Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Ballantines 2 Lt

Ballantines 2 Lt

Giá: 1.250.000 VNĐ
Dung Tích: 2 Lt
Xuất Sứ: Scotland
R??u Ballantines whisky ? ???c dn Vi?t bi?t ??n v ?a chu?ng. Gi? nay Ballantines Finest dng s?n ph?m v?i h??ng v? ?m ? th?m ngon cho ra chai to 2 Lt lm cho nh?ng b?a ti?c thm vui. Hy t?n h??ng nh?ng h??ng s?c n?ng nn m Ballantines Finest mang l?i.

 Ballantines Finest

 L m?t scotch whisky ph?c t?p pha tr?n tinh t? v thanh l?ch. N ???c coi nh? l h??ng v? ?? ?p ?ng m?t phong cch hi?n ??i. Cc h??ng v? ban ??u ??n ph?c t?p v tinh t? ??n t? h?n 50 h??ng v? m?ch nha khng pha tr?n. Ballantines khng th? nh?m l?n c?a h??ng v? khc l v n ph? thu?c vo 50 lo?i m?ch nha khng pha tr?n, 4 lo?i ng? c?c duy nh?t v ??c bi?t l d?u vn tay t? Miltonduff v Glenburgie. N ???c cn b?ng n?ng ?? v khng c m?t thnh ph?n ??c ch?ng.

ballantines finest 7

 L?ch s?

Cc di s?n c?a Ballantines scotch whisky c th? ???c truy tr? l?i n?m 1827, khi con trai c?a George Ballantine c?a ng??i nng dn thi?t l?p m?t c?a hng t?p ha nh? ? Edinburgh cung c?p m?t lo?t cc lo?i r??u Whisky cho khch hng c?a mnh. N?m 1865, George giao ho?t ??ng c?a c?a hng cho con trai c? c?a ng, Archibald, trong khi ng m? m?t c? s? l?n h?n ? Glasgow. T?i ?y ng t?p trung vo th??ng m?i r??u vang v tinh th?n, ph?c v? cho khch hng bao g?m cc gia ?nh Hong gia Hindu. ng c?ng b?t ??u t?o ra h?n h?p c?a mnh. Nh?ng nhu c?u thm c?m h?ng, v? con trai th? hai, George h?c c? s?, vo kinh doanh. Kinh doanh l "George Ballantine v Son Ltd", cng ty b? sung thm m?t kho ngo?i quan v b?t ??u xu?t kh?u Scotch c?a h?. George c?p cao ngh? h?u vo n?m 1881, George h?c c? s? ti?p qu?n, v qua ??i 10 n?m sau ? ? 83 c?ng.

Kinh doanh pht tri?n m?nh d??i th?i George h?c c? s?, gia ?nh bn ra l?i nhu?n cho cng ty c?a "Barclay v McKinlay" vo n?m 1919. Xy d?ng trn danh ti?ng v thi?n ch c?a tn "Ballantine", ch? s? h?u m?i t?p trung vo pht tri?n n nh? l m?t th??ng hi?u cho scotches pha tr?n c?a h?. Khi t?ng cc ngu?n l?c c?n thi?t ?? c?nh tranh ???c trong th? tr??ng th? gi?i ?ang pht tri?n, kinh nghi?m qu?c t? Canada ch?ng c?t m?i quan tm c?a "' Hiram Walker Gooderham Worts "mua l?i Ballantine trong n?m 1937. Cng n?m ? cng ty nh?n ???c Grant Arms huy hi?u ??c tr?ng trn chai c?a h?, cng nh?n "George Ballantine & Son" nh? l m?t "thnh l?p cng ty cao qu trn Noblesse c?a Scotland".

Nhi?m v? ??u tin ch? s? h?u m?i l ?? b?o ??m ch?t hn, m cu?i Miltonduff v Glenburgie ch?ng c?t r??u ???c mua, v ch?ng c?t h?t m?i l?n - l?n nh?t ? chu u - ???c xy d?ng t?i Dumbarton. Trong nh?ng n?m 1960, cng ty ? chuy?n sang chu u - t?i th?i ?i?m ? th? tr??ng ch?a ???c khm ph cho Scotch - 1965 ? ginh ???c m?t ch? ??ng v?ng ch?c ? ? m n gi?i quy?t c? th??ng m?i ?? h? tr? cc doanh nghi?p ? n??c ngoi.

Phn ph?i m?nh m? v ph? bi?n c?a Scotch whisky c?a gi?a 80 c ?nh h??ng quan tr?ng trong s? t?ng tr??ng. Ballantine ? ???c ??t tn th??ng hi?u s? m?t ? chu u v l?n th? ba trn th? gi?i vo n?m 1986 v?i s?n ph?m lu ??i nh?t c?a Ballantine Finest. ? Hn Qu?c, Ballantine l m?t trong s? r rng trong cc lo?i siu cao c?p v?i 17 Ballantine c?a ph? bi?n ngoi 21 v 30. N?m 1988, Cng ty ? tr? thnh m?t ph?n c?a t?p ?on ton c?u c?a Allied Domecq n??c gi?i kht .

N?m 2002 Dumbarton ch?ng c?t h?t l?n ???c mothballed, v?i chuy?n d?ch s?n xu?t ?? ch?ng c?t h?t Strathclyde ? Gorbals c?a Glasgow. N?m 2005 Ballantine ? ???c mua l?i b?i Pernod Ricard . Ballantines v?n duy tr m?t khu kho ngo?i quan l?n t?i Dumbarton ?ng v m?t nh my ?ng chai ? pha B?c c?a th? tr?n.

