Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Ballantine's 21 n?m

Ballantine's 21 n?m

Giá: 1.600.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
Tm hi?u thm v? r??u Ballantines 21 n?m. Ballantines 21 n?m dng chai trn c? ?i?n nh? bao dng r??u khc c?a Ballantines, nh?ng s? khc bi?t ? r??u Ballantines 21 l h??ng v? khi ???m ??ng l?i ??u l??i. V? ng?t c?a r??u khng gi?ng nh? v? ng?t ???ng hay ma, m m v? ng?t c?a tri cy t? nhin, b quy?t gia truy?n c?a gia ?nh nh Ballantine.

 R??u Ballantines 21 Years old

Ballantine"s 21YO l lo?i whisky t? Scotland v?i h??ng v? ph?c c?m, nguyn ch?t v thanh l?ch. N ???c xem nh? m?t lo?i h??ng v? c th? lm hi lng nh?ng ai c phong cch s?ng hi?n ??i. Mu vng nh?t mang h??ng v? tuy?t v?i khng m?t cht sai st l k?t qu? c?a m?t qu trnh pha tr?n ph?c t?p t? m?ch nha v ng? c?c ???c l?a ch?n k? l??ng ???c ? trong t nh?t l 3 n?m ho?c lu h?n n?a. Mi h??ng ??c tr?ng c?a m?nh nha vng Miltonduff v Glenburgie mang ??n cho Ballantine"s 21YO mi h??ng scla, to ?? v vani th?t khc bi?t.

V?i Cdiscount Khm ph m?t l?a ch?n ?ng kinh ng?c c?a cc s?n ph?m th??ng hi?u BALLANTINES gi r?! Hng ch?c ti li?u tham kh?o ?ang ch? ??i b?n trong ph?m vi: whisky, BOURBON-BALLANTINES, b?n s? tm th?y n ? m?c gi th?p nh?t trn trang web c?a chng ti dnh ring cho BALLANTINES th??ng hi?u trn Cdiscount! V?i ch??ng trnh khuy?n mi trong su?t c? n?m trn BALLANTINES ti li?u tham kh?o cu?i cng, gi?m th?m ch cn ?n t??ng h?n trong cn ??i c?a ma h ho?c bn hng ma ?ng, Cdiscount l s? 1 v? th??ng m?i ?i?n t? ? Php. S?c m?nh c?a chng ti? Gi c? c?nh tranh nh?t trn hng tr?m cc s?n ph?m t? cc th??ng hi?u hng ??u, th?c s? gim st c?a ??n ??t hng c?a b?n, cung c?p linh ho?t v an ton : ??m b?o s? hi lng! N?u b?n ?ang tm ki?m cc ch??ng trnh khuy?n mi trn BALLANTINES r??u , th??ng th?c cc giao d?ch t?t nh?t v? Cdiscount web!

Ballantines prestige range 600


Mua BALLANTINES th??ng hi?u n?i ti?ng nh?ng gi c? h?p l.
Cho m?ng b?n ??n v?i BALLANTINES c?a hng tr?c tuy?n t?t nh?t! Gi?m gi trn m?t lo?t cc BALLANTINES th??ng hi?u, bao g?m c? cc BALLANTINES m?i nh?t, ? l l do t?i sao Cdiscount h?n bao gi? BALLANTINES c?a hng Web s? 1! Mua hng c?a b?n BALLANTINES gi r?, xu h??ng l??t sng v th??ng trong gin r? trn cc m hnh BALLANTINES m?i nh?t! B?n mu?n khm ph cc b? s?u t?p m?i nh?t BALLANTINES sng gi, b?n ?ang ? ?ng n?i, trong nh?ng g s? s?m ???c BALLANTINES c?a hng yu thch c?a b?n. So snh v nhn th?y! BALLANTINES hng ngy ch??ng trnh khuy?n mi, doanh s? bn hng th??ng xuyn trang tr v?i ?n flash ... BALLANTINES cc gi?m BALLANTINES v gi r? BALLANTINES m?a xu?ng trn cc bi bo m?i nh?t BALLANTINES defraying cc bin nin s?. Cdiscount v?i cc BALLANTINES ??y ?? ?ang ch? b?n v?i gi canon!


Bn s?n ph?m ? m?c gi chi?t kh?u BALLANTINES
Cdiscount khng ch? cung c?p cho b?n cc thi?t b? m?i nh?t v cc s?n ph?m mang nhn hi?u t?i BALLANTINES m?c gi t?t nh?t, N'1 trang web th??ng m?i ?i?n t? ? Php c?ng s? h??ng d?n b?n b?ng cch cung c?p cho b?n nhi?u l?i khuyn thng qua c?a s? c?a mnh v mua cc h??ng d?n ?? ??m b?o mua hng c?a b?n v?i BALLANTINES s? t? tin v thanh th?n. Cc BALLANTINES ki?n ??h?p nh?t c?a ng??i s? d?ng Internet, b?c ?nh cu?i cng c?a h? v? cc s?n ph?m BALLANTINES tim, l?a ch?n v cc nh cung c?p bn ch?y nh?t BALLANTINES b? sung cung c?p ?n t??ng BALLANTINES Cdiscount c s?n!

L?ch s? c?a Ballantines

Theo nh?ng ghi chp ?? l?i c?a Ballentines th vo n?m 1827 George Ballantine m? m?t c?a hng t?p ph?m chuyn cung c?p cc s?n ph?m whiskey t?i Edinburgh.N?m 1865 George  nh??ng l?i c?a hng ? cho ng??i con c? Archibald qu?n l c?a hng ?? ng c th?i gian ?? m? m?t doanh nghi?p to h?n t?i Glasgow c?ng v?n cung c?p cc s?n ph?m v? r??u. ??c bi?t l cung c?p cho gia ?nh hong gia Anh. ??ng th?i s?n xu?t ra nh?ng lo?t hng ??u tin d?a theo s? ?i h?i c?a th? tr??ng. Ng??i con th? 2 George junior ? tham gia vo cng b? v thnh l?p doanh nghi?p Ballantine & Son.

