhn hi?u t?i BALLANTINES m?c gi t?t nh?t, N'1 trang web th??ng m?i ?i?n t? ? Php c?ng s? h??ng d?n b?n b?ng cch cung c?p cho b?n nhi?u l?i khuyn thng qua c?a s? c?a mnh v mua cc h??ng d?n ?? ??m b?o mua hng c?a b?n v?i BALLANTINES s? t? tin v thanh th?n. Cc BALLANTINES ki?n ??h?p nh?t c?a ng??i s? d?ng Internet, b?c ?nh cu?i cng c?a h? v? cc s?n ph?m BALLANTINES tim, l?a ch?n v cc nh cung c?p bn ch?y nh?t BALLANTINES b? sung cung c?p ?n t??ng BALLANTINES Cdiscount c s?n!


 Ballatine's 12 n?mCha kha trong thnh ph?n c?a Ballantines ???c pha tr?n t? Miltonduff v Glenburgie c?ng nh? Whisky ???c ch?ng c?t t? kho?ng 50 n?m. Ballantines 12 n?m l lo?i whisky phong ph, tr?n m??t v ph?c t?p, ???c pha tr?n t? cc single malt v cc h?t ng? c?c ???c ? ???c ch?n l?a ??c bi?t.- Mu s?c : c mu vng r?m nh?t.- H??ng v?: s? m?nh m? c?a h??ng v? tri cy v m?t ong, b?, m?t cht h??ng caramel v v? cay. Hon ton khng gy kh ch?u, m?i h??ng v? tr? nn h?p d?n h?n so v?i ban ??u. ?? su c?a h??ng v? c chi?u su h?n khi so v?i Finest.- V? cu?i : ?? ng?n v?a ph?i, ?m, khng c v? ??ng hay b?t k s? kh ch?u noBallantines 12 Years l dng r??u Whisky pha tr?n c?a Scotland v?i h??ng v? phong ph, tinh t?, tao nh . ?y ???c coi l h??ng v? tho? mn phong cch hi?n ??i . V?i mu n??c vng sng , v h??ng v? khng th? nh?m l?n ??n t? h?n h?p pha tr?n cc lo?i Whisky m?ch nha v ng? c?c ???c l?a ch?n t? m? c ?? tu?i t nh?t 3 n?m . D?u ?n h??ng v? m?ch nha c?a Miltonduff v Glenburgie ? mang ??n cho Ballentines 12 n?m h??ng v? c?a Chocolate , vani v to m?t .


L?ch s? c?a BallantinesTheo nh?ng ghi chp ?? l?i c?a Ballentines th vo n?m 1827 George Ballantine m? m?t c?a hng t?p ph?m chuyn cung c?p cc s?n ph?m whiskey t?i Edinburgh.N?m 1865 George  nh??ng l?i c?a hng ? cho ng??i con c? Archibald qu?n l c?a hng ?? ng c th?i gian ?? m? m?t doanh nghi?p to h?n t?i Glasgow c?ng v?n cung c?p cc s?n ph?m v? r??u. ??c bi?t l cung c?p cho gia ?nh hong gia Anh. ??ng th?i s?n xu?t ra nh?ng lo?t hng ??u tin d?a theo s? ?i h?i c?a th? tr??ng. Ng??i con th? 2 George junior ? tham gia vo cng b? v thnh l?p doanh nghi?p Ballantine & Son.Cng ty b?t ??u xu?t kh?u lo?i r??u d??i th??ng hi?u BallentinesN?m 1965 cng ty nh?m pht tri?n th? tr??ng chu u. V ??t ???c nhi?u thnh cng.
N?m 1986 tr? thnh m?t doanh nghi?p l?n ??ng th? 3 trong lng Scotch whiskey. v l l?a ch?n s? 1 t?i Tri?u Tin.
N?m 2005 Ballentine's ? ???c Pernod Richard mua l?iCch dng: Cho Ballantine's 12 Years old  vo Ly cao ??ng ? r?i ?? ??y b?ng Soda trang tr b?ng v? chanh bo m?ng

Ballantines Finest l lo?i whisky t? Sc?tlen v?i h??ng v? ph?c c?m, nguyn ch?t v thanh l?ch. N ???c xem nh? m?t lo?i h??ng v? c th? lm hi lng nh?ng ai c phong cch s?ng hi?n ??i. Mu vng nh?t mang h??ng v? tuy?t v?i khng m?t cht sai st l k?t qu? c?a m?t qu trnh pha tr?n ph?c t?p t? m?ch nha v ng? c?c ???c l?a ch?n k? l??ng ???c ? trong t nh?t l 3 n?m ho?c lu h?n n?a. Mi h??ng ??c tr?ng c?a m?nh nha vng Miltonduff v Glenburgie mang ??n cho Ballantines Finest mi h??ng scla, to ?? v vani th?t khc bi?t.
??c ?i?m
* Mu: vng nh?.
* Mi: nh? nhng, thanh l?ch v?i h??ng hoa, cy th?ch nam, m?t ong, tho?ng h??ng gia v?.
* V?: cn b?ng, ph?ng ph?t v? scla s?a, to ?? v vani, d? v? su l?ng ph?c c?m mang ??n c?m gic t??i mt.
Cch th??ng th?c
 