Trong n?m 2006, Sandy Hyslop ???c b? nhi?m lm Ballantine c?a Master My xay sinh t? - My xay sinh t? 5 Th?c s? trong l?ch s? 180 n?m Ballantine.
S?n ph?m

Ballantine c m?t lo?t cc su scotches v?i cc ??c tnh r?t ??c bi?t v bo co tu?i:

    T?t nh?t: pha tr?n - m?m m?i, ng?t ngo v ph?c t?p
    12 tu?i: pha tr?n t??i, m?m, v h?p d?n
    12 tu?i: "C? b?n Malt" vatted m?ch nha - M?t ong ng?t, cay v su s?c

    17 tu?i: pha tr?n
    19 tu?i: ch? k hi?m nh?t d? tr?
    21 tu?i: pha tr?n - spig, khi th?m v cy th?ch nam
    30 tu?i: pha tr?n phong ph, g? s?i ch?u ?nh h??ng v ko di

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i H??ng th?m d?u ng?t hoa qu? n?ng ?m trong vm mi?ng, h??ng th?m ko di c? ngy. Ballantine's ???c s? m?n m? c?a ng??i dn trn ton th? gi?i. Nay v?i dng s?n ph?m cao c?p nh?t ? ???c ph? bi?n r?ng ri, tuy v?y ch?a ph?i lc no b?n mu?n l c?ng c ngay cho b?n 1 chai. Hy th? v?n may c?a b?n nh ! Hy g?i S?t : 0936372662 ?? h?i v thng tin c?a Ballantine's nh b?n
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i Ballantines Finest
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i r??u Ballantines 12 years old
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:43 ??
M?t th??ng hi?u r??u whisky hng ??u th? gi?i. R??u Ballantine ? ???c kh?ng ??nh tn v v? tr c?a mnh trn dng r??u m?nh t?i Vi?t Nam. Ballantines 17 n?m v?i v? ng?t thin nhin v mi v? nh? nhng tri th?m kh?ng ??nh l r??u cao c?p trong dng Ballantines.
Giá 1.100.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Tm hi?u thm v? r??u Ballantines 21 n?m. Ballantines 21 n?m dng chai trn c? ?i?n nh? bao dng r??u khc c?a Ballantines, nh?ng s? khc bi?t ? r??u Ballantines 21 l h??ng v? khi ???m ??ng l?i ??u l??i. V? ng?t c?a r??u khng gi?ng nh? v? ng?t ???ng hay ma, m m v? ng?t c?a tri cy t? nhin, b quy?t gia truy?n c?a gia ?nh nh Ballantine.
Giá 1.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Ballantine Dng r??u th??ng hi?u ???c ng??i dn Vi?t yu thch. Trong vi n?m g?n ?y Ballantine ???c nh?ng ng??i snh r??u coi nh? c?t ph?m khng th? thi?u trong cu?c s?ng c?a h?. H??ng th?m ng?t ngo Ballantine 30 n?m ?em ??n nh?ng khoi c?m v??t ra kh?i th?c t?i.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Bllantines Limited gi bn gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Bllantines Limited m cn nhi?u Bllantines khc.  Mua bn Bllantines Limited, chng ti bn hng v?i thm nin g?n 30 n?m t?i H N?i, ??m b?o mang ??n nh?ng s?n ph?m ?ng nh?t cho m?i ng??i. R??u Ballantines Limited ??m ?.
Giá 3.200.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u ballantine's 3 Lt c m?t t?i Vi?t Nam t? nhi?u n?m nay, nh?ng nh?ng n?m g?n ?y s? l??ng r??u Ballantines tiu th? t?ng ??t bi?n. ?i?u ny c?ng d? hi?u khi m?t s?n ph?m r??u ch?t l??ng t?t v?i h??ng v? ng?t ngo l?i c gi thnh m?m m?i. V?i chai to 3 Lt, Ballantine's finest 3 Lt s? lm cu?c vui c?a cc b?n t??ng ch?ng nh? khng d?t ..
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i s? l??ng c h?n v ch? s?n xu?t vo m?i d?p Ging Sinh cu?i n?m, Ballantine's Christmas v?i h??ng v? r??u 17 n?m khng ch? l m?t mn qu ngh?a m cn l k? v?t l?u l?i nh?ng b?a ti?c cu?i n?m ?m p.
Giá 860.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Ballantine Scotch Whisky Finest l m?t trong cc Whiskys trn th? gi?i Scotch pha tr?n t?t nh?t v?i 50 lo?i m?ch nha duy nh?t, 4 lo?i h?t duy nh?t. Quan tr?ng nh?t l lo?i m?ch nha tn c?a Miltonduff v Glenburgie lm nn th??ng hi?u c?a Ballantines
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
S? l?a tr?n sng su?t trong dng r??u pha tr?n cao c?p, r??u Ballantines 12 n?m mang ??n cho ng??i thn mn qu ngh?a v lm m?i ng??i ??n g?n nhau h?n.
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
Ballantine's dng whisky ? ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng trong nh?ng n?m g?n ?y, khng ch? v?i h??ng th?m mt d?u d? u?ng m Ballantine's cn kh?ng ??nh ??a ??n cho ng??i dng th?c u?ng ??ng c?p nh?t trong dng whisky pha tr?n. V?i thng g? s?i 17 n?m tu?i, Ballantine's cho ra Ballantine's 17 n?m
Giá 1.100.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status