Cng ty b?t ??u xu?t kh?u lo?i r??u d??i th??ng hi?u Ballentines
N?m 1965 cng ty nh?m pht tri?n th? tr??ng chu u. V ??t ???c nhi?u thnh cng.
N?m 1986 tr? thnh m?t doanh nghi?p l?n ??ng th? 3 trong lng Scotch whiskey. v l l?a ch?n s? 1 t?i Tri?u Tin.
N?m 2005 Ballentine's ? ???c Pernod Richard mua l?i.

??c ?i?m

Mu: Vng nh?.

Mi: Nh? nhng, thanh l?ch v?i h??ng hoa, cy th?ch nam, m?t ong, tho?ng h??ng gia v?.

V?: Cn b?ng, ph?ng ph?t v? scla s?a, to ?? v vani, d? v? su l?ng ph?c c?m mang ??n c?m gic t??i mt.

Cch th??ng th?c

Dng nguyn ch?t ho?c thm t ?.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i H??ng th?m d?u ng?t hoa qu? n?ng ?m trong vm mi?ng, h??ng th?m ko di c? ngy. Ballantine's ???c s? m?n m? c?a ng??i dn trn ton th? gi?i. Nay v?i dng s?n ph?m cao c?p nh?t ? ???c ph? bi?n r?ng ri, tuy v?y ch?a ph?i lc no b?n mu?n l c?ng c ngay cho b?n 1 chai. Hy th? v?n may c?a b?n nh ! Hy g?i S?t : 0936372662 ?? h?i v thng tin c?a Ballantine's nh b?n
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i Ballantines Finest
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i r??u Ballantines 12 years old
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:43 ??
M?t th??ng hi?u r??u whisky hng ??u th? gi?i. R??u Ballantine ? ???c kh?ng ??nh tn v v? tr c?a mnh trn dng r??u m?nh t?i Vi?t Nam. Ballantines 17 n?m v?i v? ng?t thin nhin v mi v? nh? nhng tri th?m kh?ng ??nh l r??u cao c?p trong dng Ballantines.
Giá 1.100.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Ballantine Dng r??u th??ng hi?u ???c ng??i dn Vi?t yu thch. Trong vi n?m g?n ?y Ballantine ???c nh?ng ng??i snh r??u coi nh? c?t ph?m khng th? thi?u trong cu?c s?ng c?a h?. H??ng th?m ng?t ngo Ballantine 30 n?m ?em ??n nh?ng khoi c?m v??t ra kh?i th?c t?i.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Bllantines Limited gi bn gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Bllantines Limited m cn nhi?u Bllantines khc.  Mua bn Bllantines Limited, chng ti bn hng v?i thm nin g?n 30 n?m t?i H N?i, ??m b?o mang ??n nh?ng s?n ph?m ?ng nh?t cho m?i ng??i. R??u Ballantines Limited ??m ?.
Giá 3.200.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u ballantine's 3 Lt c m?t t?i Vi?t Nam t? nhi?u n?m nay, nh?ng nh?ng n?m g?n ?y s? l??ng r??u Ballantines tiu th? t?ng ??t bi?n. ?i?u ny c?ng d? hi?u khi m?t s?n ph?m r??u ch?t l??ng t?t v?i h??ng v? ng?t ngo l?i c gi thnh m?m m?i. V?i chai to 3 Lt, Ballantine's finest 3 Lt s? lm cu?c vui c?a cc b?n t??ng ch?ng nh? khng d?t ..
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:2 Lt
Nồng Độ:40 ??
R??u Ballantines whisky ? ???c dn Vi?t bi?t ??n v ?a chu?ng. Gi? nay Ballantines Finest dng s?n ph?m v?i h??ng v? ?m ? th?m ngon cho ra chai to 2 Lt lm cho nh?ng b?a ti?c thm vui. Hy t?n h??ng nh?ng h??ng s?c n?ng nn m Ballantines Finest mang l?i.
Giá 1.250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i s? l??ng c h?n v ch? s?n xu?t vo m?i d?p Ging Sinh cu?i n?m, Ballantine's Christmas v?i h??ng v? r??u 17 n?m khng ch? l m?t mn qu ngh?a m cn l k? v?t l?u l?i nh?ng b?a ti?c cu?i n?m ?m p.
Giá 860.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Ballantine Scotch Whisky Finest l m?t trong cc Whiskys trn th? gi?i Scotch pha tr?n t?t nh?t v?i 50 lo?i m?ch nha duy nh?t, 4 lo?i h?t duy nh?t. Quan tr?ng nh?t l lo?i m?ch nha tn c?a Miltonduff v Glenburgie lm nn th??ng hi?u c?a Ballantines
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
S? l?a tr?n sng su?t trong dng r??u pha tr?n cao c?p, r??u Ballantines 12 n?m mang ??n cho ng??i thn mn qu ngh?a v lm m?i ng??i ??n g?n nhau h?n.
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
Ballantine's dng whisky ? ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng trong nh?ng n?m g?n ?y, khng ch? v?i h??ng th?m mt d?u d? u?ng m Ballantine's cn kh?ng ??nh ??a ??n cho ng??i dng th?c u?ng ??ng c?p nh?t trong dng whisky pha tr?n. V?i thng g? s?i 17 n?m tu?i, Ballantine's cho ra Ballantine's 17 n?m
Giá 1.100.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status