Dng nguyn ch?t ho?c thm t ?.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i H??ng th?m d?u ng?t hoa qu? n?ng ?m trong vm mi?ng, h??ng th?m ko di c? ngy. Ballantine's ???c s? m?n m? c?a ng??i dn trn ton th? gi?i. Nay v?i dng s?n ph?m cao c?p nh?t ? ???c ph? bi?n r?ng ri, tuy v?y ch?a ph?i lc no b?n mu?n l c?ng c ngay cho b?n 1 chai. Hy th? v?n may c?a b?n nh ! Hy g?i S?t : 0936372662 ?? h?i v thng tin c?a Ballantine's nh b?n
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i r??u Ballantines 12 years old
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:43 ??
M?t th??ng hi?u r??u whisky hng ??u th? gi?i. R??u Ballantine ? ???c kh?ng ??nh tn v v? tr c?a mnh trn dng r??u m?nh t?i Vi?t Nam. Ballantines 17 n?m v?i v? ng?t thin nhin v mi v? nh? nhng tri th?m kh?ng ??nh l r??u cao c?p trong dng Ballantines.
Giá 1.100.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Tm hi?u thm v? r??u Ballantines 21 n?m. Ballantines 21 n?m dng chai trn c? ?i?n nh? bao dng r??u khc c?a Ballantines, nh?ng s? khc bi?t ? r??u Ballantines 21 l h??ng v? khi ???m ??ng l?i ??u l??i. V? ng?t c?a r??u khng gi?ng nh? v? ng?t ???ng hay ma, m m v? ng?t c?a tri cy t? nhin, b quy?t gia truy?n c?a gia ?nh nh Ballantine.
Giá 1.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Ballantine Dng r??u th??ng hi?u ???c ng??i dn Vi?t yu thch. Trong vi n?m g?n ?y Ballantine ???c nh?ng ng??i snh r??u coi nh? c?t ph?m khng th? thi?u trong cu?c s?ng c?a h?. H??ng th?m ng?t ngo Ballantine 30 n?m ?em ??n nh?ng khoi c?m v??t ra kh?i th?c t?i.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Bllantines Limited gi bn gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Bllantines Limited m cn nhi?u Bllantines khc.  Mua bn Bllantines Limited, chng ti bn hng v?i thm nin g?n 30 n?m t?i H N?i, ??m b?o mang ??n nh?ng s?n ph?m ?ng nh?t cho m?i ng??i. R??u Ballantines Limited ??m ?.
Giá 3.200.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u ballantine's 3 Lt c m?t t?i Vi?t Nam t? nhi?u n?m nay, nh?ng nh?ng n?m g?n ?y s? l??ng r??u Ballantines tiu th? t?ng ??t bi?n. ?i?u ny c?ng d? hi?u khi m?t s?n ph?m r??u ch?t l??ng t?t v?i h??ng v? ng?t ngo l?i c gi thnh m?m m?i. V?i chai to 3 Lt, Ballantine's finest 3 Lt s? lm cu?c vui c?a cc b?n t??ng ch?ng nh? khng d?t ..
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:2 Lt
Nồng Độ:40 ??
R??u Ballantines whisky ? ???c dn Vi?t bi?t ??n v ?a chu?ng. Gi? nay Ballantines Finest dng s?n ph?m v?i h??ng v? ?m ? th?m ngon cho ra chai to 2 Lt lm cho nh?ng b?a ti?c thm vui. Hy t?n h??ng nh?ng h??ng s?c n?ng nn m Ballantines Finest mang l?i.
Giá 1.250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i s? l??ng c h?n v ch? s?n xu?t vo m?i d?p Ging Sinh cu?i n?m, Ballantine's Christmas v?i h??ng v? r??u 17 n?m khng ch? l m?t mn qu ngh?a m cn l k? v?t l?u l?i nh?ng b?a ti?c cu?i n?m ?m p.
Giá 860.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Ballantine Scotch Whisky Finest l m?t trong cc Whiskys trn th? gi?i Scotch pha tr?n t?t nh?t v?i 50 lo?i m?ch nha duy nh?t, 4 lo?i h?t duy nh?t. Quan tr?ng nh?t l lo?i m?ch nha tn c?a Miltonduff v Glenburgie lm nn th??ng hi?u c?a Ballantines
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
S? l?a tr?n sng su?t trong dng r??u pha tr?n cao c?p, r??u Ballantines 12 n?m mang ??n cho ng??i thn mn qu ngh?a v lm m?i ng??i ??n g?n nhau h?n.
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
Ballantine's dng whisky ? ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng trong nh?ng n?m g?n ?y, khng ch? v?i h??ng th?m mt d?u d? u?ng m Ballantine's cn kh?ng ??nh ??a ??n cho ng??i dng th?c u?ng ??ng c?p nh?t trong dng whisky pha tr?n. V?i thng g? s?i 17 n?m tu?i, Ballantine's cho ra Ballantine's 17 n?m
Giá 1.100.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status